Typ projektu
Grupa docelowa
Projekt polski / europejski
Projekt zakończony / realizowany
logo

Digi4SME – Digital Competences of VET Trainers for SME

Czas realizacji: 01-04-2021 – 31-03-2023

Czytaj więcej  
logo

SEEDS: Substance of circular Economy concept as Efficacious Determinant for the development of Successful entrepreneurship

Czas realizacji: 2020-12-01 - 2022-11-30

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ogromnym wyzwaniem dla krajów rozwijających się i wschodzących, pod względem możliwości zapewnienia efektywnego przetwarzania odpadów i odpowiedzialności za zachowania społeczne. Ponadto, to co można zaobserwować w całej UE, to walka samorządów o gospodarkę odpadami, która nie jest już tylko gospodarką odpadami komunalnymi, ale przemysłowymi.

Czytaj więcej  
logo

BRIDGES - Improving work-based learning through employers links

Czas realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2022

BRIDGES będzie wspierał i ułatwiał podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym na wszystkich poziomach (nauczycieli, szkoleniowców, opiekunów, autorów kursów, zespołu ds. rozwoju biznesu, kadry kierowniczej) poprzez stworzenie ram bazowych i dostosowanych do potrzeb w zakresie skutecznego zaangażowania pracodawców oraz wysokiej jakości otwartych i innowacyjnych działań w zakresie doskonalenia zawodowego, zasobów cyfrowych oraz społeczności praktyków. Punktem wyjścia tego procesu jest wewnętrzna analiza potrzeb przeprowadzona przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego uczestniczących w projekcie BRIDGES, a także paneuropejska analiza porównawcza praktyk i wyzwań związanych z zatrudnieniem, która doprowadzi do uzyskania rezultatów krótkoterminowych i wielojęzycznych (tj. do zakończenia projektu), a także rezultatów długoterminowych i trwałych (tj. po zakończeniu projektu) dla zaangażowanych krajów, jak również dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w całej UE.

Czytaj więcej  
logo

OPI - Open Innovation Competences

Czas realizacji: 01.11.2020 - 30.10.2022

Projekt OPI ma na celu opracowanie i przetestowanie kompleksowej metodologii i narzędzi do przekwalifikowania zasobów ludzkich w celu uzyskania kompetencji zawodowych na stanowiska zorientowane na przyszłość w zakresie otwartych innowacji.

Czytaj więcej  
logo

BOOST - Global competence for advancing social inclusion and career path of vulnerable women

Czas realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2022

BOOST to projekt Erasmus +, skupiający się na budowaniu globalnych kompetencji kobiet ze środowisk imigranckich i zróżnicowanych kulturowo, przy jednoczesnej współpracy z nauczycielami osób dorosłych w celu wspierania ich ciągłego rozwoju zawodowego jako trenerów i mediatorów.

Czytaj więcej  
logo

COWLECTIVE: Developing a collaborative social impact method and associated training for entrepreneurs in coworking contexts

Czas realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2022

Głównym celem projektu COWLECTIVE jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców w przestrzeniach coworkingowych, w zakresie kluczowych umiejętności przekrojowych w oparciu o nowe, zaktualizowane badania oraz wzmocnienie ich działalności biznesowej pod względem wpływu na społeczeństwo i środowisko.COWLECTIVE ma na celu opracowanie podstawowych i innowacyjnych metod nauczania, które najlepiej sprzyjają osiąganiu sukcesów w działalności biznesowej, odpowiadając na zapotrzebowanie na edukację i szkolenia, dzięki innowacyjnej propozycji opartej na uczestnictwie i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Czytaj więcej  
logo

DiSC – Digital Security for Senior Citizens

Czas realizacji: 01.12.2020 - 30.11.2022

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest jednym z najważniejszych i „gorących tematów” w Komisji Europejskiej, ale na szczeblu politycznym koncentruje się ono naturalnie na planowaniu strategicznym na szczeblu paneuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy, przemysłu, infrastruktury cyfrowej, edukacji i innych szybko rozwijających się branż i sektorów, które są narażone na zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i naruszeniami danych. Podkreśla to zainicjowanie przez Komisję Europejską w 2017 r. sieci krajowych ośrodków koordynacji, wspólnoty kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz europejskiego ośrodka kompetencji w zakresie przemysłu, technologii i badań nad bezpieczeństwem cybernetycznym. Do 2022 r. ratingi bezpieczeństwa cybernetycznego staną się równie ważne jak ratingi kredytowe dla przedsiębiorstw i stron internetowych (Gartner Innovation Insight for Security Rating Services, 2018).

Czytaj więcej  
logo

StartCraft - Training for managerial competences in VET for the small businesses of the crafts sector

Czas realizacji: 31.10.2020 - 30.09.2022

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają zasadniczą rolę w poprawie jakości życia, a ponieważ mogą mieć wpływ na stabilność i spójność społeczeństwa, są nieodzowną częścią przyszłości. Jednak w wysoce konkurencyjnej gospodarce, dobre know-how nie zawsze wystarcza do opracowania udanego projektu biznesowego. Głównym celem projektu StartCraft jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców rzemieślniczych w zakresie kluczowych umiejętności przekrojowych w oparciu o nowe badania oraz wzmocnienie ich umiejętności biznesowych. StartCraft to partnerstwo UE, którego celem jest opracowanie podstawowych i innowacyjnych metod nauczania, które będą wspierać sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej, odpowiadając na zapotrzebowanie na kształcenie i szkolenie dzięki innowacyjnej propozycji opartej na uczestnictwie i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Czytaj więcej  
logo

Free2Link

Czas realizacji: 01.11.2020 - 31.10.2022

Projekt Free2Link ma na celu połączenie organizacji pracujących w zakresie systemów azylowych, programów integracyjnych i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi we Włoszech, Grecji i Polsce w celu zwiększenia umiejętności ich pracowników, jak również publicznych i prywatnych sieci, do wczesnej identyfikacji ofiar handlu ludźmi przez Internet. Mimo tego, że ten rodzaj handlu ludźmi jest coraz powszechniej stosowaną metodą zwabiania kobiet i dziewcząt w Europie, to jest on nadal nieodpowiednio traktowany w krajach przyjmujących. Zgodnie z założeniami, niezwykle ważne jest nawiązanie kontaktu z personelem oraz organami prywatnymi i publicznymi, które już działają na rzecz ofiar handlu ludźmi, ale także przekazanie im aktualnej wiedzy na temat nowych przejawów tego procederu oraz innowacyjnych narzędzi służących jego zwalczaniu, w celu promowania dialogu, wsparcia i kształtowania polityki.

Czytaj więcej  
logo

ECILP - European Certificate for Intercultural Learning Professionals

Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022

Głównym celem projektu jest umożliwienie uznawania, zapewnienia przejrzystości i porównywalności kwalifikacji i efektów uczenia się dostawców usług IC (interkulturowych) (tj. trenerów IC, doradców i trenerów) poprzez opracowanie i ustanowienie ram dotyczących standardów zawodowych, przepisów dotyczących procesu akredytacji oraz narzędzia samooceny dla dostawców usług IC. Ramy będą oferować przejrzyste, oparte na dowodach, zrozumiałe i wiarygodne wytyczne w zakresie podejmowania decyzji klientom, osobom uczącym się, usługodawcom świadczącym usługi IC oraz instytucjom oferującym interkulturowe kwalifikacje szkoleniowe. Wytyczne i narzędzie samooceny dostarczą informacji na temat poziomu aktualnych kwalifikacji i wskazówek dotyczących uzyskania akredytacji.

Czytaj więcej  
logo

Cub@Work - Cultural Unconscious Bias in the workplace

Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022

Głównym celem projektu Cub@Work jest rozwijanie wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej i rekrutacyjnej MŚP w zakresie rozpoznawania, refleksji i zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami, a także walidacja kompetencji, w celu zatrudnienia odpowiednich pracowników. Główny cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój rezultatów Cub@Work.W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów z sześciu krajów UE (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Polska, Dania). Partnerzy zostali wybrani ze względu na ich zaangażowanie oraz doświadczenie w dziedzinie VET i/lub szkoleń międzykulturowych we własnym kraju.

Czytaj więcej  
logo

VISE - Virtual Integrated Startups Ecosystem

Czas realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2022

Głównym celem projektu VISE jest wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości u osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub osób które chcą zostać przedsiębiorcą w obszarze trzech najbardziej potrzebnych obszarów przedsiębiorczości przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu wzmocnienia działalności gospodarczej. Punktem odniesienia dla osiągnięcia tego celu będą ramy EntreComp. W ramach projektu powstanie jeden główny rezultat: Virtual Integrated Start-ups Ecosystem. W trakcie trwania projektu zostaną opracowane również inne, mniejsze rezultaty: Metodologia badań i narzędzia (kwestionariusze, scenariusze grup fokusowych), raport z badań, zestaw pytań, quizy, mini-sceny dla narzędzia samooceny, mechanizm tworzenia planu działania, 6 modułów szkoleniowych, program kursu, kurs e-learningowy, plan testowania i raport.

Czytaj więcej  
logo

FLYie - Female Legends Youth innovation and entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021

Międzynarodowy projekt Erasmus+ “FLYie- Female Legends Youth innovation and entrepreneurship” promuje równość płci w innowacyjnej i społecznej przedsiębiorczości poprzez działania opierające się na grach. Projekt “FLYie” ma na celu podkreślenie roli kobiet w przedsiębiorczości poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia.

Czytaj więcej  
logo

UPthEM - Upskilling Pathways for Employability

Czas realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2021

Projekt UPthEM ma na celu wykorzystanie zróżnicowanych doświadczeń krajowych w zakresie wspierania grup defaworyzowanych, w celu wprowadzenia innowacyjnego programu szkoleniowego UPthEM, aby wzmocnić szanse na zatrudnienie i perspektywy zatrudnienia osób defaworyzowanych. Partnerzy chcą skupić się na tych grupach docelowych i zaangażować je w udaną ścieżkę kariery zawodowej jako pracowników najemnych lub przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek.

Czytaj więcej  
logo

Entre-Forward: Enhancing Entrepreneurship Skills

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2022

Projekt Entre-Forward skupia się na podnoszeniu kwalifikacji i pokazuje, jak ważny jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Projekt ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do wzmocnienia współpracy pomiędzy przemysłem i edukacją w kierunku przedsiębiorczości oraz zaproponowanie innowacyjnych metod opartych na praktyce, w których uczniowie są zaangażowani w pracę nad projektem i/lub w działania motywacyjne.

Czytaj więcej  
logo

CTV - Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Projekt koncentruje się na wzmocnieniu pozycji nisko wykwalifikowanych dorosłych wolontariuszy zaangażowanych w działania, w organizacjach wolontariackich, rozumianych jako wszystkie organizacje non-profit, które angażują wolontariuszy i świadczą wszelkiego rodzaju usługi wolontariackie. W wyniku projektu nisko wykwalifikowani dorośli wolontariusze podniosą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania projektów europejskich i zarządzania nimi, podniosą swoje umiejętności cyfrowe, kompetencje międzykulturowe oraz poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. Organizacje wolontariackie będą mogły wzmocnić swoją pozycję w regionie, pozyskać nowe źródła finansowania, prowadzić bardziej efektywne operacje oraz tworzyć nowe, międzynarodowe sieci kontaktów.

Czytaj więcej  
logo

Gen-Z: Developing competences and opportunities for social media entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021

Projekt Gen-Z ma na celu wzmocnienie pozycji Pokolenia Z w przedsiębiorczości związanej z mediami społecznościowymi, przy jednoczesnym rozwijaniu kluczowych kompetencji i umiejętności związanych z zatrudnieniem. Kolejnym efektem tego projektu będzie umożliwienie powiązań, dzięki którym beneficjenci projektu Gen-Z będą mogli wspierać inne przedsiębiorstwa posiadające możliwości korzystania z mediów społecznościowych w celu usprawnienia swojej działalności. Kluczowym aspektem do osiągnięcia tego celu jest zapewnienie, że wyposażamy również profesjonalistów VET tak, aby mieli oni pewność siebie i zdobywali niezbędne know-how do nauczania VET osób uczących się biznesu z wykorzystaniem mediów społecznościowych Gen-Z.

Czytaj więcej  
logo

4 EXPORT - Apprenticeship training for internationalization activities

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Celem jest pomoc MŚP w rozwoju programów praktyk zawodowych, głównie interdyscyplinarnych, mających na celu ułatwienie internacjonalizacji poprzez tworzenie transgranicznych form działalności gospodarczej. Aby osiągnąć swoje cele, w ramach projektu zostanie opracowany program nauczania dla firmowych opiekunów (MŚP) działań internacjonalizacyjnych (MOOC - massive open online course), interaktywna platforma internetowa, która będzie zawierała MOOC i podręcznik samodzielnego uczenia się w celu wsparcia firmowych trenerów w korzystaniu z programu nauczania i MOOC do nauczania praktykantów na temat działań związanych z internacjonalizacją.

Czytaj więcej  
logo

EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Głównym celem projektu EAST jest opracowanie planu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości / zarządzania małymi przedsiębiorstwami zgodnie z zaleceniami ECVET, a zatem mogącego mieć zastosowanie w różnych krajach. Kwalifikacja EAST będzie opisywać jednostki i efekty uczenia się odpowiadające profilowi przedsiębiorcy oraz określać wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby stać się przedsiębiorcą. Pozwoli to na elastyczność ścieżki szkoleniowej dzięki rozwiązaniom w zakresie oceny i modułowej strukturze. Zostanie on streszczony w Suplemencie do certyfikatu Europass, w celu ułatwienia jego rozpoznania w całej Europie.

Czytaj więcej  
logo

FIL - Finances In everyday Life

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Dostarczanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie finansów i kompetencji informatycznych osobom uczącym się, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji jest niezbędne do poprawy jakości ich życia i samopoczucia. Projekt FIL jest odpowiedzią na problem luki w wiedzy finansowej wynikającej z braków w podstawowych umiejętnościach.

Czytaj więcej  
logo

TEACHER 4.0 - comprehensive method of implementation of Industry 4.0 concept into didactic practice in primary and secondary schools

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Digitalizacja i Przemysł 4.0, których jesteśmy obecnie świadkami w wielu sferach życia (nie tylko w zaawansowanym przemyśle), stworzyły ogromne wyzwanie dla systemów edukacyjnych i ich najważniejszych przedstawicieli, nauczycieli. Projekt Teacher 4.0 koncentruje się na kompetencjach dydaktycznych nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w ramach Przemysłu 4.0. Kompetencja ta, dzięki rozwojowi technologii, stała się kluczowa we współczesnym świecie.

Czytaj więcej  
logo

4.0 ANDCOM - 4.0 didactic approaches in duty of developing ANDragog’s COMpetences

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

4.0 ANDCOM koncentruje się na roli andragogów - edukatorów osób dorosłych, którzy planują, organizują i prowadzą działania edukacyjne w różnych ośrodkach i instytucjach kształcenia. To oni są bezpośrednią grupą docelową projektu 4.0 ANDCOM, a szczególni Ci, którzy uczą dorosłych o niskich kwalifikacjach, – którzy są z kolei pośrednią grupę docelową tego projektu. Projekt 4.0 ANDCOM ma na celu zwiększenie świadomości oraz umiejętności w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0 na potrzeby edukacji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach. Ponadto projekt ma na celu wprowadzenie nowego podejścia do edukacji dorosłych o niskich umiejętnościach i niskich kwalifikacjach, rozwijanie kompetencji edukatorów w andragogice, aby mogli oni dostosowywać swoje programy nauczania, oraz zapewniać skuteczne, a także innowacyjne nauczanie. Projekt będzie dotyczył umiejętności cyfrowych, kompetencji w zakresie ICT oraz Przemysłu 4.0, co przyczyni się do wprowadzenia innowacji w nauczaniu i zwiększania motywacji u osób uczących się.

Czytaj więcej  
logo

MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

MASTERS dąży do promowania praktyk zawodowych w małych i mikroprzedsiębiorstwach, opracowując i zatwierdzając zbiór praktycznych i metodologicznych narzędzi wspierających rozwój zawodowy doradców zawodowych w MŚP oraz trenerów VET, aby umożliwić im wdrażanie skutecznych programów praktyk zawodowych.

Czytaj więcej  
logo

EKS - Entrepreneurship is the Key to Success

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Celem projektu jest rozwijanie odpowiednich umiejętności pożądanych na rynku pracy oraz wspieranie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (szczególnie młodzieży NEET o niskich kwalifikacjach w wieku 20–24 lat) w nabywaniu kompetencji przedsiębiorczych. Celem projektu jest również budowanie przedsiębiorczego sposobu myślenia, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie u przedsiębiorców umiejętności przydatnych do rozwoju ich działalności, które w przyszłości staną się niezbędne, ale obecnie nie są uważane za kluczowe.

Czytaj więcej  
logo

IDEA: Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Głównym celem projektu jest poszerzanie i rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości u nauczycieli osób dorosłych (w ramach edukacji pozaformalnej) poprzez zapewnienie im odpowiedniej strategii motywacyjnej. W ramach projektu powstanie innowacyjne rozwiązanie – Interaktywny zestaw narzędzi dla nauczycieli osób dorosłych, które będzie wspierać rozwój ich umiejętności w zakresie nauczania przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET. Narzędzie to pozwoli nauczycielom ocenić umiejętności młodzieży NEET, a następnie zaproponować odpowiednią ścieżkę kształcenia.

Czytaj więcej  
logo

ACTION - Empowering educators and community leaders to act on climate change (ACTION)

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2022

Edukacja jest potężnym narzędziem do przygotowywania społeczeństw na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatu. Konferencja klimatyczna ONZ, COP24, która odbyła się w Katowicach w Polsce, w grudniu 2018 r., poświęciła jeden dzień tematowi edukacji i kluczowej roli, jaką odgrywa ona w globalnej odpowiedzi na zmiany klimatu. Partnerzy ACTION wierzą, że edukacja w zakresie zmian klimatu musi brać pod uwagę potrzebę zapewnienia edukatorom i liderom społeczności oraz profesjonalistom możliwości uczenia się i dostępności do aktualnych faktów, nowych i innowacyjnych procesów szkoleniowych, najnowocześniejszych zasobów i narzędzi cyfrowych, aby lepiej wzmocnić pozycję obywateli jako „agentów zmian” i promować ściślejsze powiązania między edukacją a lokalnymi społecznościami.

Czytaj więcej  
logo

JIMINY - Journey to lncrease your techniques of eMotional lntelligence, digital awareNess and entrepreneurship lilestYle

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

W dzisiejszych czasach niski poziom kompetencji cyfrowych może postawić osobę w niekorzystnej sytuacji, nie tylko na rynku pracy, ale podczas codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też istnieje wyraźny związek między zwiększaniem kompetencji cyfrowych a wysiłkami na rzecz tworzenia bardziej integracyjnych i spójnych społeczeństw. Wniosek jest taki, że zarówno nauczyciele dorosłych, jak i osoby poszukujące pracy muszą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Podstawową umiejętnością każdej osoby do osiągania dobrych wyników w miejscu pracy i lepszej integracji w życiu społecznym i gospodarczym jest także inteligencja emocjonalna. Samoświadomość, samozarządzanie, motywacja, empatia i umiejętności społeczne są obecnie uznawane za czynnik sukcesu osobistego i zawodowego.

Czytaj więcej  
logo

Greenopolis – Interactive eBook on Sustainable Development (Greenopolis)

Czas realizacji: 01.12.2019 - 30.11.2021

Gdy zmiany klimatu, przeludnienie i nierówności zaczynają odbijać się na naszej planecie i na globalnym rozwoju ludzkości, zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia dla pomyślnej przyszłości. W ciągu ostatnich lat zrównoważony rozwój znajdował się w agendzie politycznej UE. W 2001 r. UE ustanowiła strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, a ostatnio miała duży wkład w realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez podkreślenia roli edukacji. Edukacja ma kluczowe znaczenie dla opracowywania i promowania zrównoważonych rozwiązań dla potrzeb rozwojowych zarówno ludzi, jak i planety (ONZ, 2013). Edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) należy rozumieć jako integralną część wysokiej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie. Wszystkie instytucje edukacyjne, od edukacji przedszkolnej do szkolnictwa wyższego, w tym edukacji pozaformalnej i nieformalnej, powinny rozważyć odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i wspierać rozwój kluczowych przekrojowych kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem. (Issues and Trends in ESD, UN, 2018).

Czytaj więcej  
logo

3DP TEACHER - implementation of 3D Printing in future education

Czas realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2021

Przemysł 4.0, a zwłaszcza technologia druku 3D (3DP), coraz częściej jest uwzględniana w programach nauczania na całym świecie, a jej potencjał jest powszechnie doceniany. Mimo, iż wielu nauczycieli uważa tę innowację za przydatną, czy wręcz konieczną w sektorze edukacji to bardzo często brakuje im odpowiedniej wiedzy technicznej i metodologicznej, aby z sukcesem móc ją zastosować. Ten projektu, chce wpłynąć na zmianę tej sytuacji poprzez, poprawę kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wdrażania druku 3D w edukacji.

Czytaj więcej  
logo

AID: Internet Abuse Identification and personaliseD withdrawal strategies

Czas realizacji: 01.11.2019 - 31.10.2021

Projekt ma na celu pomoc dorosłym w walce z uzależnieniem od nadmiernego korzystaniem z internetu [znanym jako Internet Addictive Behavior – IAB (Zachowanie uzależniające od Internetu)], poprzez wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia, które pomogą im wpłynąć na zmianę swojego zachowania. Projekt opiera się na współczesnych wynikach badań i uważa, że nadużywanie internetu nie jest tylko „chorobą wieku dziecięcego lub młodzieńczego”, ale także rosnącym zagrożeniem dla osób dorosłych.

Czytaj więcej  
logo

EUAwareness

Termin realizacji: 01.10.2018 – 31.12.2019

Eurosceptycyzm jest złożoną rzeczywistością, obejmującą zagadnienia od ekonomicznych po kulturowe, charakteryzujące się różnymi poziomami intensywności. Zjawisko to jest napędzane przez podmioty i media w całej Europie, które przyczyniają się do tworzenia dezinformacji. Typowym przykładem przekazu jest na przykład to, że „UE składa się tylko z niewybieralnych biurokratów". Problemem jest najwyraźniej brak zrozumienia, jak działa UE i brak krytycznego myślenia.

Czytaj więcej  
logo

Handson - Hands-on approaches

Termin realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

W Europie najnowsze szacunki wskazują, że liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) wynosi 15 milionów. Osoby uczące się z SPE często opuszczają szkołę z niewielkimi kwalifikacjami i znacznie częściej stają się bezrobotne lub bierne zawodowo. Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (2013) sformułowała zalecenia odnoszące się do czterech "wzorców udanej praktyki", które prawdopodobnie poprawią skuteczność systemu VET i przejście do zatrudnienia uczniów z SPE.

Czytaj więcej  
logo

PLGE

Termin realizacji: 01.10.2018 - 30.09.2020

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom języków obcych zestawu innowacyjnych narzędzi elektronicznych, wraz z umiejętnościami i wiedzą, które umożliwią im oferowanie wysokiej jakości, spersonalizowanych kursów językowych dla dorosłych.

Czytaj więcej  
logo

Interview Champ

Termin realizacji: 01-10-2018 – 31-03-2020

Celem tego projektu jest pomoc młodym bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem w znalezieniu pracy, aby lepiej radzili sobie podczas rozmów kwalifikacyjnych, a tym samym zwiększyli swoje szanse na wejście na rynek pracy.

Czytaj więcej  
logo

SELF-E

Termin realizacji: 01.02.2018 – 31.05.2020

Projekt dotyczy promocji pracy z młodzieżą w Europie w celu wspierania integracji i szans na zatrudnienie dla młodych ludzi o mniejszych szansach (w tym młodzieży należącej do grupy NEET). Głównym celem projektu SELF-E jest promowanie wysokiej jakości pracy z młodzieżą w celu wspierania samozatrudnienia opartego o style życia wśród młodych ludzi o mniejszych szansach, w tym młodzieży należącej do grupy NEET.

Czytaj więcej  
logo

DECENT

Termin realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2019

Głównym celem projektu DECENT jest zwiększenie skuteczności walki z funkcjonalnym analfabetyzmem wśród nisko wykwalifikowanych osób narażonych na wykluczenie społeczne w Rumunii, w Polsce, w Bułgarii, na Cyprze, w Hiszpanii i we Włoszech.

Czytaj więcej  
logo

Environmental Learning Illustrated

Termin realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Projekt ELI jest odpowiedzią na publikację Komisji Europejskiej „Zdrowe i zrównoważone środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń” (dokument Komisji Europejskiej, 2014 r.) oraz międzynarodowe zobowiązanie do ochrony siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej, a także rozwiązywania innych problemów środowiskowych, w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla co jest odzwierciedlone w tzw. porozumieniu paryskim z 2015 r., wraz z koniecznością opracowania kompleksowych programów edukacyjnych uwzględniających wyżej wymienione potrzeby.

Czytaj więcej  
logo

OnTheMoneyTrail - Interactive Book for the Financial Education of Children

Czas realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego podejścia pedagogicznego zapewniającego rozwój umiejętności finansowych wśród dzieci w wieku 3-6 lat, opierającego się na wykorzystaniu interaktywnego podręcznika, który może być wykorzystany w procesie kształcenia formalnego i nieformalnego dzieci.

Czytaj więcej  
logo

No Cyberbullying at the School!

Czas realizacji: 19.09.2016 – 18.09.2018

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, uzyskanie informacji o tym, co zrobiono do tej pory w celu zapobiegania nękaniu oraz wykorzystania tych informacji w szkołach partnerskich poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.

Czytaj więcej  
logo

WOT

Czas realizacji: 01.12.2016 – 31.05.2019

Przedsiębiorczość inkluzywna jest koncepcją włączania defaworyzowanych z rynku pracy grup społecznych, takich jak kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych czy osoby niepełnosprawne. Włączanie to polega na wykorzystaniu umiejętności i kompetencji takich osób w celu realizacji swoich projektów, przede wszystkich biznesowych, w tym – założenia własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej  
logo

WaterWorldAdventure

Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Głównym zamierzeniem tego projektu było stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online – WaterWorldAdventure.

Czytaj więcej  
logo

BYE-8

Okres realizacji: 1.02.2016 – 31.01.2018

Partnerstwo BYE-8 było transgranicznym programem wymiany, które dało przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Czytaj więcej  
logo

Gamify Your Teaching

Okres realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017

Projekt adresowany był do nauczycieli przedsiębiorczości, którzy pracują z młodymi ludźmi i stosują tradycyjne metody nauczania.

Czytaj więcej  
logo

ForProve

Okres realizacji: 01.10.2015 - 30.09.2017

Idea projektu nawiązuje do ogłoszonych przez Komisję Europejską danych statystycznych odnoszących się do bezrobocia wśród ludzi młodych w UE.

Czytaj więcej  
logo

BEVIN

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017

Głównym celem projektu BEVIN było podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Czytaj więcej  
logo

ET-NEETs - Efektywne szkolenia dla NEETs

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016

Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).

Czytaj więcej  
logo

TAP – Together Against Poverty

Okres realizacji: 09.2014 - 08.2016

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych w odniesieniu do dwóch grup docelowych.

Czytaj więcej  
logo

CONVET

Okres realizacji: 01.2014 – 12.2015

Głównym celem projektu był rozwój i testowanie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ang. European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) oraz poprawa mobilności pracowników sektora budowlanego poprzez zaangażowanie ich do stworzenia zawartości i struktury innowacyjnej aplikacji webowej z wbudowanym modułem porównywania kwalifikacji opartej na transferowanej metodologii szkoleń kaskadowych i narzędzia PALS.

Czytaj więcej  
logo

Skuteczny mentoring

Okres realizacji: 10.2013 – 06.2014

Celem projektu było umożliwienie nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a planowanym do pozyskania partnerem szwajcarskim w obszarze instytucji działających w oparciu o mentoring.

Czytaj więcej  
logo

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Okres realizacji: 10.2013 - 12.2014

Głównym celem projektu określenie stopnia wpływu czynnika jakim jest ocena użyteczności dochodów na decyzje o konsumpcji lub jej odroczeniu przez gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej  
logo

CME – CyberMentors Europe

Okres realizacji: 01.2013 - 11.2014

Zmiana postaw wobec przemocy dotykającej osoby młode poprzez wykorzystanie cybermentoringu w sześciu krajach europejskich.

Czytaj więcej  
logo

API

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.03.2015

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie funkcjonowania własnych firm poprzez funkcjonowanie analitycznego portalu informatycznego.

Czytaj więcej  
logo

CRS - Children Rough Sleepers

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014

Zbadanie skali zjawiska dzieci uciekających z domu w wyniku doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia i zaoferowanie im kompleksowej pomocy oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się takimi dziećmi.

Czytaj więcej  
logo

Mobile

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie technologii ICT za pomocą urządzeń mobilnych.

Czytaj więcej  
logo

I.O.R. – Impact Of Relationship

Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.09.2014

Wzrost stopnia bezpieczeństwa młodzieży w wieku 10-17 lat korzystających z mediów społecznościowych przy wykorzystaniu 9 portali społecznościowych.

Czytaj więcej  
logo

ReAge

Okres realizacji: 01.08.2012 - 30.08.2014

Celem projektu było stworzenie odpowiedniego środowiska opierającego się na wzajemnej nauce od siebie osób starszych i młodszych.

Czytaj więcej  
logo

Taste Different

Okres realizacji: 01.08.2012 - 31.07.2014

W Europie żyje bardzo wiele osób zagrożonych marginalizacją. Z powodu braku wykształcenia, niewielkich szans na rynku pracy, braku wystarczającej znajomości języka czy umiejętności z zakresu ICT, są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Projekt Taste Different promował aktywne włączenie tych osób poprzez przygotowywanie jedzenia.

Czytaj więcej  
logo

Działanie 1.2 RPO WP

Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy są zainteresowani uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii ICT poprzez funkcjonowanie aktywnego portalu.

Czytaj więcej  

Projekt Podcasting

Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013

Jako wynik wspólnie przeprowadzonych badań na temat nowego podejścia do procesu nauczania słuchaczy, którzy – z różnych powodów – nie mają dostępu do nauczania przez całe życie w lokalnych ośrodkach szkoleniowych, Leeds City College podjął współpracę z partnerami z Grecji, Łotwy, Polski i Rumunii.

Czytaj więcej  
logo

Energy Sustainability

Okres realizacji: 06.2010 – 11.2012

Zwiększenie roli społeczności lokalnych w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez stworzenie wspólnych metod, które przyczynią się do tworzenia zdolności do zrównoważonego zarządzania /gospodarowania energią i zaadoptowania inteligentnych lokalnych strategii polityki energii odnawialnej (redukcja emisji CO2) w społecznościach lokalnych państw europejskich.

Czytaj więcej  

GEPP

Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011

Zasadniczym celem projektu było dostarczenie szkoleń, kursów i wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem, co pomoże w utrzymaniu lub uzyskaniu zatrudnienia. Realizacja projektu wynikała z dostrzeżenia dużego zróżnicowania w podejściu do problemu w krajach UE.

Czytaj więcej  

PsyConsult

Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011

Wspieranie psychologów pracujących jako doradcy zawodowi, poprzez stworzenie kursu dla tej grupy docelowej oraz strony internetowej.

Czytaj więcej  

Discoverer

Okres realizacji: 03.01.2009 - 30.08.2009

Aktywizacja młodych mieszkańców Rzeszowa i Palermo poprzez poszukiwanie śladów wielokulturowego dziedzictwa obu miast.

Czytaj więcej  

Projekt poznaj swoje miasto

Okres realizacji: 03.01.2008 - 30.04.2008

Wzmacnianie świadomości lokalnej oraz znajomości historii i dziedzictwa miasta przez młodych ludzi mieszkających w Rzeszowie.

Czytaj więcej