Typ projektu
Grupa docelowa
Projekt polski / europejski
Projekt zakończony / realizowany
logo

EUAwareness

Termin realizacji: 01.10.2018 – 31.12.2019

Eurosceptycyzm jest złożoną rzeczywistością, obejmującą zagadnienia od ekonomicznych po kulturowe, charakteryzujące się różnymi poziomami intensywności. Zjawisko to jest napędzane przez podmioty i media w całej Europie, które przyczyniają się do tworzenia dezinformacji. Typowym przykładem przekazu jest na przykład to, że „UE składa się tylko z niewybieralnych biurokratów". Problemem jest najwyraźniej brak zrozumienia, jak działa UE i brak krytycznego myślenia.

Czytaj więcej  
logo

Handson - Hands-on approaches

Termin realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

W Europie najnowsze szacunki wskazują, że liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) wynosi 15 milionów. Osoby uczące się z SPE często opuszczają szkołę z niewielkimi kwalifikacjami i znacznie częściej stają się bezrobotne lub bierne zawodowo. Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (2013) sformułowała zalecenia odnoszące się do czterech "wzorców udanej praktyki", które prawdopodobnie poprawią skuteczność systemu VET i przejście do zatrudnienia uczniów z SPE.

Czytaj więcej  
logo

PLGE

Termin realizacji: 01.10.2018 - 30.09.2020

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom języków obcych zestawu innowacyjnych narzędzi elektronicznych, wraz z umiejętnościami i wiedzą, które umożliwią im oferowanie wysokiej jakości, spersonalizowanych kursów językowych dla dorosłych.

Czytaj więcej  
logo

Interview Champ

Termin realizacji: 01-10-2018 – 31-03-2020

Celem tego projektu jest pomoc młodym bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem w znalezieniu pracy, aby lepiej radzili sobie podczas rozmów kwalifikacyjnych, a tym samym zwiększyli swoje szanse na wejście na rynek pracy.

Czytaj więcej  
logo

SELF-E

Termin realizacji: 01.02.2018 – 31.05.2020

Projekt dotyczy promocji pracy z młodzieżą w Europie w celu wspierania integracji i szans na zatrudnienie dla młodych ludzi o mniejszych szansach (w tym młodzieży należącej do grupy NEET). Głównym celem projektu SELF-E jest promowanie wysokiej jakości pracy z młodzieżą w celu wspierania samozatrudnienia opartego o style życia wśród młodych ludzi o mniejszych szansach, w tym młodzieży należącej do grupy NEET.

Czytaj więcej  
logo

DECENT

Termin realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2019

Głównym celem projektu DECENT jest zwiększenie skuteczności walki z funkcjonalnym analfabetyzmem wśród nisko wykwalifikowanych osób narażonych na wykluczenie społeczne w Rumunii, w Polsce, w Bułgarii, na Cyprze, w Hiszpanii i we Włoszech.

Czytaj więcej  
logo

Environmental Learning Illustrated

Termin realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Projekt ELI jest odpowiedzią na publikację Komisji Europejskiej „Zdrowe i zrównoważone środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń” (dokument Komisji Europejskiej, 2014 r.) oraz międzynarodowe zobowiązanie do ochrony siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej, a także rozwiązywania innych problemów środowiskowych, w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla co jest odzwierciedlone w tzw. porozumieniu paryskim z 2015 r., wraz z koniecznością opracowania kompleksowych programów edukacyjnych uwzględniających wyżej wymienione potrzeby.

Czytaj więcej  
logo

OnTheMoneyTrail - Interactive Book for the Financial Education of Children

Czas realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego podejścia pedagogicznego zapewniającego rozwój umiejętności finansowych wśród dzieci w wieku 3-6 lat, opierającego się na wykorzystaniu interaktywnego podręcznika, który może być wykorzystany w procesie kształcenia formalnego i nieformalnego dzieci.

Czytaj więcej  
logo

No Cyberbullying at the School!

Czas realizacji: 19.09.2016 – 18.09.2018

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, uzyskanie informacji o tym, co zrobiono do tej pory w celu zapobiegania nękaniu oraz wykorzystania tych informacji w szkołach partnerskich poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.

Czytaj więcej  
logo

WOT

Czas realizacji: 01.12.2016 – 31.05.2019

Przedsiębiorczość inkluzywna jest koncepcją włączania defaworyzowanych z rynku pracy grup społecznych, takich jak kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych czy osoby niepełnosprawne. Włączanie to polega na wykorzystaniu umiejętności i kompetencji takich osób w celu realizacji swoich projektów, przede wszystkich biznesowych, w tym – założenia własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej  
logo

WaterWorldAdventure

Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Głównym zamierzeniem tego projektu było stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online – WaterWorldAdventure.

Czytaj więcej  
logo

BYE-8

Okres realizacji: 1.02.2016 – 31.01.2018

Partnerstwo BYE-8 było transgranicznym programem wymiany, które dało przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Czytaj więcej  
logo

Gamify Your Teaching

Okres realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017

Projekt adresowany był do nauczycieli przedsiębiorczości, którzy pracują z młodymi ludźmi i stosują tradycyjne metody nauczania.

Czytaj więcej  
logo

ForProve

Okres realizacji: 01.10.2015 - 30.09.2017

Idea projektu nawiązuje do ogłoszonych przez Komisję Europejską danych statystycznych odnoszących się do bezrobocia wśród ludzi młodych w UE.

Czytaj więcej  
logo

BEVIN

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017

Głównym celem projektu BEVIN było podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Czytaj więcej  
logo

ET-NEETs - Efektywne szkolenia dla NEETs

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016

Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).

Czytaj więcej  
logo

TAP – Together Against Poverty

Okres realizacji: 09.2014 - 08.2016

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych w odniesieniu do dwóch grup docelowych.

Czytaj więcej  
logo

CONVET

Okres realizacji: 01.2014 – 12.2015

Głównym celem projektu był rozwój i testowanie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ang. European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) oraz poprawa mobilności pracowników sektora budowlanego poprzez zaangażowanie ich do stworzenia zawartości i struktury innowacyjnej aplikacji webowej z wbudowanym modułem porównywania kwalifikacji opartej na transferowanej metodologii szkoleń kaskadowych i narzędzia PALS.

Czytaj więcej  
logo

Skuteczny mentoring

Okres realizacji: 10.2013 – 06.2014

Celem projektu było umożliwienie nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a planowanym do pozyskania partnerem szwajcarskim w obszarze instytucji działających w oparciu o mentoring.

Czytaj więcej  
logo

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Okres realizacji: 10.2013 - 12.2014

Głównym celem projektu określenie stopnia wpływu czynnika jakim jest ocena użyteczności dochodów na decyzje o konsumpcji lub jej odroczeniu przez gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej  
logo

CME – CyberMentors Europe

Okres realizacji: 01.2013 - 11.2014

Zmiana postaw wobec przemocy dotykającej osoby młode poprzez wykorzystanie cybermentoringu w sześciu krajach europejskich.

Czytaj więcej  
logo

API

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.03.2015

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie funkcjonowania własnych firm poprzez funkcjonowanie analitycznego portalu informatycznego.

Czytaj więcej  
logo

CRS - Children Rough Sleepers

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014

Zbadanie skali zjawiska dzieci uciekających z domu w wyniku doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia i zaoferowanie im kompleksowej pomocy oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się takimi dziećmi.

Czytaj więcej  
logo

Mobile

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie technologii ICT za pomocą urządzeń mobilnych.

Czytaj więcej  
logo

I.O.R. – Impact Of Relationship

Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.09.2014

Wzrost stopnia bezpieczeństwa młodzieży w wieku 10-17 lat korzystających z mediów społecznościowych przy wykorzystaniu 9 portali społecznościowych.

Czytaj więcej  
logo

ReAge

Okres realizacji: 01.08.2012 - 30.08.2014

Celem projektu było stworzenie odpowiedniego środowiska opierającego się na wzajemnej nauce od siebie osób starszych i młodszych.

Czytaj więcej  
logo

Taste Different

Okres realizacji: 01.08.2012 - 31.07.2014

W Europie żyje bardzo wiele osób zagrożonych marginalizacją. Z powodu braku wykształcenia, niewielkich szans na rynku pracy, braku wystarczającej znajomości języka czy umiejętności z zakresu ICT, są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Projekt Taste Different promował aktywne włączenie tych osób poprzez przygotowywanie jedzenia.

Czytaj więcej  
logo

Działanie 1.2 RPO WP

Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy są zainteresowani uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii ICT poprzez funkcjonowanie aktywnego portalu.

Czytaj więcej  

Projekt Podcasting

Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013

Jako wynik wspólnie przeprowadzonych badań na temat nowego podejścia do procesu nauczania słuchaczy, którzy – z różnych powodów – nie mają dostępu do nauczania przez całe życie w lokalnych ośrodkach szkoleniowych, Leeds City College podjął współpracę z partnerami z Grecji, Łotwy, Polski i Rumunii.

Czytaj więcej  
logo

Energy Sustainability

Okres realizacji: 06.2010 – 11.2012

Zwiększenie roli społeczności lokalnych w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez stworzenie wspólnych metod, które przyczynią się do tworzenia zdolności do zrównoważonego zarządzania /gospodarowania energią i zaadoptowania inteligentnych lokalnych strategii polityki energii odnawialnej (redukcja emisji CO2) w społecznościach lokalnych państw europejskich.

Czytaj więcej  

GEPP

Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011

Zasadniczym celem projektu było dostarczenie szkoleń, kursów i wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem, co pomoże w utrzymaniu lub uzyskaniu zatrudnienia. Realizacja projektu wynikała z dostrzeżenia dużego zróżnicowania w podejściu do problemu w krajach UE.

Czytaj więcej  

PsyConsult

Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011

Wspieranie psychologów pracujących jako doradcy zawodowi, poprzez stworzenie kursu dla tej grupy docelowej oraz strony internetowej.

Czytaj więcej  

Discoverer

Okres realizacji: 03.01.2009 - 30.08.2009

Aktywizacja młodych mieszkańców Rzeszowa i Palermo poprzez poszukiwanie śladów wielokulturowego dziedzictwa obu miast.

Czytaj więcej  

Projekt poznaj swoje miasto

Okres realizacji: 03.01.2008 - 30.04.2008

Wzmacnianie świadomości lokalnej oraz znajomości historii i dziedzictwa miasta przez młodych ludzi mieszkających w Rzeszowie.

Czytaj więcej