Energy Sustainability

Energy Sustainability

Energy Sustainability
Okres realizacji: 06.2010 – 11.2012
Program pomocowy: Intelligent Energy – Europe (IEE)
Numer projektu: IEE/09/667/SI2.558230

Opis projektu:

European Network of Information Centres Energy Sustainability and CO2 reduction among local COMmunities ENESCOM

Zwiększenie roli społeczności lokalnych w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez stworzenie wspólnych metod, które przyczynią się do tworzenia zdolności do zrównoważonego zarządzania /gospodarowania energią i zaadoptowania inteligentnych lokalnych strategii polityki energii odnawialnej (redukcja emisji CO2) w społecznościach lokalnych państw europejskich.
Cel projektu

Zwiększenie roli społeczności lokalnych w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez stworzenie wspólnych metod, które przyczynią się do tworzenia zdolności do zrównoważonego zarządzania /gospodarowania energią i zaadoptowania inteligentnych lokalnych strategii polityki energii odnawialnej (redukcja emisji CO2) w społecznościach lokalnych państw europejskich. Projekt promować będzie również integrację i instytucjonalizację w tych społecznościach problemu wydajności energetycznej, oszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez nawiązanie współpracy z różnymi podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorcy, obywatele).

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

 • promowanie inicjatywy Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) oraz ułatwianie przyłączenia się do tej inicjatywy władzom lokalnym i regionalnym z krajów biorących udział w projekcie oraz sformalizowanie działalności innych podmiotów publicznych i prywatnych w ramach Porozumienia;
 • oszacowanie poziomu inteligentnego wykorzystania energii i zapotrzebowania na nią w zaangażowanych państwach, celem stworzenia i implementacji kompleksowych Planów Wykorzystania Inteligentnej (Zrównoważonej) Energii, zgodnie ze specyfiką obszaru, opartych na inteligentnej polityce wydajnej energii, zdolnych do generowania koncepcji zrównoważonego rozwoju energetycznego;
 • stworzenie metod kształcenia i upowszechniania wiedzy wśród zainteresowanych podmiotów;
 • poprawa umiejętności władz lokalnych i polityków w stwarzaniu planów wykorzystania inteligentnej energii oraz we wprowadzaniu właściwego prawa i regulacji;
 • stworzenie podstaw do transferu wiedzy;

Rezultaty projektu

 • Wzrost liczby społeczności lokalnych zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi, poprzez dążenie do zmniejszenia emisji CO2, oszczędzanie energii, wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł oraz wzrost zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej.
 • Stworzenie Planu Działania na Rzecz Inteligentnej Energii na obszarach zaangażowanych w projekt zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów.
 • Wypracowanie narzędzi i usług dla społeczności lokalnych w celu informacyjno-doradczym na temat odnawialnych źródeł energii, konkurencyjności, innowacyjności oraz sposobów integracji i instytucjonalizacji inteligentnego użycia energii w każdym obszarze działalności.
 • Szerokie upowszechnienie informacji i narzędzi efektywnego wykorzystania energii w celu rozpropagowania pozytywnych praktyk wykorzystywania energii.

Grupa docelowa

 • przedsiębiorcy, przemysł administracja publiczna, politycy,
 • planiści, inżynierowie.

Partnerzy:

 • Unione di Comuni Valle del Samoggia (Włochy),
 • Assocjazzjoni Kunsilli Lokali (Malta),
 • Kelet-magyarországi európai Kezdeményezések Alapitvány (Węgry),
 • České vysoké učení technické v Praze (Czechy),
 • Anaptiksiaki Dimotiki Epichirisi Patras S.A. (Grecja),
 • Progresit, občianske združenie (Słowacja),
 • Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. (Słowenia),
 • Iniciativas Casmor S.L. (Hiszpania),
 • Powys County Council (Wielka Brytania),
 • Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru (Rumunia),
 • Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural de Bretagne (Francja),
 • INFORMO – Udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja (Węgry),
 • Agencia Cascais Energia (Portugalia).