Statut

Statut Stowarzyszenia

„Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”

Tekst przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia
Uchwałą nr 03/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

Rzeszów 2012 r.

Statut
Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w popieranie rozwoju nauki i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.
Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i znaku firmowego. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U., Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników, w tym również własnych członków.
3. Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach obejmującą:

– działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną;
– pozostałe drukowanie;
– pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
– działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
– przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
– pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
– stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
– pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
– badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
– badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
– działalność agencji reklamowych;
– badanie rynku i opinii publicznej;
– pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
– działalność wspomagająca edukację.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II
Cel Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
2. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
3. Działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatęi wychowanie.
4. Aktywna pomoc naukowa i doradcza dla firm i osób zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem.
5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
6. Promocja ekologii i ochrony środowiska.
7. Podejmowanie działań służących rozwojowi regionu, w tym zgodnemu z koncepcją zrównoważonego rozwoju.
8. Promocja współczesnej edukacji i przedsiębiorczości m.in. poprzez organizowanie seminariów, konferencji i prelekcji tematycznych oraz warsztatów szkoleniowych.
9. Promocja i realizacja projektów naukowych oraz wspierających przedsiębiorczość i edukację.
10. Organizowanie wyjazdów zagranicznych oraz obozów integracyjnych.
11. Prowadzenie badań konsultingowych.
12. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia.
13. Udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej oraz towarzyskiej w szczególności poprzez tworzenie lobby przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu, udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
14. Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.
15. Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska członków Stowarzyszenia i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w stosunkach między członkami.
16. Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i integracyjnej członków Stowarzyszenia.
17. Wspieranie aktywności i integracji społecznej mieszkańców regionu, promocja otwartości i tolerancji.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszenie w swoich szeregach fachowców, naukowców, artystów oraz instytucji gospodarczych, kulturalnych i naukowych.
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej, doradczej, naukowej oraz reklamowej.
3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.
4. Popularyzację wiedzy na temat rozwoju współczesnej nauki i przedsiębiorczości.
5. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, dyskusji, wykładów oraz obozów integracyjnych.
6. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
7. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami, instytucjami, podmiotami oraz fundacjami o podobnym profilu działania.
8. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia i udzielanie im rekomendacji.
9. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy samorządowej i administracji państwowej.
10. Opracowywanie i przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców organom władzy samorządowej i administracji państwowej.
11. Współpracę z terenowymi organami władzy samorządowej i administracji państwowej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Stowarzyszenia.
12. Ocenę i rekomendowanie projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowanych przez członków Stowarzyszenia.
13. Prowadzenie mediacji między członkami Stowarzyszenia w sporach zewnętrznych.
14. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z izbami gospodarczymi, przemysłowymi, handlowymi oraz organizacjami o podobnym zakresie działania.
15. Organizację spotkań, bankietów i wystaw oraz imprez promocyjnych.
16. Działalność promocyjną mającą na celu pozyskiwanie potencjalnych sponsorów i darczyńców na rzecz Stowarzyszenia.
17. Działalność o charakterze charytatywnym.
18. Utworzenie i prowadzenie systemu informacji stowarzyszeniowej służącej nawiązywaniu kontaktów zawodowych.
19. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych, w tym funduszy krajowych i zagranicznych dostępnych w ramach programów pomocy.

§ 8

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:
1. Prowadzić badania naukowe.
2. Organizować konferencje naukowe.
3. Opracowywać, administrować i zarządzać programami lub projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.

§ 9

1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia. Warunki powstawania jednostek o których mowa powyżej określi Zarząd w drodze uchwały.
2. Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.
3. Sekcją kieruje przewodniczący.
4. Sekcję oraz jej przewodniczącego, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd.

Rozdział III
Członkowie, prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzysta z pełni praw publicznych,
c) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
d) deklaruje chęć ich realizacji,
e) złożył deklarację członkowską,

2. Przyjęcie w poczet Stowarzyszenia poprzedzone musi być rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Stowarzyszenia powstaje z chwilą wpisu na listę członków Stowarzyszenia.
4. Wpisów i skreśleń na listę członków Stowarzyszenia dokonuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w drodze uchwały podejmuje decyzję o wpisie na listę członków po zapoznaniu się z treścią deklaracji.
6. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia odmówi wpisu kandydatowi, który nie daje rękojmi przestrzegania statutu Stowarzyszenia, nie spełnia warunków regulaminu przyjęcia
w poczet członków Stowarzyszenia albo w swojej dotychczasowej działalności narusza zasady etyki zawodowej.
7. Od decyzji odmawiającej wpisu kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Decyzja Zgromadzenia jest
ostateczna.

§ 12

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia nie opłaca składki członkowskiej.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą lub będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółek prawa handlowego. Członkiem wspierającym może zostać również inna osoba prawna.

§ 13

1. Członek będący osobą fizyczną wykonuje swoje obowiązki i prawa osobiście.
2. Członek honorowy realizuje swoje uprawnienia w Stowarzyszeniu osobiście.
3. Członek wspierający realizuje swoje uprawnienia w Stowarzyszeniu osobiście bądź poprzez pełnomocnika.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia na zasadach określonych niniejszym Statutem. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom honorowym i wspierającym Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
3. Korzystania z urządzeń, świadczeń, pomocy Stowarzyszenia.
4. Otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Stowarzyszenia, jego organów i jednostek oraz działalności gospodarczej.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej,
3. Pozbawienia praw publicznych,
4. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy,
5. Wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:

a) naruszania zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał lub regulaminów,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia.

6. Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
7. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w momencie skreślenia z listy członków.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:
1. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Udzielać władzom Stowarzyszenia informacji o zakresie swojej działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji jego celów. Obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych i wspierających Stowarzyszenia.
3. Wnieść jednorazowo opłatę wpisową oraz wpłacić roczną składkę członkowską do dnia 30 czerwca za dany rok. Nowo przyjęci członkowie opłacają składkę członkowską
w ciągu trzech miesięcy od wpisu na listę członków Stowarzyszenia. Wysokość wpisowego oraz składki corocznie określa Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia mają wyłączne prawo do powoływania się na członkostwo Stowarzyszenia w swojej działalności gospodarczej, w korespondencji, na drukach, reklamach i wyrobach.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 18

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 19

1. Uchwały władz Stowarzyszenia, wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.
3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba jest członkiem.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu składająca się z wszystkich członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 21

1. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Posiedzenie zwyczajne odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Prezesa Stowarzyszenia najpóźniej do 30 czerwca. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zostanie zwołane w razie nagłej potrzeby przez Prezesa Stowarzyszenia z własnej inicjatywy albo na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków.
4. W przypadku gdy Prezes nie może zwołać Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia bądź nie chce tego uczynić, zostanie ono zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub 1/5 członków.
5. Zarząd zawiadamia członków o miejscu, terminie i porządku Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, dostarczając zawiadomienie osobiście, drogą pocztową lub mailową, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile Statut nie przewidzi inaczej.
2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia konieczna jest obecność połowy członków zwyczajnych.
3. Na posiedzeniu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 23

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:

a) Uchwalanie i zmiany Statutu.
b) Uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia i rocznych planów rzeczowo – finansowych.
c) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej i gospodarczej oraz udzielania Zarządowi absolutorium.
d) Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
e) Udzielanie votum zaufania Prezesowi Stowarzyszenia.
f) Wybór Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
g) Odwoływanie poszczególnych członków Zarządu.
h) Odwoływanie poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej.
i) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.

2. Wniosek w sprawie określonej w ustępie 1 pkt e może być zgłoszony i głosowany tylko łącznie ze wskazaniem następcy.

§ 24

Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Kadencja władz wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest sześcioletnia.

Zarząd

§ 26

Zarząd jest władzą Stowarzyszenia upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie dla innych organów.

§ 27

1. Zarząd może składać się od 3 do 5 osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz.
2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu i pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 28

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Prezesowi przysługuje prawo veta wobec uchwał i decyzji Zarządu, które uzna za sprzeczne z prawem, Statutem lub polityką Stowarzyszenia. Veto Prezesa ma ten skutek, że uchwała albo decyzja Zarządu zostaje oddana pod rozstrzygnięcie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Zasady działania Zarządu ustala Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 29

1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie jest on
w stanie sprawować swej funkcji do końca kadencji, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierze spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze tymczasowego członka Zarządu pełniącego obowiązki do najbliższego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd nie może liczyć więcej niż dwóch członków tymczasowych.
3. Jeżeli przypadek oznaczony w ustępie 1 dotyczy Prezesa, nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zwoła niezwłocznie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, który jednocześnie powierzy obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Wiceprezesowi lub jednemu z Członków.

§ 30

Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością jednostek gospodarczych Stowarzyszenia i powołuje kierowników tych jednostek.

§ 31

Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu uprawniony jest każdy z członków Zarządu osobno.

Komisja Rewizyjna

§ 32

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

§ 33

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, działającym na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 34

Komisja Rewizyjna:
1. Przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
2. Składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności i wyników kontroli finansowej oraz przedkłada wniosek w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.
3. Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Podejmowanie decyzji w sprawach wpisu, odmowy wpisu i skreślenia z listy członków.
b) Ustalenie wysokości składek członkowskich.
c) Rozstrzyganie veta Prezesa Zarządu.
d) Wybór tymczasowego członka Zarządu.

§ 35

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Prezes Stowarzyszenia może zażądać przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną szczegółowej kontroli tematycznej.
3. Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy osób nie będących członkami Stowarzyszenia, których koszt pokryje Stowarzyszenie.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze zgromadzone na kontach i w kasie Stowarzyszenia oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
1. Wpływów ze składek członkowskich,
2. Darowizn, subwencji, dotacji,
3. Dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów, ofiarności publicznej,
4. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 38

Wszystkie przychody i rozchody Stowarzyszenia muszą być uwidocznione w rocznym sprawozdaniu Zarządu przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Sprawozdanie to, Zarząd przedstawia wszystkim członkom najpóźniej 14 dni przed terminem zwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 39

Komisja Rewizyjna może zażądać sporządzenia i przedstawienia sprawozdania obejmującego krótszy okres oraz w innym terminie niż określono w § 21 pkt 2. W razie gdy Zarząd nie zastosuje się do tego żądania w terminie jednego miesiąca od tego zgłoszenia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 40

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W drugim terminie uchwała, o której mowa w pkt 1 może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia powinna określić sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia.
4. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia po uchwaleniu rozwiązania Stowarzyszenia ustala likwidatorów do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.