Warsztaty dla moderatorów, doradców, trenerów i mentorów – projekt CMEWorkshops for moderator, advisers, coaches and mentors – CME project

Warsztaty dla moderatorów, doradców, trenerów i mentorów – projekt CMEWorkshops for moderator, advisers, coaches and mentors – CME project

DSC 2648Problemy szykanowania i przemocy, z jakimi spotkać się mogą w środowisku młodzi ludzie są szczególnie przykre jeśli nie może on ich rozwiązać sam. Jak udzielić fachowego wsparcia, wskazać ścieżkę wychodzenia z błędnego koła agresji oraz jak to zrobić przy pomocy Internetu uczyli się moderatorzy, doradcy, trenerzy i mentorzy na zorganizowanych w dniach 29-31 października br. warsztatach. Przedstawiciele brytyjskiej organizacji BeatByllying, specjalizującej się w ochronie dzieci i młodzieży w Internecie, uczyli jak wykorzystać model wsparcia, który sprawdził się w Wielkiej Brytanii. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „CyberMentor Europe” realizowanego w ramach Programu Daphne III. Kolejnym krokiem będą warsztaty edukacyjne dla młodzieży organizowane w szkołach.

DSC 2648The problems of persecution and violence, which young people can encounter in their own environment, are really painful experiences, especially, when youngsters are not able to deal with them on their own. How to give the professional support, show the way out of the vicious circle of aggression and how to do it with the use of Internet? All these aspects were taught during the workshops for moderators, advisers, coaches and mentors lasting from 29th to 31st of October of this year. The representatives of British organization ‘BeatBullying’ specializing in protection of children and youngsters in the Internet, were teaching how to use the model of support which proved useful in Great Britain. The workshops were held within the “CyberMentor Europe” project, realized as a part of Daphne III Program. The next step will be the educational workshops for young people carried out in schools.

Continue reading

Spotkanie partnerów projektu “Children Rough Sleepers” w LeidenThe meeting of partners in framework of the CRS project in Leiden

Spotkanie partnerów projektu “Children Rough Sleepers” w LeidenThe meeting of partners in framework of the CRS project in Leiden

DSCN2270Powody, dla których dzieci tracą swój własny dom i stają się bezdomne są w wielu krajach zbliżone do siebie. Problemy pojawiające się w rodzinach, nasilające się dysfunkcje w tych komórkach społecznych oraz pojawiające się nierzadko patologie są głównymi czynnikami sprawczymi zjawiska bezdomności dzieci. Do takich wniosków doszli uczestnicy spotkania partnerskiego w ramach projektu Children Rough Sleepers, które miało miejsce w dniach 21-22 listopada br. w Leiden w Holandii. Partnerzy prezentowali wyniki przeprowadzonych badań wśród instytucji zajmujących się dziećmi nie mającymi swojego domu oraz wśród samych dzieci. W większości krajów badania już się zakończyły, a obecnie trwa tłumaczenie wywiadów. Przygotowanie raportu na temat zdiagnozowanej sytuacji planowane jest na styczeń 2014 r.

DSCN2270The reasons why children lose their own home and become homeless in many countries are similar to each other. Problems in families, escalating dysfunction in these cells and emerging social pathologies often are the main causative factor of homelessness among children. These conclusions were reached by participants of the meeting a partner in the project “Children Rough Sleepers“, which took place on 21-22 November in Leiden (Netherlands). Partners presented the results of studies conducted among institutions dealing with children not having their home and among the children themselves. In most of countries the research have already finished, and now takes the translation of interviews. Preparation of a report on the diagnosed situation is planned for January 2014.

Continue reading

Spotkanie w Rimini – projekt IORMeeting in Rimini – IOR project

Spotkanie w Rimini – projekt IORMeeting in Rimini – IOR project

DSC 2216W dniach 24 i 25 października odbyło się spotkanie w ramach projektu IOR. Obecni byli przedstawiciele wszystkich partnerów z wyjątkiem patnerów z Bułgarii i Finlandii.

Spotkanie rozpoczęło się rejestracją, po której uczestników przywitał Prezydent Prowincji Rimini, Pan Stefano Vitali. Podkreślił jak ważny jest projekt i zachęcił do zwiedzenia historycznej części miasta. Następnie rozpoczęły się prezentacje partnerów, którzy pokazali jakie sieci społecznościowe są przez nich animowane i z jakimi wynikami. Większość partnerów uzyskała najlepsze rezultaty za pośrednictwem Facebook’a. Pozostałe sieci są również popularne, ale generalnie mniej niż oczekiwano. Pojawiły się również trudności w raportowaniu statystyk, gdyż nie wszystkie sieci udostępniają odpowiednie do tego celu narzędzia. Prezentacje trwały do godzin wieczornych.

DSC 2216On 24 and 25 October took place an additional meeting in framework of the IOR project. All partners except Bulgaria and Finland attended the meeting.

The meeting began with registration and then the participants were welcomed by the President of the Province of Rimini, Mr. Stefano Vitali. He stressed the importance of the project and encouraged to visit the historic city center. Then began the presentations of partners who have demonstrated which social networks are animated by them, and with what results. Most of the partners obtained the best results through Facebook, other networks are popular in varying degrees, but generally less than expected. There were also difficulties in reporting statistics, not all social networks provide suitable tools for this purpose. Presentations lasted into the evening.

Continue reading

Konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcona bezdomnościThe Conference of Province  Labour Office concerning the homelessness

Konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcona bezdomnościThe Conference of Province Labour Office concerning the homelessness

W dniu 2 października br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. Łukasza Cieplińskiego 15 odbyła się konferencja pt. „Rozwój gospodarki społecznej w województwie podkarpackim szansą na ograniczenie wykluczenia społecznego”. Wśród zaproszonych prelegentów była p. Barbara Sadowska z Fundacji „BARKA”, która przedstawiła historię swojej instytucji oraz efekty ponad 20letniej pracy na rzecz pomocy osobom bezdomnym.

This year on 2 October in Auditorium of Marshal Office of the Carpathian on Łukasza Cieplińskiego Avenue 15 the Conference entitled: ‘The Development of the Social Economy in Podkarpackie province as a Chance for Restriction of the Social Exclusion’ took place. Among the invited speakers was Mrs Barbara Sadowska from the ‘BARKA’ Foundation, who had presented the history of her institution and the effects of more than 20 years’ work for the aid for the homeless people.

Continue reading

Konferencja „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”Security- Various Perspectives Conference

Konferencja „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”Security- Various Perspectives Conference

W dniach 25-27 września br. w Tarnowskich Górach odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu pod hasłem: „Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”.

The VI International Scientific “Security- Various Perspectives” Conference on “Human- Society- Nation in crisis situation” organised by University of Security in Poznan took place from 25th to 27th September 2013 in Tarnowskie Góry.

Continue reading

Spotkanie w Birmingham – ReAgeMeeting in Birmingham – ReAge

Spotkanie w Birmingham – ReAgeMeeting in Birmingham – ReAge

26 oraz 27 września 2013 roku przedstawiciel naszego Stowarzyszenia przebywał na spotkaniu projektowym w Birmingham. Gospodarzem spotkania było stowarzyszenie „OAKE Associates”, ponadto w spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Grecji, Holandii, Słowenii oraz Rumunii.

26th and 27th of September 2013 a member of uur Association was on the project meeting in Birmingham. Host of the meeting was “OAKE Associates”, in addition meeting was attended by partners from Greece, Netherlands, Slovenia and Romania.

Continue reading

Zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem mediów społecznościowych – projekt IORPrevention of risks associated with the use of social media – IOR project

Zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem mediów społecznościowych – projekt IORPrevention of risks associated with the use of social media – IOR project

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” od grudnia 2012 roku w ramach Programu Daphne III w partnerstwie z instytucjami z 25 krajów europejskich realizuje projekt pt. “I.O.R. – Impact of Relationship”.

Głównym jego celem jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa młodzieży w wieku 10-17 lat korzystających z mediów społecznościowych przy wykorzystaniu portali społecznościowych w każdym z krajów.

Since December 2012 the Association „Centre for Education and Enterprise Support” within the framework of the programme Daphne III in partnership with institutions from 25 European countries has been running a project called “I.O.R. – Impact of Relationship”.

Its mail goal is to increase the level of safety amidst the youth aged 10-17 using the Social Media, by means of social networking websites in each country.

Continue reading

Spotkanie w Bukareszcie – projekt Children Rough SleepersMeeting in Bucharest – Children Rough Sleepers project

Spotkanie w Bukareszcie – projekt Children Rough SleepersMeeting in Bucharest – Children Rough Sleepers project

Drugie spotkanie partnerów w ramach projektu Children Rough Sleepers odbyło się w Bukareszcie w dniach od 8 do 10 lipca 2013.

W spotkaniu zorganizowanym przez rumuńskiego partnera udział wzięli partnerzy z 11 państw Unii Europejskiej. Działania zrealizowane w projekcie idą w dobrym tempie i kierunku. Do tej pory ukończone zostały instrumenty badawcze do wywiadów i wiele wywiadów zostało już przeprowadzonych. Przeglądana i stale aktualizowana jest literatura dotycząca polityki i prawodawstwa. Doskonały postęp nastąpił dzięki włoskiemu partnerowi odpowiedzialnemu głównie za upowszechnianie projektu – baza danych zawiera już ponad 3000 wpisów.

On 8-10 July, in Bucharest, the second partner meeting for Children Rough Sleepers project took place. Meeting was hosted by our Romanian partner. Partners from 11 EU countries arrived. The activities carried out in the project are going in a good direction.

Continue reading

W świecie człowieka bezdomnegoIn the world of homeless man

W świecie człowieka bezdomnegoIn the world of homeless man

W dniu 17 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „W świecie człowieka bezdomnego”, organizowana wspólnie przez Uniwersytet i Fundację SALVUS.

On 17th June 2013, at the University of Bydgoszcz took place a nationwide conference entitled “In the world of a homeless man”, organized by the University and the Foundation Salvus.

 

Continue reading

Prezentacja efektów realizacji projektu ENESCOMPresentation of results of ENESCOM project

Prezentacja efektów realizacji projektu ENESCOMPresentation of results of ENESCOM project

W dniu 28 maja 2013 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się sesja naukowa, na której zaprezentowano efekty realizacji projektu ENESCOM, jako przykład dobrych praktyk w zakresie redukcji emisji CO2 przez jednostki samorządu terytorialnego.

On 28th May 2013, at the headquarters of the National East European Academy in Przemysl took place a scientific session in which the effects of the ENESCOM project were presented, as an example of good practice in terms of reducing CO2 emissions by local governments.

Continue reading