ForProve

ForProve

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-2-BG01-KA205-014544

Opis projektu:

Idea projektu nawiązuje do ogłoszonych przez Komisję Europejską danych statystycznych odnoszących się do bezrobocia wśród ludzi młodych w UE.
Brak zatrudnienia tej grupy społecznej jest bardzo istotny i dostrzegany przez KE. Jednym z powodów dla których to zjawisko ma miejsce jest między innymi brak postawy przedsiębiorczej ludzi młodych.
Celem projektu było stworzenie oraz implementacja w 6 krajach (Polska, Litwa, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Bułgaria) innowacyjnej metody nazwanej ForProve. Przyczyniła się ona do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi. Metoda ta łączy w sobie dwa teoretyczne modele: Improve Theatre oraz Forum Theatre.
Cel projektu został zrealizowany poprzez wykorzystanie atrakcyjność sztuki teatralnej do tworzenia i wzmacniania umiejętności młodych ludzi, tak aby odnosili sukces w świecie biznesu. Bazowano również na dobrych praktykach stosowanych w modelach teoretycznych Forum Theatre i Improve Theatre. Nowa metoda wykorzystywana jest jako sposób edukacji nieformalnej poprzez pobudzanie w ludziach młodych postawy przedsiębiorczej, zdolnej do podejmowania ryzyka na rynku pracy oraz przyjmowania roli przywódczej. Co przyczyni się niewątpliwie do ich sukcesu na rynku pracy zarówno w krajach partnerskich jak i w wymiarze międzynarodowym.

Partnerzy:

 • Know and Can Association – Sofia, Bułgaria
 • M&M Profuture Training, S.L. – Cornella de Llobregat, Hiszpania
 • Coges Societa Cooperativa Sociale – Velencja, Włochy
 • Klub mladih Split – Split, Chorwacja
 • Socialiniu inovaciju fondas – Kowno, Litwa
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu:
Taste Different

Taste Different

Taste Different
Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.07.2014
Program pomocowy: Lifelong Learning Programme – Grundtvig Learning Partnerships
Numer projektu: 2012-1-IT2-GRU06-37670 4

Opis projektu:

W Europie żyje bardzo wiele osób zagrożonych marginalizacją. Z powodu braku wykształcenia, niewielkich szans na rynku pracy, braku wystarczającej znajomości języka czy umiejętności z zakresu ICT, są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Projekt Taste Different promował aktywne włączenie tych osób poprzez przygotowywanie jedzenia.
Powszechnie przyjmuje się, że jedzenie i przygotowywanie żywności jest kluczowym działaniem ludzi, obecność jedzenia w mediach i fakt, że pochłania ono dużą część wydatków każdego budżetu domowego potwierdza ten fakt. Jedzenie może jednoczyć ludzi, zachęcać ich do rozmawiania i dzielenia się swoimi historiami. Dzielenie się jedzeniem oznacza więcej niż tylko wspólny posiłek.

Taste Different miał na celu wykorzystanie tej różnorodności poprzez stworzenie miejsca dla zmarginalizowanych osób mieszkających w Turcji, Polsce i Danii. Miejsca, w którym mężczyźni i kobiety mogli spotkać się i poprzez nieformalne działania dzielić się swoimi tradycjami, wspólnie przygotowywać posiłki i działać na rzecz odkrywania wartości w różnorodności, jednocześnie rozwijając umiejętności w zakresie języka obcego czy ICT.

Partnerzy:

 • VFIN Videnscenter for integration (Dania);
 • Bartin Belediyesi (Turcja).

Projekt Podcasting

Podcasting
Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/10-00

Opis projektu:

Learning without borders: podcasting across the wider Europe

Jako wynik wspólnie przeprowadzonych badań na temat nowego podejścia do procesu nauczania słuchaczy, którzy – z różnych powodów – nie mają dostępu do nauczania przez całe życie w lokalnych ośrodkach szkoleniowych, Leeds City College podjął współpracę z partnerami z Grecji, Łotwy, Polski i Rumunii.

Celemi projektu były:

 • Zbadanie wykorzystania podcastów (materiały audio/wideo dystrybuowane za pośrednictwem Internetu) w celu promowania niezależnego dostępu do treści dydaktycznych przez zagrożone grupy docelowe;
 • Stworzenie zasobów, które sprostają ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na elastyczne podejście do procesu nauczania przez osoby, które są zmuszone do pogodzenia swojego życia zawodowego ze zdobywaniem nowych umiejętności;
 • Zaangażowanie słuchaczy z organizacji partnerskich w celu osiągnięcia dwóch powyższych celów projektu i rozwoju ich umiejętności – zaangażowania, pewności siebie, umiejętności pracy w grupie, wykazywanie inicjatywy – czyli cech, które są poszukiwane przez pracodawców w Europie.

Rezultaty projektu
Projekt był upowszechniany za pośrednictwem blogu projektu i strony Facebook; dodatkowo, każdy kraj partnerski realizował upowszechnianie zgodnie z przyjętym Planem Upowszechniania Projektu, w celu zmaksymalizowania świadomości o projekcie na poziomie narodowym.

Stworzone narzędzia:

 • platforma e-learning: www.actione-learn.eu/podcasting, stworzona przez Action Synergy (partnera z Grecji), która udostępniała ćwiczenia i zadania słuchaczom, jak również dokumentację projektu,
 • blog dla słuchaczy: www.podcastingeurope.blogspot.com, został stworzony dzięki wykorzystaniu platformy „blogger”,
 • strona Facebook:www.facebook.com/home.php?sk=group_213464445352430&ap=1, utworzona w celu podtrzymania wewnętrznej, nieformalnej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu,
 • podręcznik techniczny: stworzony w celu zapewnienia podstawowych informacji związanych z użyciem wykorzystanych i stworzonych narzędzi w ramach projektu.
 • podcasty audio/wideo: stworzone przez współpracę słuchaczy.

Grupa docelowa

 • organizacje prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych,
 • organizacje lub centra kształcenia zawodowego,
 • szkoły zawodowe.

Partnerzy:

 • Park Lane College Leeds (Wielka Brytania),
 • UETP Action Link / Action Synergy S.A.(Grecja),
 • Riga Teacher Training & Educational Management Academy (Łotwa),
 • Vilnius Pedagogical University (Litwa),
 • Grup Scolar Dimitrie Leonida Petrosani (Rumunia).

PsyConsult

Projekt PsyConsult
Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011
Program pomocowy: DG Edukacja i Kultura Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci
Numer projektu: 2009-1-AT1-LEO04-01500 3

Opis projektu:

Wspieranie psychologów pracujących jako doradcy zawodowi, poprzez stworzenie kursu dla tej grupy docelowej oraz strony internetowej.
Cel projektu

Wspieranie psychologów pracujących jako doradcy zawodowi, poprzez stworzenie kursu dla tej grupy docelowej oraz strony internetowej. Projekt wynika z dostrzeżonych problemów w procesie edukacji psychologów (ograniczenie do wiedzy teoretycznej kosztem zdolności i zajęć z klientami / pacjentami) oraz specyfiki pracy jako doradcy zawodowego. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez nawiązanie współpracy między europejskimi instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, wymianę wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie profesjonalnego doradztwa zawodowego, co w efekcie doprowadziło do stworzenia kursu dla psychologów-doradców zawodowych.

Rezultaty projektu

Stworzono kurs oraz stronę internetową dla grupy docelowej.

Grupa docelowa

Psychologowie, w tym prowadzący własną działalność gospodarczą.

Partnerzy:

 • Karriere Club (Austria),
 • OAKE Europe (Wielka Brytania),
 • Arbes Gesellshaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (Niemcy).

Discoverer

Discoverer
Okres realizacji: 03.01.2009 – 30.08.2009
Program pomocowy: Młodzież w działaniu
Numer projektu: PL-12-276-2008-R4

Opis projektu:

Discoverer – w poszukiwaniu dziedzictwa wielokulturowego

Aktywizacja młodych mieszkańców Rzeszowa i Palermo poprzez poszukiwanie śladów wielokulturowego dziedzictwa obu miast.
Rezultaty projektu

Realizacja portalu wraz z cyklem artykułów i galerią zdjęć, organizacja wystaw fotograficznych w Rzeszowie i Palermo, realizacja filmów dokumentalnych na temat obu miast, oraz podręczników.

Grupa docelowa

Młodzi mieszkańcy Rzeszowa zainteresowani historią i dziedzictwem miasta.

Partnerzy:

 • CESIE – Centro Studi Ed Iniziative Europeo (Włochy).

Projekt poznaj swoje miasto

Projekt poznaj swoje miasto
Okres realizacji: 03.01.2008 – 30.04.2008
Program pomocowy: Młodzież w działaniu
Numer projektu: PL-12-186-2007-R4

Opis projektu:

Wzmacnianie świadomości lokalnej oraz znajomości historii i dziedzictwa miasta przez młodych ludzi mieszkających w Rzeszowie.
Rezultaty projektu

Organizacja cyklu wykładów, wystawy fotograficznej oraz wycieczek po mieście dla młodych osób.

Grupa docelowa

Młodzi mieszkańcy Rzeszowa zainteresowani historią i dziedzictwem miasta.