No Cyberbullying at the School!

No Cyberbullying at the School!

Czas realizacji: 19.09.2016 – 18.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-TR01-KA201-034233

Opis projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, uzyskanie informacji o tym, co zrobiono do tej pory w celu zapobiegania nękaniu oraz wykorzystania tych informacji w szkołach partnerskich poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.

Aby osiągnąć ten cel, Partnerzy projektu ustalili, że przeprowadzą serię szkoleń (LTTA) dedykowanych partnerom i członkom grupy docelowej (tj. nauczycielom). Podczas tych szkoleń, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest cyberbullying, poznali metody zapobiegania temu niebezpieczeństwu oraz sposoby pomocy ofiarom i ich rodzinom. Podczas realizacji projektu Partnerzy opracowali stronę internetową oraz utworzyli konta społecznościowe (na Instagramie, Facebooku, YouTube), aby publikować przydatne informacje na temat tego zjawiska.
W ramach projektu został opracowany e-book zawierający wszystkie niezbędne informacje, działania oraz wyniki projektu. W celu lepszego rozpowszechnienia efektów projektu, Partnerzy wykorzystali platformę eTwinning do dzielenia się informacjami i uzyskanymi wynikami, a także stworzyli „kącik eTwinning” w swoich organizacjach partnerskich.

Partnerzy:

 • Faik Erbagi Ortaokulu – Ankara, Turcja (koordynator)
 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska
 • Ud’Anet Srl – Torrevecchia Teatina, Włochy
 • Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva – Vila Verde, Portugalia
 • Ankara Milli Egitim Mudurlugu – Ankara, Turcja
Strona projektu: nocyberbullying.udanet.it
WaterWorldAdventure

WaterWorldAdventure

WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids

Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-EL01-KA201-023456

Opis projektu:

Głównym zamierzeniem tego projektu było stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online – WaterWorldAdventure.

eBook ten służył zwiększeniu znajomości środowiska oceanicznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). eBook został opracowany z uwzględnieniem:

 • 7 Podstawowych zasad i pojęć tworzących ramy znajomości środowiska oceanicznego, opracowanych przez National Marine Educators Association (Stowarzyszenie Wychowawców na rzecz Środowiska Morskiego, USA), organizacji będącej światowym autorytetem w tej dziedzinie;
 • dobrych praktyk w zakresie tworzenia i opowiadania interaktywnych historii, odpowiednich dla tej grupy wiekowej; gwarantujących właściwe podejście pedagogiczne oraz dostosowanie treści i formy do potrzeb użytkowników końcowych (nauczycieli i rodziców).

Wraz z interaktywną historią, opracowano Przewodnik moderatora dla nauczycieli i rodziców. Przewodnik ten przyczynił się do pełnego wykorzystania eBooka WaterWorldAdventure, proponując: ogólne podejście do wykorzystania eBooka; zestaw komplementarnych tematów do dyskusji/pytań pomagających nauczycielom/rodzicom odkrywać konkretne pojęcia, zachowania czy postawy; zestaw działań uzupełniających mający na celu zapewnienie bardziej pogłębionego doświadczenia procesu uczenia się, w tym prostych gier, kolorowanek czy pomysłów na projekty.

Partnerzy:

 • PANEPISTIMIO THESSALIAS – Volos, Grecja
 • Advancis Business Services Lda – Porto, Portugalia
 • Inspectoratul Scolar Judetean – Arad, Rumunia
 • Boon Unipessoal Lda – Matosinhos, Portugalia
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
Strona projektu: waterworldadventure.eu
BYE-8

BYE-8

Boosting Young Entrepreneurs – 8
Okres realizacji: 1.02.2016 – 31.01.2018
Program pomocowy: Erasmus for Young Entrepreneurs
Numer projektu: COS-EYE-2015-4-01

Opis projektu:

Partnerstwo BYE-8 było transgranicznym programem wymiany, które dało przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Do wymiany doświadczenia dochodziło podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomagał początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący czerpał korzyść, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskał możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębiał swoją wiedzę na temat nowych rynków.

Grupa docelowa:
 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy poważnie myśleli o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy, którzy prowadzili małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z Państw Uczestniczących.

Partnerzy:

 • FORMAPER – Włochy (koordynator)
 • First Elements Euroconsultants Ltd – Cypr
 • Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza – Hiszpania
 • Employability Town Ltd – Wielka Brytania
 • Polish Chamber of Commerce – Polska
 • Instalofi levante, s.l. – Hiszpania
 • PANEPISTIMIO THESSALIAS – Grecja
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
 • EUROPEAN CONFEDERATION OF YOUNG ENTREPRENEURS AISBL – Belgia
 • Erasmus Centre for Entrepreneurship B.V. – Holandia
 • UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA – Rumunia
ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs

ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1-UK01-KA204-000029

Opis projektu:

Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).
Projekt ET-NEETs stanowi odpowiedź na brak systemowego mechanizmu wymiany dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób określanych jako NEETs, czyli pozostających poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem. Podążając za rekomendacjami Komisji Europejskiej partnerstwo w ramach tego projektu pragnie również wspomóc NEETs w podnoszeniu 8 kluczowych kompetencji.
Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).

Rezultaty projektu

 • Opracowanie wspólnych ram dla identyfikowania wskaźników pomiaru efektywnych szkoleń. Dzięki temu będzie możliwe wyposażenie instytucji szkoleniowych w instrumenty do pomiaru wpływu i skuteczności szkoleń, które świadczą.
 • Stworzenie platformy internetowej, która zawierać będzie „dobre praktyki” w stosunku do programów szkoleniowych dla NEET na szczeblu europejskim.
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i trenerów pracujących z NEETs.

Grupa docelowa
Projekt ten określa trzy główne grupy docelowe:

 • Grupa A: organizacje, które mają bezpośredni związek z NEETs na poziomie procedur i zarządzania kierowanym wsparciem, samorządy lokalne i departamenty związane usługami społecznymi, duże fundacje itp.
 • Grupa B: organizacje pozarządowe, charytatywne, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy, którzy zapewniają specjalistyczne szkolenie w imieniu organizacji z grupy A.
 • Grupa C: NEETs – osoby pozostające poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem, stanowią głównych beneficjentów projektu ET-NEETs.

Partnerzy:

 • Teachsport Management Ltd. – Londyn, Wielka Brytania;
 • Sea Teach S.L. – Cala Do’r, Hiszpania;
 • Lewisham Young Mayor – Londyn, Wielka Brytania;
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
Strona projektu: www.et-neets.eu
CONVET

CONVET

Okres realizacji: 01.2014 – 12.2015
Program pomocowy: Leonardo da Vinci Transfer innowacji
Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37800

Opis projektu:

Głównym celem projektu był rozwój i testowanie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ang. European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) oraz poprawa mobilności pracowników sektora budowlanego poprzez zaangażowanie ich do stworzenia zawartości i struktury innowacyjnej aplikacji webowej z wbudowanym modułem porównywania kwalifikacji opartej na transferowanej metodologii szkoleń kaskadowych i narzędzia PALS.

Więcej

Skuteczny mentoring

Skuteczny mentoring

Okres realizacji: 10.2013 – 06.2014
Program pomocowy: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Numer projektu: II/FST/27

Opis projektu:

Celem projektu było umożliwienie nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a planowanym do pozyskania partnerem szwajcarskim w obszarze instytucji działających w oparciu o mentoring.

Więcej

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Okres realizacji: 10.2013 – 12.2014
Program pomocowy: program realizowany w ramach środków własnych Stowarzyszenia
Opis projektu:

Głównym celem projektu określenie stopnia wpływu czynnika jakim jest ocena użyteczności dochodów na decyzje o konsumpcji lub jej odroczeniu przez gospodarstwa domowe.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Charakterystyka kondycji dochodowej polskich gospodarstw domowych w latach 2010-2012;
 • Charakterystyka zróżnicowania dochodowego, wydatkowego i oszczędnościowego gospodarstw domowych rozpatrywanych ze względu na czynniki społeczno-ekonomiczne i demograficzne;
 • Analiza rozkładu dochodów, wydatków i oszczędności gospodarstw domowych analizowanych j.w.;
 • Analiza zróżnicowania dochodów i zjawiska ubóstwa gospodarstw domowych w przekroju j.w.

Rezultaty projektu
Głównym rezultatem projektu będzie syntetyczny raport dotyczący analizy sytuacji materialnej gospodarstw, użyteczności dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe rozpatrywane z punktu widzenia różnych cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych, w tym modelowania funkcji użyteczności dochodów i jej wpływu na decyzje gospodarstw a także analiza ubóstwa w badanych gospodarstwach. Rezultatami dodatkowymi będą publikacje naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień rozpatrywanych w ramach projektu.
Główni odbiorcy wyników
Naukowcy,  instytucje zajmujące się pomocą osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, politycy społeczni.

CWEP
API

API

API
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.03.2015
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00

Opis projektu:

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie funkcjonowania własnych firm poprzez funkcjonowanie analitycznego portalu informatycznego.

Za pomocą portalu świadczone są usługi:

 1. analizy trendów branżowych,
 2. analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu,
 3. analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Rezultaty projektu

 • stworzenie analitycznego portalu informatycznego dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • świadczenie usług doradczych z zakresu analizy trendów branżowych, postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu oraz analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

 • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: api.cwep.eu
CRS – Children Rough Sleepers

CRS – Children Rough Sleepers

CRS – Children Rough Sleepers
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG/3022

Opis projektu:

CRS – Children Rough Sleepers: A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children

Zbadanie skali zjawiska dzieci uciekających z domu w wyniku doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia i zaoferowanie im kompleksowej pomocy oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się takimi dziećmi.
Rezultaty projektu
 • raport z badań nad zjawiskiem bezdomności dzieci z przyczyn doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia,
 • przewodnik dla osób zajmujących się pomocą takim dzieciom,
 • konferencje i materiały informacyjne dotyczące zjawiska bezdomności wśród dzieci i skutecznych metod prewencji,
 • program edukacyjny mający na celu skuteczna pomoc takim dzieciom.

Grupa docelowa

Bezdomne i uciekające z domów dzieci doświadczające przemocy, wykorzystania lub nadużycia, instytucje pomocowe, decydenci z obszaru polityki społecznej, naukowcy zajmujący się problematyką społeczną.

Partnerzy:

 • University of Wolverhampton (Wielka Brytania),
 • Communicate NGO (Czechy),
 • International Child Development Initiatives – ICDI (Holandia),
 • Conversas de Rua Associacao (Portugalia),
 • CCRESS Ltd. (Wielka Brytania),
 • Romanian Society for Lifelong Learning (Rumunia),
 • AGreenment Association (Włochy),
 • Euro Coop (Słowenia),
 • Simetrias (Hiszpania),
 • Regional Social Welfare Resource Centre (Węgry).