Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Okres realizacji: 10.2013 – 12.2014
Program pomocowy: program realizowany w ramach środków własnych Stowarzyszenia
Opis projektu:

Głównym celem projektu określenie stopnia wpływu czynnika jakim jest ocena użyteczności dochodów na decyzje o konsumpcji lub jej odroczeniu przez gospodarstwa domowe.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • Charakterystyka kondycji dochodowej polskich gospodarstw domowych w latach 2010-2012;
  • Charakterystyka zróżnicowania dochodowego, wydatkowego i oszczędnościowego gospodarstw domowych rozpatrywanych ze względu na czynniki społeczno-ekonomiczne i demograficzne;
  • Analiza rozkładu dochodów, wydatków i oszczędności gospodarstw domowych analizowanych j.w.;
  • Analiza zróżnicowania dochodów i zjawiska ubóstwa gospodarstw domowych w przekroju j.w.

Rezultaty projektu
Głównym rezultatem projektu będzie syntetyczny raport dotyczący analizy sytuacji materialnej gospodarstw, użyteczności dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe rozpatrywane z punktu widzenia różnych cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych, w tym modelowania funkcji użyteczności dochodów i jej wpływu na decyzje gospodarstw a także analiza ubóstwa w badanych gospodarstwach. Rezultatami dodatkowymi będą publikacje naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień rozpatrywanych w ramach projektu.
Główni odbiorcy wyników
Naukowcy,  instytucje zajmujące się pomocą osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, politycy społeczni.

CWEP