Warsztaty w ŁańcucieWorkshops in Łańcut

Warsztaty w ŁańcucieWorkshops in Łańcut

xP 20140317 016W dniach 17 i 18 marca br. gościliśmy w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego oraz w Gimnazjum nr 2 w Łańcucie. W obu szkołach zrealizowaliśmy dwudniowe warsztaty z cyklu „Walcz z przemocą w szkole”. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach z dużym zainteresowaniem omawiała z nami sposoby radzenia sobie z sytuacjami zagrażającymi ich bezpieczeństwu, szczególnie w Internecie. Wyraźnym efektem warsztatów było rozbudzenie zainteresowania wśród uczestników ochroną swojej prywatności na portalach społecznościowych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci.

xP 20140317 016On 17th and 18th March we were hosted in the Secondary School No. 2 name of Jan Kochanowski and Middle School No. 2 in Łańcut. Both schools have completed a two-day workshop “Fight against violence in schools”. Children and young people participating in the activities with great interest discussed with us the ways how to deal with situations that may threaten their safety, especially concerning the Internet. A clear result of the workshop was to stimulate the interest of the participants in protecting their privacy on social networks and the principles of network security.

Continue reading

Szóste warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole”Sixth workshop – Fight with violence in schools

Szóste warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole”Sixth workshop – Fight with violence in schools

P117041513 i 14 marca 2014 roku przeprowadziliśmy szóste warsztaty pt. „Walcz z przemocą w szkole”. Tym razem odwiedziliśmy Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie. W dwudniowym spotkaniu udział wzięło 28 przedstawicieli różnych klas należących do zespołu szkół.

Celem warsztatów było pokazanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom, na jakie narażone są dzieci. Młodzi ludzie poprzez udział w zrealizowanych warsztatach nabyli umiejętność osobistego wsparcia swoich rówieśników. Stali się mentorami a zdobytą wiedzę na temat zagrożeń (szczególnie nękania, szykanowania czy też przemocy) i sposobów radzenia sobie z nimi będą przekazywać dalej.

P117041513 and 14 March 2014, we conducted the sixth workshop titled “Fight against violence in schools.” This time we visited the School Textile and Economic in Rakszawa. The two-day meeting was attended by 28 representatives of different classes belonging to the school team.

The aim of the workshop was to show ways to counter threats faced by children. The young people through participation in workshops realized acquired skill personal support of their peers. They became mentors and gained knowledge about the risks (particularly bullying, harassment or violence) and how to deal with them will be passed on.

Continue reading

Warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole” w BiałobrzegachWorkshop for learners „Fight with violence in the school” in Białobrzegi

Warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole” w BiałobrzegachWorkshop for learners „Fight with violence in the school” in Białobrzegi

DSC 3786Już piąta szkoła włączyła się w realizację warsztatów „Walcz z przemocą w szkole”. Tym razem w dniach 3 i 4 marca br. mieliśmy przyjemność gościć w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Białobrzegach. Podobnie jak dotychczas, dzieci aktywnie włączyły się w proponowane zabawy i ćwiczenia oraz chętnie podjęły dyskusję na temat sposobów ochrony przed zagrożeniami. Elementem warsztatów, który zawsze budzi największe zainteresowanie wśród uczestników, jest rozmowa mentorska. I tym razem, dzieci chętnie uczyły się sposobów na odbycie dobrej rozmowy z rówieśnikami by wesprzeć ich radą w rozwiazywaniu problemów.

DSC 3786The fifth school included in the implementation of the workshop “Fight against violence in schools”. This time, on 3rd and 4th March, we had the pleasure to be hosted in the Middle Public School name of Pope John Paul II in Białobrzegi. As before, children actively engaged in the proposed fun and exercises, and were willing to take the discussion on how to protect against threats. The element of the workshop, which is always the most interesting among the participants, was the conversation with mentor. And this time, the children eagerly learned how to hold a good conversation with peers to support their advice in solving problems.

Continue reading

Next schools participate in workshops „Fight with violence in the school”

Next schools participate in workshops „Fight with violence in the school”

Next schools participate in workshops „Fight with violence in the school”

P1010339

On 24 and 25 February 2014 took place workshops for students of next schools: the Complex of Schools No 3 and High School No 2 in Łańcut. These are the third and fourth of the workshops, which were organized by our Association in the framework of the project “CyberMentors Europe”. Their effect is not only increase of awareness in area of violence and bullying among young people, but also the interest of the platform beatbullying.org. In this tool, our consultants provide on-line help for children and young people reporting different problems.

Continue reading

CONVET – meeting in Rzeszow

CONVET – meeting in Rzeszow

convet8Meeting in Rzeszów – CONVET – ECVET for recognition of qualifications in construction sector

On 10th and 11th February 2014, the Center for Education and Enterprise Support acted as the host at the first meeting in framework of CONVET project. It was a great responsibility and satisfaction, as the Association acts as the coordinator of the project. We hosted partners from Bulgaria, Greece, Spain and the UK.

Continue reading

Workshops for learners „Fight with violence in the school”

Workshops for learners „Fight with violence in the school”

Workshops for learners „Fight with violence in the school”

DSC 3692

The next cycle of workshops entitled “Fight with violence in the school” has been launched in High School No 1 and Complex of Technical Schools in Łańcut. These workshops are carried out within the project ” CyberMentors Europe ” and are aimed at young people aged 11 to 17 years of age. The main aim is to make them aware in area of threats in daily life and virtual world but also to learn them proper behaviour allowing to stop negative phenomena regarding young people.

Continue reading

Główne kierunki eksportu polskich firm z sektora MŚP a ogólna sytuacja gospodarcza

Główne kierunki eksportu polskich firm z sektora MŚP a ogólna sytuacja gospodarcza

Projekt EPIC – Wzmacnianie i promocja międzynarodowej komunikacji biznesowej jest projektem realizowanym przez Danmar Computers wspólnie z partnerami europejskimi w ramach Programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Jego głównym celem jest zaimplementowanie w 4 krajach (Polska, Litwa, Hiszpania: region Basków, Włochy: Sycylia) programu audytu zdolności językowych oraz komunikacji w MŚP, co pozwoli na identyfikację i usunięcie barier językowych i kulturowych, które wynikają z handlu transgranicznego zwiększając tym samym ich konkurencyjność. Pierwszym elementem aplikacji takiego podejścia jest dokonanie analizy sytuacji gospodarczej danego kraju w powiazaniu z kondycją eksportu. Dopiero na tej podstawie możliwe jest określenie jak sytuacja taka powinna wyglądać docelowo w danej firmie.

Continue reading

Informacja prasowaPRESS RELEASE

Informacja prasowaPRESS RELEASE

INFORMACJA PRASOWA 28/01/2014

iorEuropejski projekt identyfikuje Dzień Ochrony Danych Osobowych jako szansę na skupienie się na potrzebach młodych ludzi.

Od pierwszego Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych 28 stycznia jest dedykowany realizacji działań edukacyjnych mających na celu zachęcenie ludzi do ochrony swojej prywatności i danych osobowych podczas korzystania z Internetu, przede wszystkim podczas dokonywania zakupów produktów i usług w sieci.

PRESS RELEASE 28/01/2014

European Project identifies Data Privacy Day as an opportunity to focus on the needs of Young People

ior

Since the first International Data Privacy Day in 2006, 28 January has been dedicated to the effort of empowering and educating people in the protection of their privacy and personal data whenever surfing or purchasing goods and services on the net.

 

Continue reading

The results of National Census of Population and Housing conducted in 2011 as a part of diagnosis of the problem of the homelessn

The results of National Census of Population and Housing conducted in 2011 as a part of diagnosis of the problem of the homelessn

The homelessness among young people is first of all an alarming phenomenon[1].

As a social problem, the homelessness itself, most frequently perceived as a problem affecting people around 50 year of age; the males more often than females. When the problem in question is considered in the context of children, it meets not only with the barrier connected with acceptance of possibility of existence of such a phenomenon, but also with barrier of reliability of data concerning the scale and range of such a homelessness. The aim of this study is to present the figures confirming the existence and to show the scale of the phenomenon of homelessness of children and teenagers in Poland on the basis of the results of National Census of Population and Housing conducted in 2011.[2].

This article was written as part of an international research project entitled: “A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children” carried out by the “Centre for Education and Enterprise Support” in Rzeszów, together with partners from nine European countries within the framework of the Daphne III Program under the supervision on University of Wolverhampton (United Kingdom).

Continue reading