WaterWorldAdventure

WaterWorldAdventure

WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids

Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-EL01-KA201-023456

Opis projektu:

Głównym zamierzeniem tego projektu było stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online – WaterWorldAdventure.

eBook ten służył zwiększeniu znajomości środowiska oceanicznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). eBook został opracowany z uwzględnieniem:

 • 7 Podstawowych zasad i pojęć tworzących ramy znajomości środowiska oceanicznego, opracowanych przez National Marine Educators Association (Stowarzyszenie Wychowawców na rzecz Środowiska Morskiego, USA), organizacji będącej światowym autorytetem w tej dziedzinie;
 • dobrych praktyk w zakresie tworzenia i opowiadania interaktywnych historii, odpowiednich dla tej grupy wiekowej; gwarantujących właściwe podejście pedagogiczne oraz dostosowanie treści i formy do potrzeb użytkowników końcowych (nauczycieli i rodziców).

Wraz z interaktywną historią, opracowano Przewodnik moderatora dla nauczycieli i rodziców. Przewodnik ten przyczynił się do pełnego wykorzystania eBooka WaterWorldAdventure, proponując: ogólne podejście do wykorzystania eBooka; zestaw komplementarnych tematów do dyskusji/pytań pomagających nauczycielom/rodzicom odkrywać konkretne pojęcia, zachowania czy postawy; zestaw działań uzupełniających mający na celu zapewnienie bardziej pogłębionego doświadczenia procesu uczenia się, w tym prostych gier, kolorowanek czy pomysłów na projekty.

Partnerzy:

 • PANEPISTIMIO THESSALIAS – Volos, Grecja
 • Advancis Business Services Lda – Porto, Portugalia
 • Inspectoratul Scolar Judetean – Arad, Rumunia
 • Boon Unipessoal Lda – Matosinhos, Portugalia
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
Strona projektu: waterworldadventure.eu
Gamify Your Teaching

Gamify Your Teaching

Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification

Okres realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-1-RO01-KA202-014975

Opis projektu:

Projekt adresowany był do nauczycieli przedsiębiorczości, którzy pracują z młodymi ludźmi i stosują tradycyjne metody nauczania.

Stworzona przy współudziale partnerów gra on-line służy nauczycielom jako nowoczesny środek dydaktyczny bardziej odpowiadający potrzebom nawykłej do wirtualnego świata młodzieży.
Poza grą, nauczyciele wyposażeni zostali także w materiały dydaktyczne wyjaśniające zasady jej użycia. Materiały te, wraz z grą, były przetestowane w ostatnich miesiącach realizacji projektu, a wnioski z testowania zostały uwzględnione w końcowej wersji gry i materiałów dydaktycznych.
Jeszcze jednym efektem realizacji projektu jest zbiór studiów przypadków, ukazujących przykłady przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces. Celem ukazania tych przykładów jest zachęcenie młodych ludzi do otwierania własnych firm.

Partnerzy:
 • CNIPMMR ARAD – Arad, Rumunia (koordynator)
 • Inova Consultancy – Sheffield, Wielka Brytania
 • Socialiniu inovaciju fondas – Kowno, Litwa
 • KMOP – Ateny, Grecja
 • InEuropa – Modena, Włochy
 • FyG Consultores – Walencja, Hiszpania
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu: www.gamify-project.eu
ForProve

ForProve

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-2-BG01-KA205-014544

Opis projektu:

Idea projektu nawiązuje do ogłoszonych przez Komisję Europejską danych statystycznych odnoszących się do bezrobocia wśród ludzi młodych w UE.
Brak zatrudnienia tej grupy społecznej jest bardzo istotny i dostrzegany przez KE. Jednym z powodów dla których to zjawisko ma miejsce jest między innymi brak postawy przedsiębiorczej ludzi młodych.
Celem projektu było stworzenie oraz implementacja w 6 krajach (Polska, Litwa, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Bułgaria) innowacyjnej metody nazwanej ForProve. Przyczyniła się ona do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi. Metoda ta łączy w sobie dwa teoretyczne modele: Improve Theatre oraz Forum Theatre.
Cel projektu został zrealizowany poprzez wykorzystanie atrakcyjność sztuki teatralnej do tworzenia i wzmacniania umiejętności młodych ludzi, tak aby odnosili sukces w świecie biznesu. Bazowano również na dobrych praktykach stosowanych w modelach teoretycznych Forum Theatre i Improve Theatre. Nowa metoda wykorzystywana jest jako sposób edukacji nieformalnej poprzez pobudzanie w ludziach młodych postawy przedsiębiorczej, zdolnej do podejmowania ryzyka na rynku pracy oraz przyjmowania roli przywódczej. Co przyczyni się niewątpliwie do ich sukcesu na rynku pracy zarówno w krajach partnerskich jak i w wymiarze międzynarodowym.

Partnerzy:

 • Know and Can Association – Sofia, Bułgaria
 • M&M Profuture Training, S.L. – Cornella de Llobregat, Hiszpania
 • Coges Societa Cooperativa Sociale – Velencja, Włochy
 • Klub mladih Split – Split, Chorwacja
 • Socialiniu inovaciju fondas – Kowno, Litwa
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu:
ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs

ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1-UK01-KA204-000029

Opis projektu:

Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).
Projekt ET-NEETs stanowi odpowiedź na brak systemowego mechanizmu wymiany dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób określanych jako NEETs, czyli pozostających poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem. Podążając za rekomendacjami Komisji Europejskiej partnerstwo w ramach tego projektu pragnie również wspomóc NEETs w podnoszeniu 8 kluczowych kompetencji.
Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).

Rezultaty projektu

 • Opracowanie wspólnych ram dla identyfikowania wskaźników pomiaru efektywnych szkoleń. Dzięki temu będzie możliwe wyposażenie instytucji szkoleniowych w instrumenty do pomiaru wpływu i skuteczności szkoleń, które świadczą.
 • Stworzenie platformy internetowej, która zawierać będzie „dobre praktyki” w stosunku do programów szkoleniowych dla NEET na szczeblu europejskim.
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i trenerów pracujących z NEETs.

Grupa docelowa
Projekt ten określa trzy główne grupy docelowe:

 • Grupa A: organizacje, które mają bezpośredni związek z NEETs na poziomie procedur i zarządzania kierowanym wsparciem, samorządy lokalne i departamenty związane usługami społecznymi, duże fundacje itp.
 • Grupa B: organizacje pozarządowe, charytatywne, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy, którzy zapewniają specjalistyczne szkolenie w imieniu organizacji z grupy A.
 • Grupa C: NEETs – osoby pozostające poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem, stanowią głównych beneficjentów projektu ET-NEETs.

Partnerzy:

 • Teachsport Management Ltd. – Londyn, Wielka Brytania;
 • Sea Teach S.L. – Cala Do’r, Hiszpania;
 • Lewisham Young Mayor – Londyn, Wielka Brytania;
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
Strona projektu: www.et-neets.eu
CME – CyberMentors Europe

CME – CyberMentors Europe

Okres realizacji: 01.2013 – 11.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG

Opis projektu:

Zmiana postaw wobec przemocy dotykającej osoby młode poprzez wykorzystanie cybermentoringu w sześciu krajach europejskich.

Więcej

CRS – Children Rough Sleepers

CRS – Children Rough Sleepers

CRS – Children Rough Sleepers
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG/3022

Opis projektu:

CRS – Children Rough Sleepers: A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children

Zbadanie skali zjawiska dzieci uciekających z domu w wyniku doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia i zaoferowanie im kompleksowej pomocy oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się takimi dziećmi.
Rezultaty projektu
 • raport z badań nad zjawiskiem bezdomności dzieci z przyczyn doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia,
 • przewodnik dla osób zajmujących się pomocą takim dzieciom,
 • konferencje i materiały informacyjne dotyczące zjawiska bezdomności wśród dzieci i skutecznych metod prewencji,
 • program edukacyjny mający na celu skuteczna pomoc takim dzieciom.

Grupa docelowa

Bezdomne i uciekające z domów dzieci doświadczające przemocy, wykorzystania lub nadużycia, instytucje pomocowe, decydenci z obszaru polityki społecznej, naukowcy zajmujący się problematyką społeczną.

Partnerzy:

 • University of Wolverhampton (Wielka Brytania),
 • Communicate NGO (Czechy),
 • International Child Development Initiatives – ICDI (Holandia),
 • Conversas de Rua Associacao (Portugalia),
 • CCRESS Ltd. (Wielka Brytania),
 • Romanian Society for Lifelong Learning (Rumunia),
 • AGreenment Association (Włochy),
 • Euro Coop (Słowenia),
 • Simetrias (Hiszpania),
 • Regional Social Welfare Resource Centre (Węgry).
I.O.R. – Impact Of Relationship

I.O.R. – Impact Of Relationship

I.O.R. – Impact Of Relationship
Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.09.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG/3255

Opis projektu:

Wzrost stopnia bezpieczeństwa młodzieży w wieku 10-17 lat korzystających z mediów społecznościowych przy wykorzystaniu 9 portali społecznościowych.
Rezultaty projektu
 • stworzenie ponad 243 stron internetowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych w 27 językach europejskich,
 • opracowanie materiału audio i video propagującego zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Grupa docelowa

Dzieci i młodzież w wieku 10-17 lat korzystająca z Internetu, rodzice i opiekunowie takich dzieci oraz młodzieży, nauczyciele, animatorzy kulturalni, działacze społeczni na rzecz zachowania bezpieczeństwa w sieci.

Partnerzy:

 • Agreement Association (Włochy),
 • Foster Foundation (Malta),
 • Cooperation Ireland (Irlandia),
 • Demetra Association (Bułgaria),
 • Diverse Association (Rumunia),
 • Talentum 2000 Közhasznú alapitvány (Węgry),
 • Instituto de Desenvolvimento Social (Social Developement Institute) (Portugalia),
 • Hellenic Regional Developement Center (Grecja),
 • Innovacion Social Emprendedores Sociales – ISES (Hiszpania),
 • Edukaciniai Projektai (Łotwa),
 • Zemgale NGO Centre (Litwa),
 • Komunuikujeme o.s. (Czechy),
 • Wiesmar Bildungsgellschaft gemeinvetzige GmbH – Wiesmar educational institute (Niemcy),
 • Searchlighter LTD (Wielka Brytania),
 • KISA – Action for equality, suport, antiracism (Cypr),
 • Fondation Agoravox (Francja),
 • EESTI People to People (Estonia),
 • ESTRA fondation (Słowacja),
 • EuroCoop, Institut za Europske Raziskave in Razvoj (Słowenia),
 • My Chioce NGO (Szwecja),
 • Pro Mente oö (Austria),
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen (Belgia),
 • Frederikssund – Halsas Brand & Redningsberdskab (Dania),
 • Stiching Projob (Holandia),
 • Helsingin Venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys HVNA Alliance ry (Finlandia).
Strona projektu: www.ior-project.eu

Projekt poznaj swoje miasto

Projekt poznaj swoje miasto
Okres realizacji: 03.01.2008 – 30.04.2008
Program pomocowy: Młodzież w działaniu
Numer projektu: PL-12-186-2007-R4

Opis projektu:

Wzmacnianie świadomości lokalnej oraz znajomości historii i dziedzictwa miasta przez młodych ludzi mieszkających w Rzeszowie.
Rezultaty projektu

Organizacja cyklu wykładów, wystawy fotograficznej oraz wycieczek po mieście dla młodych osób.

Grupa docelowa

Młodzi mieszkańcy Rzeszowa zainteresowani historią i dziedzictwem miasta.