logo

ADE - Adjust your school to the challenges of modern, Digital vocational Education

Czas realizacji: 01.03.2021 – 28.02.2023

Wysoce zakaźna choroba COVID-19, ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia pandemią, w bardzo krótkim czasie zmieniła edukacyjną panoramę świata. W obliczu globalnego zamykania szkół wszystkie systemy edukacyjne doświadczyły wyzwań związanych z przechodzeniem od tradycyjnych metod nauczania do środowisk nauczania-uczenia się online/zdalnych. Najnowsze badania sugerują, że osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego mogą znajdować się w bardziej niekorzystnej sytuacji niż osoby/ uczniowie z innych ścieżek edukacyjnych, ponieważ więcej wysiłku i wparcia zyskują ogólne przedmioty szkolne, a mniej w typowe treści zawodowe. Projekt ma na celu przyczynienie się do utrzymania ciągłości kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki poprzez wprowadzenie możliwości cyfrowego kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki rezultatom projektu słuchacze/uczniowie w pełni wykorzystają edukację i szkolenie, a sytuacja kryzysowa będzie dla nich mniej odczuwalna.

Czytaj więcej  
logo

T- Games - Games for Tolerance

Czas realizacji: 01.11.2020 - 30.06.2022

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania gier w nauczaniu. Partnerstwo w ramach projektu T-Games planuje stworzyć nowe edukacyjne gry, które będą pomagać walczyć z prześladowaniem oraz bazę danych z analizą gier i zasobów dla trzech grup wiekowych (4-5, 6-7, 8-10 lat). Prześladowanie to jedno ze słów, które wywołuje niepokój u uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Chęć zmniejszenia i złagodzenia problemu tego zjawiska należy rozpocząć profilaktykę od najmłodszych lat i przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków zastraszania.

Czytaj więcej  
logo

TeleGrow: "Enhancing the Teleworking Digital Skills for the Middle aged employees"

Czas realizacji: 01.03.2021 – 28.02.2023

Przed pandemią COVID-19 z pracy zdalnej korzystało bardzo mało krajów i branż – wielu osobom brakowało potrzebnych umiejętności do wykonywania pracy zdalnej. Pracownicy w wieku 50+ wydają się być grupą szczególnie wrażliwą na dzisiejszą sytuację - są oni nie tylko szczególnie narażeni na zarażenie się wirusem, ale też dodatkowym problemem mogą być szybko zmieniające się warunki pracy. Pracownicy w wieku 50+ wykazują niższe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych niż pracownicy młodszego pokolenia. Muszą więc stawiać czoła większym wyzwaniom w zakresie zdobywania nowej wiedzy cyfrowej. Przedstawiamy projekt TeleGrow - poprzez odpowiednie materiały szkoleniowe, projekt zapewni trenerom i organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego niezbędną wiedzę oraz narzędzia, aby (prze) szkolić i podnosić kwalifikacje pracowników w wieku 50+ umożliwiając im wydajną pracę z domu. Głównym celem projektu TeleGrow jest zapewnienie odpowiedniej metodologii, aby pomóc pracownikom w starszym wieku dostosować się do nowej rzeczywistości zawodowej.

Czytaj więcej  
logo

IMEDIAL - Increasing MEDIA Literacy skills of adults to fight misinformation, fake news and cyberbullying

Czas realizacji: 1.10.2020 – 30.09.2022

Umiejętność korzystania z mediów jest obecnie „chwytliwym” terminem, ale niewiele prac przygotowawczych poświęca się wspieraniu umiejętności świadomej konsumpcji przekazów rozpowszechnianych w mediach wśród dorosłych. Zostało to stwierdzone podczas jednego ze spotkań organu KE, Grupy Ekspertów ds. Umiejętności Medialnych. „Umiejętność korzystania z mediów” jest definiowana przez nich jako zbiorcze wyrażenie obejmujące wszystkie techniczne, poznawcze, społeczne, obywatelskie i kreatywne zdolności, które pozwalają obywatelowi na dostęp do mediów, krytyczne ich zrozumienie i interakcję z nimi. Wszystkie te zdolności umożliwiają obywatelom uczestnictwo w gospodarczych, społecznych i kulturowych aspektach społeczeństwa oraz odgrywanie aktywnej roli w procesach demokratycznych. MLEG w czerwcu 2018 r. podsumował badania przeprowadzone wśród obywateli UE i stwierdził, że istnieje „potrzeba wzmocnienia wysiłków na rzecz zwiększenia umiejętności korzystania z mediów na wszystkich poziomach”. A. Hellman, zastępca szefa MLEG, po wymienieniu kilku inicjatyw, stwierdził, że to nie wystarczy i jedną z rekomendacji jaką dał było „dostarczenie odpowiednich materiałów edukacyjnych edukatorom”. Nauczyciele dorosłych działający w imieniu uczących się jako część społeczeństwa obywatelskiego muszą nauczyć się rozpoznawać, analizować i wyjaśniać uczniom kluczowe terminy i pomysły na zrozumienie metod działania dezinformacji za pomocą zasad umiejętności korzystania z mediów.

Czytaj więcej  
logo

DigiER – Digital Transborders Entrepreneurship Readiness

Czas realizacji: 01.05.2021 - 30.04.2023

Rewolucja cyfrowa zmieniła sposób, w jaki ludzie bawią się, uzyskują dostęp do informacji, komunikują się i uczą. Aby sprostać tym wyzwaniom, niniejszy projekt ma na celu pomóc organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego w wykorzystaniu technologii w nowy i innowacyjny sposób, aby wspierać MŚP w cyfrowej gotowości do przedsiębiorczości transgranicznej. Jednocześnie badamy możliwości znalezienia nowych metod pedagogicznych, które pozwolą sprostać wyzwaniom XXI wieku, promować partnerskie uczenie się między systemami edukacji na poziomie ponadnarodowym oraz katalizować rozwój niezbędnych kompetencji przekrojowych, tj. rozwiązywanie problemów, współpracę i kreatywność.

Czytaj więcej  
logo

Digi4SME – Digital Competences of VET Trainers for SME

Czas realizacji: 01-04-2021 – 31-03-2023

Obecny kryzys spowodowany pandemią COVID-19 uderza w przemysł. Małe i średnie przedsiębiorstwa na całym świecie są w szczególnie trudnej sytuacji – pomimo pomocy finansowej. W tych trudnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują one doskonale wyszkolonych ludzi: właścicieli, menedżerów oraz pracowników.Celem DIGI4SME jest poszerzenie zakresu umiejętności cyfrowych trenerów zawodowych, którzy szkolą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W czasach, gdy pandemia zabiera nam nawet szansę na kształcenie, a trenerzy nie są przygotowani do prowadzeń zajęć online, edukacja w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego  musi charakteryzować się jakością kształcenia – uwzględniając przy tym wykorzystanie edukacji cyfrowej.

Czytaj więcej  
logo

SEEDS: Substance of circular Economy concept as Efficacious Determinant for the development of Successful entrepreneurship

Czas realizacji: 2020-12-01 - 2022-11-30

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ogromnym wyzwaniem dla krajów rozwijających się i wschodzących, pod względem możliwości zapewnienia efektywnego przetwarzania odpadów i odpowiedzialności za zachowania społeczne. Ponadto, to co można zaobserwować w całej UE, to walka samorządów o gospodarkę odpadami, która nie jest już tylko gospodarką odpadami komunalnymi, ale przemysłowymi.

Czytaj więcej  
logo

BRIDGES - Improving work-based learning through employers links

Czas realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2022

BRIDGES będzie wspierał i ułatwiał podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym na wszystkich poziomach (nauczycieli, szkoleniowców, opiekunów, autorów kursów, zespołu ds. rozwoju biznesu, kadry kierowniczej) poprzez stworzenie ram bazowych i dostosowanych do potrzeb w zakresie skutecznego zaangażowania pracodawców oraz wysokiej jakości otwartych i innowacyjnych działań w zakresie doskonalenia zawodowego, zasobów cyfrowych oraz społeczności praktyków. Punktem wyjścia tego procesu jest wewnętrzna analiza potrzeb przeprowadzona przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego uczestniczących w projekcie BRIDGES, a także paneuropejska analiza porównawcza praktyk i wyzwań związanych z zatrudnieniem, która doprowadzi do uzyskania rezultatów krótkoterminowych i wielojęzycznych (tj. do zakończenia projektu), a także rezultatów długoterminowych i trwałych (tj. po zakończeniu projektu) dla zaangażowanych krajów, jak również dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w całej UE.

Czytaj więcej  
logo

OPI - Open Innovation Competences

Czas realizacji: 01.11.2020 - 30.10.2022

Projekt OPI ma na celu opracowanie i przetestowanie kompleksowej metodologii i narzędzi do przekwalifikowania zasobów ludzkich w celu uzyskania kompetencji zawodowych na stanowiska zorientowane na przyszłość w zakresie otwartych innowacji.

Czytaj więcej  
logo

BOOST - Global competence for advancing social inclusion and career path of vulnerable women

Czas realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2022

BOOST to projekt Erasmus +, skupiający się na budowaniu globalnych kompetencji kobiet ze środowisk imigranckich i zróżnicowanych kulturowo, przy jednoczesnej współpracy z nauczycielami osób dorosłych w celu wspierania ich ciągłego rozwoju zawodowego jako trenerów i mediatorów.

Czytaj więcej  
logo

COWLECTIVE: Developing a collaborative social impact method and associated training for entrepreneurs in coworking contexts

Czas realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2022

Głównym celem projektu COWLECTIVE jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców w przestrzeniach coworkingowych, w zakresie kluczowych umiejętności przekrojowych w oparciu o nowe, zaktualizowane badania oraz wzmocnienie ich działalności biznesowej pod względem wpływu na społeczeństwo i środowisko.COWLECTIVE ma na celu opracowanie podstawowych i innowacyjnych metod nauczania, które najlepiej sprzyjają osiąganiu sukcesów w działalności biznesowej, odpowiadając na zapotrzebowanie na edukację i szkolenia, dzięki innowacyjnej propozycji opartej na uczestnictwie i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Czytaj więcej  
logo

DiSC – Digital Security for Senior Citizens

Czas realizacji: 01.12.2020 - 30.11.2022

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest jednym z najważniejszych i „gorących tematów” w Komisji Europejskiej, ale na szczeblu politycznym koncentruje się ono naturalnie na planowaniu strategicznym na szczeblu paneuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy, przemysłu, infrastruktury cyfrowej, edukacji i innych szybko rozwijających się branż i sektorów, które są narażone na zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i naruszeniami danych. Podkreśla to zainicjowanie przez Komisję Europejską w 2017 r. sieci krajowych ośrodków koordynacji, wspólnoty kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz europejskiego ośrodka kompetencji w zakresie przemysłu, technologii i badań nad bezpieczeństwem cybernetycznym. Do 2022 r. ratingi bezpieczeństwa cybernetycznego staną się równie ważne jak ratingi kredytowe dla przedsiębiorstw i stron internetowych (Gartner Innovation Insight for Security Rating Services, 2018).

Czytaj więcej  
logo

StartCraft - Training for managerial competences in VET for the small businesses of the crafts sector

Czas realizacji: 31.10.2020 - 30.09.2022

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają zasadniczą rolę w poprawie jakości życia, a ponieważ mogą mieć wpływ na stabilność i spójność społeczeństwa, są nieodzowną częścią przyszłości. Jednak w wysoce konkurencyjnej gospodarce, dobre know-how nie zawsze wystarcza do opracowania udanego projektu biznesowego. Głównym celem projektu StartCraft jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców rzemieślniczych w zakresie kluczowych umiejętności przekrojowych w oparciu o nowe badania oraz wzmocnienie ich umiejętności biznesowych. StartCraft to partnerstwo UE, którego celem jest opracowanie podstawowych i innowacyjnych metod nauczania, które będą wspierać sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej, odpowiadając na zapotrzebowanie na kształcenie i szkolenie dzięki innowacyjnej propozycji opartej na uczestnictwie i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Czytaj więcej  
logo

Free2Link

Czas realizacji: 01.11.2020 - 31.10.2022

Projekt Free2Link ma na celu połączenie organizacji pracujących w zakresie systemów azylowych, programów integracyjnych i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi we Włoszech, Grecji i Polsce w celu zwiększenia umiejętności ich pracowników, jak również publicznych i prywatnych sieci, do wczesnej identyfikacji ofiar handlu ludźmi przez Internet. Mimo tego, że ten rodzaj handlu ludźmi jest coraz powszechniej stosowaną metodą zwabiania kobiet i dziewcząt w Europie, to jest on nadal nieodpowiednio traktowany w krajach przyjmujących. Zgodnie z założeniami, niezwykle ważne jest nawiązanie kontaktu z personelem oraz organami prywatnymi i publicznymi, które już działają na rzecz ofiar handlu ludźmi, ale także przekazanie im aktualnej wiedzy na temat nowych przejawów tego procederu oraz innowacyjnych narzędzi służących jego zwalczaniu, w celu promowania dialogu, wsparcia i kształtowania polityki.

Czytaj więcej  
logo

ECILP - European Certificate for Intercultural Learning Professionals

Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022

Głównym celem projektu jest umożliwienie uznawania, zapewnienia przejrzystości i porównywalności kwalifikacji i efektów uczenia się dostawców usług IC (interkulturowych) (tj. trenerów IC, doradców i trenerów) poprzez opracowanie i ustanowienie ram dotyczących standardów zawodowych, przepisów dotyczących procesu akredytacji oraz narzędzia samooceny dla dostawców usług IC. Ramy będą oferować przejrzyste, oparte na dowodach, zrozumiałe i wiarygodne wytyczne w zakresie podejmowania decyzji klientom, osobom uczącym się, usługodawcom świadczącym usługi IC oraz instytucjom oferującym interkulturowe kwalifikacje szkoleniowe. Wytyczne i narzędzie samooceny dostarczą informacji na temat poziomu aktualnych kwalifikacji i wskazówek dotyczących uzyskania akredytacji.

Czytaj więcej  
logo

Cub@Work - Cultural Unconscious Bias in the workplace

Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022

Głównym celem projektu Cub@Work jest rozwijanie wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej i rekrutacyjnej MŚP w zakresie rozpoznawania, refleksji i zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami, a także walidacja kompetencji, w celu zatrudnienia odpowiednich pracowników. Główny cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój rezultatów Cub@Work.W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów z sześciu krajów UE (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Polska, Dania). Partnerzy zostali wybrani ze względu na ich zaangażowanie oraz doświadczenie w dziedzinie VET i/lub szkoleń międzykulturowych we własnym kraju.

Czytaj więcej  
logo

VISE - Virtual Integrated Startups Ecosystem

Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022

Głównym celem projektu VISE jest wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości u osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub osób które chcą zostać przedsiębiorcą w obszarze trzech najbardziej potrzebnych obszarów przedsiębiorczości przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu wzmocnienia działalności gospodarczej. Punktem odniesienia dla osiągnięcia tego celu będą ramy EntreComp. W ramach projektu powstanie jeden główny rezultat: Virtual Integrated Start-ups Ecosystem. W trakcie trwania projektu zostaną opracowane również inne, mniejsze rezultaty: Metodologia badań i narzędzia (kwestionariusze, scenariusze grup fokusowych), raport z badań, zestaw pytań, quizy, mini-sceny dla narzędzia samooceny, mechanizm tworzenia planu działania, 6 modułów szkoleniowych, program kursu, kurs e-learningowy, plan testowania i raport.

Czytaj więcej  
logo

FLYie - Female Legends Youth innovation and entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021

Międzynarodowy projekt Erasmus+ “FLYie- Female Legends Youth innovation and entrepreneurship” promuje równość płci w innowacyjnej i społecznej przedsiębiorczości poprzez działania opierające się na grach. Projekt “FLYie” ma na celu podkreślenie roli kobiet w przedsiębiorczości poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia.

Czytaj więcej  
logo

UPthEM - Upskilling Pathways for Employability

Czas realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2021

Projekt UPthEM ma na celu wykorzystanie zróżnicowanych doświadczeń krajowych w zakresie wspierania grup defaworyzowanych, w celu wprowadzenia innowacyjnego programu szkoleniowego UPthEM, aby wzmocnić szanse na zatrudnienie i perspektywy zatrudnienia osób defaworyzowanych. Partnerzy chcą skupić się na tych grupach docelowych i zaangażować je w udaną ścieżkę kariery zawodowej jako pracowników najemnych lub przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek.

Czytaj więcej  
logo

Entre-Forward: Enhancing Entrepreneurship Skills

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2022

Projekt Entre-Forward skupia się na podnoszeniu kwalifikacji i pokazuje, jak ważny jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Projekt ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do wzmocnienia współpracy pomiędzy przemysłem i edukacją w kierunku przedsiębiorczości oraz zaproponowanie innowacyjnych metod opartych na praktyce, w których uczniowie są zaangażowani w pracę nad projektem i/lub w działania motywacyjne.

Czytaj więcej  
logo

CTV - Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.04.2022

Projekt koncentruje się na wzmocnieniu pozycji nisko wykwalifikowanych dorosłych wolontariuszy zaangażowanych w działania, w organizacjach wolontariackich, rozumianych jako wszystkie organizacje non-profit, które angażują wolontariuszy i świadczą wszelkiego rodzaju usługi wolontariackie. W wyniku projektu nisko wykwalifikowani dorośli wolontariusze podniosą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania projektów europejskich i zarządzania nimi, podniosą swoje umiejętności cyfrowe, kompetencje międzykulturowe oraz poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. Organizacje wolontariackie będą mogły wzmocnić swoją pozycję w regionie, pozyskać nowe źródła finansowania, prowadzić bardziej efektywne operacje oraz tworzyć nowe, międzynarodowe sieci kontaktów.

Czytaj więcej  
logo

Gen-Z: Developing competences and opportunities for social media entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021

Projekt Gen-Z ma na celu wzmocnienie pozycji Pokolenia Z w przedsiębiorczości związanej z mediami społecznościowymi, przy jednoczesnym rozwijaniu kluczowych kompetencji i umiejętności związanych z zatrudnieniem. Kolejnym efektem tego projektu będzie umożliwienie powiązań, dzięki którym beneficjenci projektu Gen-Z będą mogli wspierać inne przedsiębiorstwa posiadające możliwości korzystania z mediów społecznościowych w celu usprawnienia swojej działalności. Kluczowym aspektem do osiągnięcia tego celu jest zapewnienie, że wyposażamy również profesjonalistów VET tak, aby mieli oni pewność siebie i zdobywali niezbędne know-how do nauczania VET osób uczących się biznesu z wykorzystaniem mediów społecznościowych Gen-Z.

Czytaj więcej  
logo

4 EXPORT - Apprenticeship training for internationalization activities

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Celem jest pomoc MŚP w rozwoju programów praktyk zawodowych, głównie interdyscyplinarnych, mających na celu ułatwienie internacjonalizacji poprzez tworzenie transgranicznych form działalności gospodarczej. Aby osiągnąć swoje cele, w ramach projektu zostanie opracowany program nauczania dla firmowych opiekunów (MŚP) działań internacjonalizacyjnych (MOOC - massive open online course), interaktywna platforma internetowa, która będzie zawierała MOOC i podręcznik samodzielnego uczenia się w celu wsparcia firmowych trenerów w korzystaniu z programu nauczania i MOOC do nauczania praktykantów na temat działań związanych z internacjonalizacją.

Czytaj więcej  
logo

EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Głównym celem projektu EAST jest opracowanie planu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości / zarządzania małymi przedsiębiorstwami zgodnie z zaleceniami ECVET, a zatem mogącego mieć zastosowanie w różnych krajach. Kwalifikacja EAST będzie opisywać jednostki i efekty uczenia się odpowiadające profilowi przedsiębiorcy oraz określać wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby stać się przedsiębiorcą. Pozwoli to na elastyczność ścieżki szkoleniowej dzięki rozwiązaniom w zakresie oceny i modułowej strukturze. Zostanie on streszczony w Suplemencie do certyfikatu Europass, w celu ułatwienia jego rozpoznania w całej Europie.

Czytaj więcej  
logo

FIL - Finances In everyday Life

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Dostarczanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie finansów i kompetencji informatycznych osobom uczącym się, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji jest niezbędne do poprawy jakości ich życia i samopoczucia. Projekt FIL jest odpowiedzią na problem luki w wiedzy finansowej wynikającej z braków w podstawowych umiejętnościach.

Czytaj więcej  
logo

TEACHER 4.0 - comprehensive method of implementation of Industry 4.0 concept into didactic practice in primary and secondary schools

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Digitalizacja i Przemysł 4.0, których jesteśmy obecnie świadkami w wielu sferach życia (nie tylko w zaawansowanym przemyśle), stworzyły ogromne wyzwanie dla systemów edukacyjnych i ich najważniejszych przedstawicieli, nauczycieli. Projekt Teacher 4.0 koncentruje się na kompetencjach dydaktycznych nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w ramach Przemysłu 4.0. Kompetencja ta, dzięki rozwojowi technologii, stała się kluczowa we współczesnym świecie.

Czytaj więcej  
logo

4.0 ANDCOM - 4.0 didactic approaches in duty of developing ANDragog’s COMpetences

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

4.0 ANDCOM koncentruje się na roli andragogów - edukatorów osób dorosłych, którzy planują, organizują i prowadzą działania edukacyjne w różnych ośrodkach i instytucjach kształcenia. To oni są bezpośrednią grupą docelową projektu 4.0 ANDCOM, a szczególni Ci, którzy uczą dorosłych o niskich kwalifikacjach, – którzy są z kolei pośrednią grupę docelową tego projektu. Projekt 4.0 ANDCOM ma na celu zwiększenie świadomości oraz umiejętności w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0 na potrzeby edukacji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach. Ponadto projekt ma na celu wprowadzenie nowego podejścia do edukacji dorosłych o niskich umiejętnościach i niskich kwalifikacjach, rozwijanie kompetencji edukatorów w andragogice, aby mogli oni dostosowywać swoje programy nauczania, oraz zapewniać skuteczne, a także innowacyjne nauczanie. Projekt będzie dotyczył umiejętności cyfrowych, kompetencji w zakresie ICT oraz Przemysłu 4.0, co przyczyni się do wprowadzenia innowacji w nauczaniu i zwiększania motywacji u osób uczących się.

Czytaj więcej  
logo

MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

MASTERS dąży do promowania praktyk zawodowych w małych i mikroprzedsiębiorstwach, opracowując i zatwierdzając zbiór praktycznych i metodologicznych narzędzi wspierających rozwój zawodowy doradców zawodowych w MŚP oraz trenerów VET, aby umożliwić im wdrażanie skutecznych programów praktyk zawodowych.

Czytaj więcej  
logo

EKS - Entrepreneurship is the Key to Success

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Celem projektu jest rozwijanie odpowiednich umiejętności pożądanych na rynku pracy oraz wspieranie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (szczególnie młodzieży NEET o niskich kwalifikacjach w wieku 20–24 lat) w nabywaniu kompetencji przedsiębiorczych. Celem projektu jest również budowanie przedsiębiorczego sposobu myślenia, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie u przedsiębiorców umiejętności przydatnych do rozwoju ich działalności, które w przyszłości staną się niezbędne, ale obecnie nie są uważane za kluczowe.

Czytaj więcej  
logo

IDEA: Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Głównym celem projektu jest poszerzanie i rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości u nauczycieli osób dorosłych (w ramach edukacji pozaformalnej) poprzez zapewnienie im odpowiedniej strategii motywacyjnej. W ramach projektu powstanie innowacyjne rozwiązanie – Interaktywny zestaw narzędzi dla nauczycieli osób dorosłych, które będzie wspierać rozwój ich umiejętności w zakresie nauczania przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET. Narzędzie to pozwoli nauczycielom ocenić umiejętności młodzieży NEET, a następnie zaproponować odpowiednią ścieżkę kształcenia.

Czytaj więcej  
logo

ACTION - Empowering educators and community leaders to act on climate change (ACTION)

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2022

Edukacja jest potężnym narzędziem do przygotowywania społeczeństw na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatu. Konferencja klimatyczna ONZ, COP24, która odbyła się w Katowicach w Polsce, w grudniu 2018 r., poświęciła jeden dzień tematowi edukacji i kluczowej roli, jaką odgrywa ona w globalnej odpowiedzi na zmiany klimatu. Partnerzy ACTION wierzą, że edukacja w zakresie zmian klimatu musi brać pod uwagę potrzebę zapewnienia edukatorom i liderom społeczności oraz profesjonalistom możliwości uczenia się i dostępności do aktualnych faktów, nowych i innowacyjnych procesów szkoleniowych, najnowocześniejszych zasobów i narzędzi cyfrowych, aby lepiej wzmocnić pozycję obywateli jako „agentów zmian” i promować ściślejsze powiązania między edukacją a lokalnymi społecznościami.

Czytaj więcej  
logo

JIMINY - Journey to lncrease your techniques of eMotional lntelligence, digital awareNess and entrepreneurship lilestYle

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

W dzisiejszych czasach niski poziom kompetencji cyfrowych może postawić osobę w niekorzystnej sytuacji, nie tylko na rynku pracy, ale podczas codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też istnieje wyraźny związek między zwiększaniem kompetencji cyfrowych a wysiłkami na rzecz tworzenia bardziej integracyjnych i spójnych społeczeństw. Wniosek jest taki, że zarówno nauczyciele dorosłych, jak i osoby poszukujące pracy muszą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Podstawową umiejętnością każdej osoby do osiągania dobrych wyników w miejscu pracy i lepszej integracji w życiu społecznym i gospodarczym jest także inteligencja emocjonalna. Samoświadomość, samozarządzanie, motywacja, empatia i umiejętności społeczne są obecnie uznawane za czynnik sukcesu osobistego i zawodowego.

Czytaj więcej  
logo

Greenopolis – Interactive eBook on Sustainable Development (Greenopolis)

Czas realizacji: 01.12.2019 - 30.11.2021

Gdy zmiany klimatu, przeludnienie i nierówności zaczynają odbijać się na naszej planecie i na globalnym rozwoju ludzkości, zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia dla pomyślnej przyszłości. W ciągu ostatnich lat zrównoważony rozwój znajdował się w agendzie politycznej UE. W 2001 r. UE ustanowiła strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, a ostatnio miała duży wkład w realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez podkreślenia roli edukacji. Edukacja ma kluczowe znaczenie dla opracowywania i promowania zrównoważonych rozwiązań dla potrzeb rozwojowych zarówno ludzi, jak i planety (ONZ, 2013). Edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) należy rozumieć jako integralną część wysokiej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie. Wszystkie instytucje edukacyjne, od edukacji przedszkolnej do szkolnictwa wyższego, w tym edukacji pozaformalnej i nieformalnej, powinny rozważyć odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i wspierać rozwój kluczowych przekrojowych kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem. (Issues and Trends in ESD, UN, 2018).

Czytaj więcej  
logo

3DP TEACHER - implementation of 3D Printing in future education

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Przemysł 4.0, a zwłaszcza technologia druku 3D (3DP), coraz częściej jest uwzględniana w programach nauczania na całym świecie, a jej potencjał jest powszechnie doceniany. Mimo, iż wielu nauczycieli uważa tę innowację za przydatną, czy wręcz konieczną w sektorze edukacji to bardzo często brakuje im odpowiedniej wiedzy technicznej i metodologicznej, aby z sukcesem móc ją zastosować. Ten projektu, chce wpłynąć na zmianę tej sytuacji poprzez, poprawę kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wdrażania druku 3D w edukacji.

Czytaj więcej  
logo

I-AID: Internet Abuse Identification and personaliseD withdrawal strategies

Czas realizacji: 01.11.2019 - 31.10.2021

Projekt ma na celu pomoc dorosłym w walce z uzależnieniem od nadmiernego korzystaniem z internetu [znanym jako Internet Addictive Behavior – IAB (Zachowanie uzależniające od Internetu)], poprzez wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia, które pomogą im wpłynąć na zmianę swojego zachowania. Projekt opiera się na współczesnych wynikach badań i uważa, że nadużywanie internetu nie jest tylko „chorobą wieku dziecięcego lub młodzieńczego”, ale także rosnącym zagrożeniem dla osób dorosłych.

Czytaj więcej  
logo

Handson - Hands-on approaches

Termin realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

W Europie najnowsze szacunki wskazują, że liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) wynosi 15 milionów. Osoby uczące się z SPE często opuszczają szkołę z niewielkimi kwalifikacjami i znacznie częściej stają się bezrobotne lub bierne zawodowo. Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (2013) sformułowała zalecenia odnoszące się do czterech "wzorców udanej praktyki", które prawdopodobnie poprawią skuteczność systemu VET i przejście do zatrudnienia uczniów z SPE.

Czytaj więcej  
logo

PLGE

Termin realizacji: 01.10.2018 - 30.09.2020

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom języków obcych zestawu innowacyjnych narzędzi elektronicznych, wraz z umiejętnościami i wiedzą, które umożliwią im oferowanie wysokiej jakości, spersonalizowanych kursów językowych dla dorosłych.

Czytaj więcej  
logo

Interview Champ

Termin realizacji: 01-10-2018 – 31-03-2020

Celem tego projektu jest pomoc młodym bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem w znalezieniu pracy, aby lepiej radzili sobie podczas rozmów kwalifikacyjnych, a tym samym zwiększyli swoje szanse na wejście na rynek pracy.

Czytaj więcej  
logo

SELF-E

Termin realizacji: 01.02.2018 – 31.05.2020

Projekt dotyczy promocji pracy z młodzieżą w Europie w celu wspierania integracji i szans na zatrudnienie dla młodych ludzi o mniejszych szansach (w tym młodzieży należącej do grupy NEET). Głównym celem projektu SELF-E jest promowanie wysokiej jakości pracy z młodzieżą w celu wspierania samozatrudnienia opartego o style życia wśród młodych ludzi o mniejszych szansach, w tym młodzieży należącej do grupy NEET.

Czytaj więcej