Skuteczny mentoring

Skuteczny mentoring

Okres realizacji: 10.2013 – 06.2014
Program pomocowy: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Numer projektu: II/FST/27

Opis projektu:

Celem projektu było umożliwienie nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a planowanym do pozyskania partnerem szwajcarskim w obszarze instytucji działających w oparciu o mentoring.

Więcej

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Okres realizacji: 10.2013 – 12.2014
Program pomocowy: program realizowany w ramach środków własnych Stowarzyszenia
Opis projektu:

Głównym celem projektu określenie stopnia wpływu czynnika jakim jest ocena użyteczności dochodów na decyzje o konsumpcji lub jej odroczeniu przez gospodarstwa domowe.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Charakterystyka kondycji dochodowej polskich gospodarstw domowych w latach 2010-2012;
 • Charakterystyka zróżnicowania dochodowego, wydatkowego i oszczędnościowego gospodarstw domowych rozpatrywanych ze względu na czynniki społeczno-ekonomiczne i demograficzne;
 • Analiza rozkładu dochodów, wydatków i oszczędności gospodarstw domowych analizowanych j.w.;
 • Analiza zróżnicowania dochodów i zjawiska ubóstwa gospodarstw domowych w przekroju j.w.

Rezultaty projektu
Głównym rezultatem projektu będzie syntetyczny raport dotyczący analizy sytuacji materialnej gospodarstw, użyteczności dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe rozpatrywane z punktu widzenia różnych cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych, w tym modelowania funkcji użyteczności dochodów i jej wpływu na decyzje gospodarstw a także analiza ubóstwa w badanych gospodarstwach. Rezultatami dodatkowymi będą publikacje naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień rozpatrywanych w ramach projektu.
Główni odbiorcy wyników
Naukowcy,  instytucje zajmujące się pomocą osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, politycy społeczni.

CWEP
API

API

API
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.03.2015
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00

Opis projektu:

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie funkcjonowania własnych firm poprzez funkcjonowanie analitycznego portalu informatycznego.

Za pomocą portalu świadczone są usługi:

 1. analizy trendów branżowych,
 2. analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu,
 3. analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Rezultaty projektu

 • stworzenie analitycznego portalu informatycznego dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • świadczenie usług doradczych z zakresu analizy trendów branżowych, postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu oraz analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

 • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: api.cwep.eu
Mobile

Mobile

Mobile
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-003/12-00

Opis projektu:

Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu mobile

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie technologii ICT za pomocą urządzeń mobilnych.

Za pomocą portalu informatycznego świadczone są następujące usługi:

 1. mobilna strefa informacyjna
 2. mobilna strefa doradcza
 3. mobilna strefa e-learningowa

Rezultaty projektu

 • portal informatyczny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • usługi doradcze z zakresu wsparcia procesu wdrażania ICT poprzez urządzenia typu mobile.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

 • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: mobile.cwep.eu
Działanie 1.2 RPO WP

Działanie 1.2 RPO WP

Działanie 1.2 RPO WP
Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/10-00

Opis projektu:

Rozwój Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy są zainteresowani uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii ICT poprzez funkcjonowanie aktywnego portalu.

Portal składać się będzie z trzech modułów:

 • informacyjnego – zawierającego informacje nt. wdrożeń nowoczesnych technologii ICT w przedsiębiorstwach,
 • usługi wymiany danych i wsparcia doradczego dla przedsiębiorców – poprzez który świadczone będą zdalnie usługi doradcze na temat możliwości wdrożenia zaawansowanych technologii ICT w danym przedsiębiorstwie,
 • usługi pakietów zaawansowanych szkoleń e-learningowych – obejmujący kursy e-learningowe poświęcone tematyce wdrażania technologii ICT.

Rezultaty projektu

 • stworzenie aktywnej platformy dla MŚP,
 • świadczenie usług doradczych dla MŚP z zakresu do wdrażania nowoczesnych technologii ICT.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z terenu województwa podkarpackiego chcące wdrażać nowoczesne technologie ICT.

Partnerzy:

 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka”,
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.