CONVET

CONVET

Okres realizacji: 01.2014 – 12.2015
Program pomocowy: Leonardo da Vinci Transfer innowacji
Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37800

Opis projektu:

Głównym celem projektu był rozwój i testowanie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ang. European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) oraz poprawa mobilności pracowników sektora budowlanego poprzez zaangażowanie ich do stworzenia zawartości i struktury innowacyjnej aplikacji webowej z wbudowanym modułem porównywania kwalifikacji opartej na transferowanej metodologii szkoleń kaskadowych i narzędzia PALS.

Więcej

ReAge

ReAge

ReAge
Okres realizacji: 01.08.2012 – 30.08.2014
Program pomocowy: Lifelong Learning Programme – Grundtvig Learning Partnerships
Numer projektu: 2012-1-GR1-GRU06-10482 8

Opis projektu:

„ReAge” – Reactivating senior citizens and youngsters In society

Celem projektu było stworzenie odpowiedniego środowiska opierającego się na wzajemnej nauce od siebie osób starszych i młodszych.

Upowszechnienie nauczania międzypokoleniowego stanowiło główny cel projektu, a dzięki wymianie informacji i wiedzy pomiędzy grupami docelowymi i spopularyzowaniu tematyki aktywizacji osób starszych, partnerstwo projektu przyczyniło się do rozpowszechnienia informacji na temat problemów, z jakimi borykają się na co dzień seniorzy, oraz próbie ich zniwelowania. Cel projektu został osiągnięty przede wszystkim dzięki organizowaniu różnego rodzaju działań i warsztatów na poziomie lokalnym.

Rezultaty projektu
Rezultatami projektu jest strona internetowa projektu, broszura informacyjna oraz zrealizowane wystawy objazdowe z tak zwanymi Pudełkami Pamięci, zawierającymi przedmioty należące do osób starszych, które mają dla nich szczególne znaczenie.

Grupa docelowa
Starsze osoby (szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym) oraz młodzież.

Partnerzy:

 • Achaia Adult Education Institute (Grecja),
 • Landelijk Expertise – en Informatiecentrum Duaal Onderwijs (Holandia),
 • Ljudska Univerza Tržič (Słowenia),
 • Asociaţia Repere – Filiala Bacău (Rumunia),
 • OAKE Associates (Wielka Brytania).
Strona projektu: arch.cwep.eu/reage
Energy Sustainability

Energy Sustainability

Energy Sustainability
Okres realizacji: 06.2010 – 11.2012
Program pomocowy: Intelligent Energy – Europe (IEE)
Numer projektu: IEE/09/667/SI2.558230

Opis projektu:

European Network of Information Centres Energy Sustainability and CO2 reduction among local COMmunities ENESCOM

Zwiększenie roli społeczności lokalnych w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez stworzenie wspólnych metod, które przyczynią się do tworzenia zdolności do zrównoważonego zarządzania /gospodarowania energią i zaadoptowania inteligentnych lokalnych strategii polityki energii odnawialnej (redukcja emisji CO2) w społecznościach lokalnych państw europejskich.
Cel projektu

Zwiększenie roli społeczności lokalnych w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez stworzenie wspólnych metod, które przyczynią się do tworzenia zdolności do zrównoważonego zarządzania /gospodarowania energią i zaadoptowania inteligentnych lokalnych strategii polityki energii odnawialnej (redukcja emisji CO2) w społecznościach lokalnych państw europejskich. Projekt promować będzie również integrację i instytucjonalizację w tych społecznościach problemu wydajności energetycznej, oszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez nawiązanie współpracy z różnymi podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorcy, obywatele).

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

 • promowanie inicjatywy Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) oraz ułatwianie przyłączenia się do tej inicjatywy władzom lokalnym i regionalnym z krajów biorących udział w projekcie oraz sformalizowanie działalności innych podmiotów publicznych i prywatnych w ramach Porozumienia;
 • oszacowanie poziomu inteligentnego wykorzystania energii i zapotrzebowania na nią w zaangażowanych państwach, celem stworzenia i implementacji kompleksowych Planów Wykorzystania Inteligentnej (Zrównoważonej) Energii, zgodnie ze specyfiką obszaru, opartych na inteligentnej polityce wydajnej energii, zdolnych do generowania koncepcji zrównoważonego rozwoju energetycznego;
 • stworzenie metod kształcenia i upowszechniania wiedzy wśród zainteresowanych podmiotów;
 • poprawa umiejętności władz lokalnych i polityków w stwarzaniu planów wykorzystania inteligentnej energii oraz we wprowadzaniu właściwego prawa i regulacji;
 • stworzenie podstaw do transferu wiedzy;

Rezultaty projektu

 • Wzrost liczby społeczności lokalnych zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi, poprzez dążenie do zmniejszenia emisji CO2, oszczędzanie energii, wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł oraz wzrost zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej.
 • Stworzenie Planu Działania na Rzecz Inteligentnej Energii na obszarach zaangażowanych w projekt zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów.
 • Wypracowanie narzędzi i usług dla społeczności lokalnych w celu informacyjno-doradczym na temat odnawialnych źródeł energii, konkurencyjności, innowacyjności oraz sposobów integracji i instytucjonalizacji inteligentnego użycia energii w każdym obszarze działalności.
 • Szerokie upowszechnienie informacji i narzędzi efektywnego wykorzystania energii w celu rozpropagowania pozytywnych praktyk wykorzystywania energii.

Grupa docelowa

 • przedsiębiorcy, przemysł administracja publiczna, politycy,
 • planiści, inżynierowie.

Partnerzy:

 • Unione di Comuni Valle del Samoggia (Włochy),
 • Assocjazzjoni Kunsilli Lokali (Malta),
 • Kelet-magyarországi európai Kezdeményezések Alapitvány (Węgry),
 • České vysoké učení technické v Praze (Czechy),
 • Anaptiksiaki Dimotiki Epichirisi Patras S.A. (Grecja),
 • Progresit, občianske združenie (Słowacja),
 • Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. (Słowenia),
 • Iniciativas Casmor S.L. (Hiszpania),
 • Powys County Council (Wielka Brytania),
 • Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru (Rumunia),
 • Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural de Bretagne (Francja),
 • INFORMO – Udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja (Węgry),
 • Agencia Cascais Energia (Portugalia).