Publikacje

Cyberbullying in Poland – Association „Centre for Education and Entrepreneurship Support” research results summary
Niniejsza analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu „CyberMentors Europe”, finansowanego przez Unię Europejską z programu Daphne III. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie „Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości” wraz z ośmioma partnerami z: Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Jego głównym celem była zmiana postaw wobec przemocy dotykającej młodych ludzi w wybranych krajach europejskich dzięki wykorzystaniu cybermentoringu.
Jednym z działań realizowanych w trakcie trwania projektu było przeprowadzenie badań wśród dzieci (w wieku 13-18 lat) z województwa podkarpackiego z wykorzystaniem strukturyzowanego kwestionariusza ankiety. Łączna liczba dzieci-respondentów wyniosła 188. Badania przeprowadzono w okresie od marca do kwietnia 2013 r.

[fragment Wstępu]

Program nauczania i metodologia szkoleń dotyczących przedsiębiorczości kierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Wśród ośmiu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie znajdziemy „poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość”. „Kompetencja” ta jest uważana za odnosząca się do kombinacji umiejętności, wiedzy, predyspozycji i postaw, a także zawierającą wewnętrzne nastawienie do uczenia się, oprócz samego know-how.
Ten materiał zawiera szkoleniowy program nauczania oraz rekomendowaną metodologię prowadzenia warsztatów, których uczestnikami są osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Jesteśmy świadomi tego, że istnieje wiele możliwych punktów wyjścia do rozwijania umiejętności i przedsiębiorczego sposobu myślenia, lecz opisywane poniżej podejście jest jedynie naszym wyborem, dokonanym w oparciu o szczegółową analizę potrzeb potencjalnych uczących się.

[fragment Metodologii…]

Program nauczania i metodologia prowadzenia warsztatów kierowanych do decydentów i polityków społecznych

Głównym celem niniejszego programu nauczania i metodologii jest podniesienie wiedzy, wymiana informacji oraz opracowanie zaleceń będących proponowanymi ulepszeniami funkcjonujących modeli zabezpieczenia społecznego w każdym kraju. Warsztaty te mają stanowić pomoc w podnoszeniu poziomu wiedzy na temat ubóstwa, mechanizmów odpowiedzialnych za wejście i wyjście z ubóstwa w krajach partnerskich oraz w zrozumieniu zasad funkcjonowania modeli zabezpieczenia społecznego. Te założenia będą realizowane poprzez wykorzystanie studiów przypadku jako metody najbardziej adekwatnej do osiągnięcia takiego celu.

[fragment Metodologii…]

Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich

Książka posiada charakter monografii naukowej, dotyczącej bardzo istotnego, współczesnego zagadnienia, jakim jest ubóstwo i wykluczenie społeczne. Podjęcie tego tematu ma duże znaczenie, bowiem pozwala na zaprezentowanie czytelnikom rzeczowej analizy problemu(…). Praca posiada dużą wartość merytoryczną, jest źródłem wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim ma znaczenie dla praktyki. Może więc pełnić rolę podręcznika, ale także poradnika dla osób zajmujących się zagadnieniami bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

[z recenzji prof. zw. dra hab. inż. L. Woźniaka, Politechnika Rzeszowska]

Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich

Ubóstwo i marginalizacja społeczna zwykle objawiają się poprzez natychmiastową deprywację materialną oraz trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb (żywność, ubrania, zdrowie, dom, praca). Z drugiej strony, mogą one mieć swoje korzenie w trudnościach innego rodzaju, co oznacza, że przeszkody motywacyjne, społeczne, kulturowe czy edukacyjne mogą mieć istotne znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji(…). Zastosowane podejście badawcze doprowadziło do analizy kontekstu badanych zjawisk i cech systemu ochrony społeczno-gospodarczej w każdym z sześciu krajów uczestniczących w projekcie. Pozwoliło to na przeprowadzenie przekrojowego badania w grupie 61 decydentów (głównie menedżerów ośrodków polityki społecznej oraz menedżerów trzeciego sektora), aby podkreślić główne atuty i słabości stosowanych środków interwencji.

[z recenzji prof. zw. dra G. Rovatiego, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, Włochy]

Mentoring – wsparcie rozwoju osobowego. Najlepsze praktyki szwajcarskie.

(…) Wartość pracy podnoszą zawarte w niej przykłady dobrych praktyk. Zwiększa to jej wartość aplikacyjną, daje możliwość wykorzystania doświadczeń innych w zakresie zastosowania mentoringu w praktyce. Bardzo interesujący jest fragment dotyczący porównania mentoringu i coachingu. Zalecane jest rekomendowanie publikacji wśród studentów na przykład wydziałów zarządzania (m.in.: w ramach przedmiotów zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne). Publikacja ułatwiłaby bowiem poznanie istoty i zrozumienie skomplikowanych relacji mistrz-uczeń.

[z recenzji dr T. Piecuch, Politechnika Rzeszowska]

Praca zwraca uwagę na bardzo ważne zagadnienie związane z mentoringiem i coachingiem opierając swoje rozważania na analizie tych zjawisk w czołowych instytucjach szwajcarskich. Istotną wartością publikacji jest przedstawienie skutecznych rozwiązań zakresie mentoringu.

[z recenzji dr M. Pokrzywy, Uniwersytet Rzeszowski]

Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych

Rozwój przedsiębiorczości jest jedną z najbardziej kluczowych kwestii we współczesnej ekonomii. Czynniki warunkujące powodzenie działalności gospodarczej oraz motywy jej podejmowania od lat stanowią przedmiot pogłębionych badań, które przeprowadzane są wśród różnych grup społeczno-ekonomicznych. Przedsiębiorczość wydaje się też receptą na problemy współczesnego świata, gdzie kryzys ekonomiczny, bezrobocie czy zagrożenie ubóstwem wymuszają podejmowanie samodzielnej aktywności gospodarczej. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie tematyki przedsiębiorczości przejawianej przez kobiety narażone na wykluczenie z różnych powodów.

[fragment Wstępu]

Analiza danych zastanych dotyczących zjawiska bezdomności wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Badania zjawiska bezdomności wśród dzieci i młodzieży należą do niezwykle trudnych. Wynika to nie tylko z problematyczności pomiaru samego zjawiska czy trudności w definiowaniu grupy docelowej. Ze względu na objęcie badaniem grupy niepełnoletnich dzieci, pytając o te kwestie można mieć pewność, że odpowiedzi nie będą łatwe do udzielenia. Trauma, jaka bardzo często towarzyszy dzieciom i młodzieży w takich sytuacjach nie pozwala na swobodne wypowiadanie się w tych kwestiach. Jednak analizując konkretne przypadki, odnosząc je do warunków środowiska, w jakich dana sytuacja miała miejsce, można uzyskać pewien obraz zjawiska.

[fragment Wstępu]

Bezdomność wśród dzieci i młodzieży w Polsce jako efekt przemocy i nadużyć

Współcześnie opinia publiczna oraz władze coraz większą uwagę zwracają na problemy dzieci i młodzieży. Dzieciństwo postrzegane jest nie tylko jako faza życia, lecz czas, w którym każda osoba w sposób szczególny jest kształtowana. To faza, która wyposaża jednostki w umiejętność współdziałania społecznego, gromadzenia nowych doświadczeń i współ-bycia w społeczeństwie. Miejsce dziecka w społeczeństwie i rodzinie, jego dobrostan stał się obecnie przedmiotem szczególnej troski i zainteresowania. Funkcjonowanie rodziny oceniane jest przez pryzmat niezaspokojonych potrzeb osób najmłodszych. Szczególny niepokój wiąże się z sytuacją, kiedy dzieci spędzają samodzielnie czas na ulicy, bez opieki czy troski ze strony rodziców czy opiekunów. Niniejsza praca stanowi próbę opisu sytuacji dzieci narażonych na funkcjonowanie poza głównym nurtem życia społecznego.

[z recenzji dr M. Pokrzywy, Uniwersytet Rzeszowski]

Podsumowanie wyników badań nad bezdomnością wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Bezdomność jest jednym z tych zjawisk społecznych, których skala i dynamika nie zostały dokładnie rozpoznane. Decydują o tym nie tylko trudne do uchwycenia parametry ilościowe, ale również struktura populacji i jej zmiany. Dane, jakimi dysponują instytucje wsparcia są często niekompletne i rozproszone. W literaturze przedmiotu można znaleźć pozycje poświęcone poszczególnym kategoriom bezdomnych, bardzo rzadko jednak przedstawiają one sytuację bezdomnych dzieci i młodzieży, na ogół skupiając się na osobach dorosłych. Recenzowana pozycja stawowi więc bardzo ważny element uzupełniający naszą wiedzę z zakresu rozmiarów tego zjawiska dotykającego dzieci i młodzież w Polsce.

[z recenzji dr M. Pokrzywy, Uniwersytet Rzeszowski]

Uniezależnić się od pomocy społecznej
Ocena atrakcyjności polskiego rynku pracy dla imigrantów

Imigranci dość często kojarzą się z osobami przybywającymi z krajów biedniejszych do bogatszych, by podjąć, często nielegalnie, pracę zarobkową. Dopiero dalsze skojarzenia mogą wskazywać na zjawisko świadomej zmiany kraju zamieszkania celem podjęcia pracy zarobkowej na lepszych warunkach, związanej także z rozwojem osobistym. Posiadanie zatrudnienia daje możliwość uniezależnienia się od pomocy społecznej, a tym samym warunkuje zdobycie cenionej dziś samodzielności i możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja trendów w podejmowaniu legalnej pracy przez imigrantów i cudzoziemców przybywających do Polski i analiza tego zjawiska w układzie przestrzennym, co pozwoli na ocenę i wskazanie atrakcyjnych lokalnych rynków pracy w Polsce.

[fragment Wstępu]

Raporty z projektu ENESCOM – Raport I

Temat emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i odnawialnych jej źródeł jest w ostatnich dekadach przedmiotem dyskusji toczącej się w całej Europie. Temat ten ma wiele wątków i może być przedmiotem analizy z różnych punktów widzenia. Każdy kraj zajmujący się problematyką emisji gazów cieplarnianych czy zużycia energii, w różny sposób szuka optymalnych rozwiązań i najbardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z ryzykiem i niebezpieczeństwem w tym zakresie. Głównym celem niniejszego raportu jest podsumowanie dobrych praktyk stosowanych w krajach partnerskich uczestniczących w projekcie. Daje to możliwość wzajemnego uczenia się od innych i dzielenia doświadczeniem oraz wiedzą celem poprawy własnego podejścia i znalezienia inspiracji do rozwiązywania własnych problemów.

[fragment Rozdziału II. Analiza]

Raporty z projektu ENESCOM – Raport II

Zagadnienia emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii oraz odnawialnych źródeł energii zostały w całej Europie w przeciągu ostatnich dekad szczegółowo omówione. Na całe zagadnienie można patrzeć z różnych stron i punktów widzenia. Ważne jest aby pamiętać, że chociaż jest wiele celów oraz narzędzi prawnych w UE, każde państwo musi sprostać różnym problemom oraz, że ma możliwość stosowania rożnych narzędzi.

[fragment Rozdziału II. Analiza]

Raporty z projektu ENESCOM – Raport III

Zbiorczy raport na temat konsumpcji energii, emisji CO2 oraz potrzeb energetycznych skierowanych do 20 różnych regionów europejskich stanowi materiał analityczny, który może zostać wykorzystany zarówno na poziomie regionalnym, jako baza dla administracji publicznej, jak i jako przewodnik i punkt wyjścia dla władz miejskich, które mają zamiar przystąpić do tzw. Porozumienia Burmistrzów(…). Raport przedstawia wiele ciekawych porównań pomiędzy regionami w różnych krajach, jak również istotną ocenę danych pochodzących z 20 regionów NUTS 2.

[fragment Wstępu]

Czasopismo GEPP Journal

Sytuacja ekonomiczna osób będących w różnych grupach wiekowych różni się od siebie nie tylko wartością uzyskiwanego dochodu, ale także jego rozkładem wśród poszczególnych członków grupy. Dodatkowo, sytuacja zawodowa, która w dużej mierze determinuje główne źródło utrzymania wpływa na dochód(…). Na każdą z badanych grup w innym stopniu wpływały zmienne demograficzno-społeczne, co wskazywać może przeobrażenia jakie zachodzą w społeczeństwie polskim zarówno w ciągu lat, jak i wśród badanej zbiorowości wyróżnionej ze względu na wiek. Szczegółowa analiza wartości zmiennych w prezentowanym modelu regresyjnym pozwala ocenić w jakim stopniu zmiany te zachodzą w korzystnym bądź niekorzystnym kierunku, co stanowić może przyczynek do pogłębionych badań na ten temat.

[fragment artykułu Analysis of the economic situation of people from different age groups in Poland, years 1992-2008]