BRIDGES – Improving work-based learning through employers links

BRIDGES – Improving work-based learning through employers links

Czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-UK01-KA202-078809

Opis projektu:

BRIDGES będzie wspierał i ułatwiał podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym na wszystkich poziomach (nauczycieli, szkoleniowców, opiekunów, autorów kursów, zespołu ds. rozwoju biznesu, kadry kierowniczej) poprzez stworzenie ram bazowych i dostosowanych do potrzeb w zakresie skutecznego zaangażowania pracodawców oraz wysokiej jakości otwartych i innowacyjnych działań w zakresie doskonalenia zawodowego, zasobów cyfrowych oraz społeczności praktyków.

Punktem wyjścia tego procesu jest wewnętrzna analiza potrzeb przeprowadzona przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego uczestniczących w projekcie BRIDGES, a także paneuropejska analiza porównawcza praktyk i wyzwań związanych z zatrudnieniem, która doprowadzi do uzyskania rezultatów krótkoterminowych i wielojęzycznych (tj. do zakończenia projektu), a także rezultatów długoterminowych i trwałych (tj. po zakończeniu projektu) dla zaangażowanych krajów, jak również dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w całej UE.

Grupy docelowe projektu:

 • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (VET);
 • Specjaliści w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET);
 • Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Rezultaty projektu:

 • O1: Ramy Zaangażowania Pracodawców BRIDGEDS – przegląd literatury i definiowanie zaangażowania pracodawcy (na czterech poziomach)
 • O2: Program BRIDGES CPD – szkolenie mieszane dla osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, oferujące elastyczny program nauczania, który można dostosować do różnych krajów i kontekstów
 • O3: Cyfrowe zasoby edukacyjne BRIDGES i społeczność praktyków – zestaw infografik opartych na O1, treści e-learningowe wspierające O2, filmy wideo przedstawiające dobre praktyki w zakresie zaangażowania pracodawców oraz społeczność praktyków promujących wymianę doświadczeń i oferująca wspólną przestrzeń do dyskusji na tematy związane z zaangażowaniem pracodawców.

Partnerzy:

 • Belfast Metropolitan College – Belfast, Wielka Brytania (koordynator)
 • City of Dublin Education and Training Board – Dublin, Irlandia
 • Internationaler Bund – Chemnitz, Niemcy
 • Mindshift Talent Advisory – Lizbona, Portugalia
 • Evolve Global Solutions Ltd – Stratford Upon Avon, Wielka Brytania
 • Infodef – Valladolid, Hiszpania
 • Center for Social Innovation Ltd – Nikozja, Cypr
 • CWEP – Rzeszów, Polska
DiSC – Digital Security for Senior Citizens

DiSC – Digital Security for Senior Citizens

Czas realizacji: 01.12.2020 – 30.11.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA204-082121

Opis projektu:

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest jednym z najważniejszych i „gorących tematów” w Komisji Europejskiej, ale na szczeblu politycznym koncentruje się ono naturalnie na planowaniu strategicznym na szczeblu paneuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy, przemysłu, infrastruktury cyfrowej, edukacji i innych szybko rozwijających się branż i sektorów, które są narażone na zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i naruszeniami danych. Podkreśla to zainicjowanie przez Komisję Europejską w 2017 r. sieci krajowych ośrodków koordynacji, wspólnoty kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz europejskiego ośrodka kompetencji w zakresie przemysłu, technologii i badań nad bezpieczeństwem cybernetycznym. Do 2022 r. ratingi bezpieczeństwa cybernetycznego staną się równie ważne jak ratingi kredytowe dla przedsiębiorstw i stron internetowych (Gartner Innovation Insight for Security Rating Services, 2018).

Grupy docelowe projektu:

 • nisko wykwalifikowani seniorzy w wieku powyżej 55 lat.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Rezultaty projektu:

O1: Ramy kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego – określi kluczowe elementy kompetencji potrzebnych starszym obywatelom do skutecznego włączenia protokołów dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego do ich lokalnych warunków, a także zapewni i zatwierdzi ramy referencyjne UE w zakresie rozwijania i oceny kompetencji dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego;

O2: Narzędzie benchmarking do oceny kompetencji z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego – narzędzie do wykorzystania przez osoby starsze, które chcą ocenić swój poziom kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego;

O3: Cyfrowa gra planszowa DiSC– gra online będa cyfrową wersją typowej turowej gry planszowej;

O4: Bezpieczeństwo cyfrowe dla seniorów. Sprawozdanie z pilotażu i ocena skutków oraz zalecenia dotyczące polityki – Rezultatem będzie sprawozdanie z oceny skutków oparte na danych naukowych, w którym zostaną przedstawione informacje zwrotne zebrane w każdej z faz pilotażowych i działań angażujących zainteresowane strony, analiza ustaleń i zalecenia polityczne oparte na ocenianym wpływie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Partnerzy:

 • CWEP – Rzeszów, Polska (koordynator)
 • FYG Consultores – Walencja, Hiszpania
 • E-Seniors – Paryż, Francja
 • Cuiablue– Reading, Wielka Brytania
 • InnoHive – Larissa, Grecja
StartCraft – Training for managerial competences in VET for the small businesses of the crafts sector

StartCraft – Training for managerial competences in VET for the small businesses of the crafts sector

Czas realizacji: 31.10.2020 – 30.09.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu:2020-1-BE01-KA202-074896

Opis projektu:

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają zasadniczą rolę w poprawie jakości życia, a ponieważ mogą mieć wpływ na stabilność i spójność społeczeństwa, są nieodzowną częścią przyszłości. Jednak w wysoce konkurencyjnej gospodarce, dobre know-how nie zawsze wystarcza do opracowania udanego projektu biznesowego.

Głównym celem projektu StartCraft jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców rzemieślniczych w zakresie kluczowych umiejętności przekrojowych w oparciu o nowe badania oraz wzmocnienie ich umiejętności biznesowych. StartCraft to partnerstwo UE, którego celem jest opracowanie podstawowych i innowacyjnych metod nauczania, które będą wspierać sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej, odpowiadając na zapotrzebowanie na kształcenie i szkolenie dzięki innowacyjnej propozycji opartej na uczestnictwie i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Grupy docelowe projektu:

 • Przedsiębiorcy z branży rzemieślniczej;
 • Przedsiębiorcy z kręgów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinach związanych z rzemiosłem (szycie i moda, przetwórstwo spożywcze, stolarstwo, projektowanie mebli).

Strona internetowa: https://startcraft.erasmus.site/

Rezultaty projektu:

O1: Raport mobilny dotyczący nauczania przedsiębiorczości rzemieślniczej i zapotrzebowania na umiejętności w jej zakresie według danych uzyskanych od przedstawicieli sektora – Raport mobilny będzie miał formę interaktywnego zasobu, który pozwoli na wyszukiwanie i filtrowanie odpowiedzi według różnych kryteriów (np. użytkownik będzie mógł wybrać umiejętność i na tej podstawie zaprezentowane zostaną metody jej rozwijania, czy też wyszukać umiejętności najbardziej poszukiwane na rynku przez przedsiębiorców rzemieślniczych, itp) i przedstawi najbardziej potrzebne umiejętności. Będzie również dostępny jako aplikacja mobilna, do której można się szybko dostać z dowolnego miejsca za pośrednictwem telefonu. Ponadto, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym, będzie zawierać wskazówki dotyczące samorozwoju dla edukatorów i uczniów.

O2: Pakiet szkoleniowy StartCraft – Pakiet będzie stanowił zbiór narzędzi dotyczących głównych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności miękkich potrzebnych przedsiębiorcom rzemieślniczym.

O3: Narzędzie szkolenia rynkowego – będzie interaktywnym narzędziem online dostępnym na platformie StartCraft, i będzie miał na celu wsparcie uczących się rzemiosła w symulacji ich pomysłu biznesowego w rzeczywistym kontekście rynkowym.

O4: Notatki dydaktyczne dla osób prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe – notatki te pomogą uzupełnić szkolenie online o zalecenia i treści pedagogiczne w celu zwiększenia korzyści dla użytkownika końcowego.

Partnerzy:

 • Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg – Bruksela, Belgia (koordynator)
 • KAINOTOMIA & SIA EE – Larisa, Grecja
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • Valencia Innohub – Walencja, Hiszpania
 • Markeut Skills – Picassent, Hiszpania
 • Smooland – Lukka, Włochy
 • WICI – Bełchatów, Polska
 • Center for Social Innovation Ltd – Nikozja, Cypr
ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals

ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-DE02-KA202-007583

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie uznawania, zapewnienia przejrzystości i porównywalności kwalifikacji i efektów uczenia się dostawców usług IC (interkulturowych) (tj. trenerów IC, doradców i trenerów) poprzez opracowanie i ustanowienie ram dotyczących standardów zawodowych, przepisów dotyczących procesu akredytacji oraz narzędzia samooceny dla dostawców usług IC. Ramy będą oferować przejrzyste, oparte na dowodach, zrozumiałe i wiarygodne wytyczne w zakresie podejmowania decyzji klientom, osobom uczącym się, usługodawcom świadczącym usługi IC oraz instytucjom oferującym interkulturowe kwalifikacje szkoleniowe. Wytyczne i narzędzie samooceny dostarczą informacji na temat poziomu aktualnych kwalifikacji i wskazówek dotyczących uzyskania akredytacji.

W trakcie trwania projektu, powstaną 3 rezultaty:

 1. ECILP – Zestaw wytycznych dla europejskiego certyfikatu dla specjalistów w zakresie uczenia się interkulturowego.
 2. GRR – Regulacje i inne wymogi dotyczące procesu akredytacji ECILP.
 3. ECLIP centrum samooceny i walidacji online.

GRUPA DOCELOWA

Główną grupą docelową są trenerzy i organizatorzy szkoleń zawodowych, którzy już świadczą lub zamierzają świadczyć profesjonalne usługi interkulturalne.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

 • Koordynator: SIETAR Deutschland e.V. – Niemcy
 • Assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH – Niemcy
 • I.B.I. Intercultural Business Improvement b.v. – Holandia
 • CWEP – Polska
 • LABC S.R.L. – Włochy
 • Stichting Katholieke Universiteit Brabant – Holandia
Cub@Work – Cultural Unconscious Bias in the workplace

Cub@Work – Cultural Unconscious Bias in the workplace

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-DE02-KA202-007418

Opis projektu:

Głównym celem projektu Cub@Work jest rozwijanie wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej i rekrutacyjnej MŚP w zakresie rozpoznawania, refleksji i zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami, a także walidacja kompetencji, w celu zatrudnienia odpowiednich pracowników. Główny cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój rezultatów Cub@Work.W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów z sześciu krajów UE (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Polska, Dania). Partnerzy zostali wybrani ze względu na ich zaangażowanie oraz doświadczenie w dziedzinie VET i/lub szkoleń międzykulturowych we własnym kraju.

Rezultaty projektu Cub@Work:

 • Zestaw narzędzi do zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami – będzie on zawierał 6 komponentów, które umożliwią samoocenę nieświadomego uprzedzenia, testowanie, analizę, zdobywanie wiedzy i umiejętności a także ich walidację.
 • Szkolenie online Cub@Work – 4 moduły szkoleniowe, mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych przedsiębiorców i kadry rekrutacyjnej.

Grupy docelowe:

 • Kadra kierownicza i rekrutacyjna MŚP,
 • Trenerzy VET oraz pracownicy publiczni odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń VET.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

 • Koordynator: assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH– Niemcy
 • LABC – Włochy
 • Co&so – Włochy
 • Instalofi Levante – Hiszpania
 • Institute of Technology Tralee – Irlandia
 • Krajowa Izba Gospodarcza – Polska
 • CWEP – Polska
 • Brainlog – Dania
VISE – Virtual Integrated Startups Ecosystem

VISE – Virtual Integrated Startups Ecosystem

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: wkrótce

Opis projektu:

Głównym celem projektu VISE jest wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości u osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub osób które chcą zostać przedsiębiorcą w obszarze trzech najbardziej potrzebnych obszarów przedsiębiorczości przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu wzmocnienia działalności gospodarczej. Punktem odniesienia dla osiągnięcia tego celu będą ramy EntreComp.

W ramach projektu powstanie jeden główny rezultat: Virtual Integrated Start-ups Ecosystem. W trakcie trwania projektu zostaną opracowane również inne, mniejsze rezultaty: Metodologia badań i narzędzia (kwestionariusze, scenariusze grup fokusowych), raport z badań, zestaw pytań, quizy, mini-sceny dla narzędzia samooceny, mechanizm tworzenia planu działania, 6 modułów szkoleniowych, program kursu, kurs e-learningowy, plan testowania i raport.

Grupy docelowe projektu:

 • Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, lub chcą zostać przedsiębiorcą
 • Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, organizatorzy szkoleń zawodowych oraz szkoleniowcy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego i inne zainteresowane podmioty.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

 • Koordynator: BrainLog – Dania
 • Markeut Skills Sociedad Limitada – Hiszpania
 • CWEP – Polska
 • LABC – Włochy
 • Panepistimio Thessalias – Grecja
 • CKE – Polska
 • E&D Knowledge Consluting – Portugalia
FLYie – Female Legends Youth innovation and entrepreneurship

FLYie – Female Legends Youth innovation and entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-2-CY02-KA205-001601

Opis projektu:

Międzynarodowy projekt Erasmus+ “FLYie- Female Legends Youth innovation and entrepreneurship” promuje równość płci w innowacyjnej i społecznej przedsiębiorczości poprzez działania opierające się na grach. Projekt “FLYie” ma na celu podkreślenie roli kobiet w przedsiębiorczości poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia.

Cele projektu

 • Promowanie edukacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej wśród młodych dziewcząt i kobiet (w wieku 16-24)
 • Podkreślenie znaczącej roli kobiet w przedsiębiorczości I wspieranie ich w określaniu umiejętności i kompetencji, aby mogły z powodzeniem rozwijać własne, zrównoważone przedsiębiorstwa (społeczne)
 • Zwalczanie stereotypów wobec kobiet jako przedsiębiorców
 • Inspirowanie młodych dziewcząt i kobiet poprzez edukację w oparciu o wzór do naśladowania, do podążania za karierą i podejmowania ryzyka założenia własnego przedsiębiorstwa
 • Zwiększanie poziomu nabywania kluczowych umiejętności i kompetencji przez młode dziewczęta i kobiety
 • Zwiększanie umiejętności edukatorów, trenerów młodzieżowych, doradców zawodowych i odpowiednich specjalistów w zakresie integracji społecznej.

Strona internetowa: www.femalelegends.eu

Partnerzy:

 • Citizens In Power (CIP) – Cypr – Koordynator
 • Challedu -Grecja
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Polska
 • Logopsycom – Belgia
UPthEM – Upskilling Pathways for Employability

UPthEM – Upskilling Pathways for Employability

Czas realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-BG01-KA204-062299

Opis projektu:

Projekt UPthEM ma na celu wykorzystanie zróżnicowanych doświadczeń krajowych w zakresie wspierania grup defaworyzowanych, w celu wprowadzenia innowacyjnego programu szkoleniowego UPthEM, aby wzmocnić szanse na zatrudnienie i perspektywy zatrudnienia osób defaworyzowanych. Partnerzy chcą skupić się na tych grupach docelowych i zaangażować je w udaną ścieżkę kariery zawodowej jako pracowników najemnych lub przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek.

Cele  projektu:

 • Opracowanie programu szkoleniowego UPthEM dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Nakręcenie 40 filmów z historiami motywującymi osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.
 • Przeszkolenie 25 edukatorów osób dorosłych w celu realizacji programu.
 • Zaangażowanie 50 osób dorosłych z grup defaworyzowanych w celu zbadania korzyści płynących z programu, poprzez działania w zakresie upowszechniania online oraz w ramach spotkań.

Rezultaty projektu:

 • Program szkoleniowy UPthEM
 • Audiowizualny zbiór dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości dla osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Grupa docelowa:

Nasz projekt będzie skierowany do dorosłych edukatorów i dorosłych ze środowisk defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych.

Ponadto, w oparciu o doświadczenia każdego z partnerów, zgodziliśmy się skierować uwagę na osoby dorosłe stojące w obliczu: trudności społeczno-kulturowych – związanych z doświadczaniem dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub religię, ekonomicznych – związanych z bezrobociem i ubóstwem oraz geograficznych – obywateli mieszkających w małych miastach lub na obszarach wiejskich, gdzie możliwości zatrudnienia są ograniczone, a stopa długotrwałego bezrobocia jest wyższa w porównaniu z innymi regionami, osoby niepełnosprawne

Partnerzy:

 • Know and Can Association (Koordynator) – Bułgaria
 • ADES – Rumunia
 • CWEP – Polska
 • ADRM „Danube” – Bułgaria
 • STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE – Grecja

Facebook: https://www.facebook.com/UPthEMProject

Entre-Forward: Enhancing Entrepreneurship Skills

Entre-Forward: Enhancing Entrepreneurship Skills

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-FR01-KA204-062880

Opis projektu:

Projekt Entre-Forward skupia się na podnoszeniu kwalifikacji i pokazuje, jak ważny jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Projekt ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do wzmocnienia współpracy pomiędzy przemysłem i edukacją w kierunku przedsiębiorczości oraz zaproponowanie innowacyjnych metod opartych na praktyce, w których uczniowie są zaangażowani w pracę nad projektem i/lub w działania motywacyjne.

Cele projektu

Głównym priorytetem Entre-Forward jest poszerzanie i rozwijanie kompetencji trenerów i innych osób pracujących z osobami dorosłymi, gdyż kluczowe jest dla nich wypracowanie określonego zestawu kompetencji. Główne cele projektu :

 • Promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i poczucia inicjatywy, szczególnie wśród młodych ludzi.
 • Wspieranie znaczenia innowacji, kreatywności i zdolności do planowania oraz zarządzania procesami.

Grupy docelowe:

Bezpośrednio:

 • młodzież i dorośli, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i wzmacnianiem rozwoju osobistego, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie jako pracownik lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 • edukatorzy, trenerzy i doradcy, którzy będą doskonalić swoje umiejętności, wiedzę i metody w celu zapewnienia młodym ludziom spersonalizowanego i odpowiedniego wsparcia.

Pośrednio:

 • Instytucje edukacyjne i szkoleniowe, decydenci polityczni, podmioty publiczne i prywatne

Strona internetowa:  www.entre-forward.eu

Partnerzy:

 • Coopérative d’Initiative Jeunes – Francja – Koordynator
 • ISON Psychometrica -Grecja
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Polska
 • União das Freguesias Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim – Portugalia
 • Studio Risorse – Włochy
 • DEP Institut – Hiszpania
CTV – Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects

CTV – Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-IT02-KA204-063430

Opis projektu:

Projekt koncentruje się na wzmocnieniu pozycji nisko wykwalifikowanych dorosłych wolontariuszy zaangażowanych w działania, w organizacjach wolontariackich, rozumianych jako wszystkie organizacje non-profit, które angażują wolontariuszy i świadczą wszelkiego rodzaju usługi wolontariackie.
W wyniku projektu nisko wykwalifikowani dorośli wolontariusze podniosą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania projektów europejskich i zarządzania nimi, podniosą swoje umiejętności cyfrowe, kompetencje międzykulturowe oraz poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. Organizacje wolontariackie będą mogły wzmocnić swoją pozycję w regionie, pozyskać nowe źródła finansowania, prowadzić bardziej efektywne operacje oraz tworzyć nowe, międzynarodowe sieci kontaktów.

Cele:

 • poprawa i rozszerzenie oferty wysokiej jakości możliwości uczenia się dostosowanej do potrzeb wolontariuszy;
 • zacieśnienie współpracy międzyregionalnej i transnarodowej oraz rozwijanie i wzmacnianie sieci kontaktów europejskich, zwłaszcza wśród tych organizacji, które nie są częścią EVS / ESC;
 • zwiększenie zdolności organizacji wolontariackich do podejmowania działań o charakterze ponadnarodowym;
 • opracowywanie cyfrowych materiałów edukacyjnych i narzędzi, w szczególności OER, oraz wsparcie wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji i szkoleniach.

Grupa docelowa:

Nisko wykwalifikowani dorośli pracujący jako wolontariusze tych organizacji wolontariackich, które nie są częścią EVS, działają w małych społecznościach, pracują na poziomie lokalnym i regionalnym, i nie są świadome możliwości, jakie mogłyby im przynieść projekty finansowane przez UE.

Rezultaty projektu:

 • Otwarte zasoby edukacyjne dla dorosłych wolontariuszy, w tym praktyczny zestaw narzędzi dotyczący różnych aspektów współpracy w ramach projektów UE;
 • Interaktywny e-katalog dobrych praktyk.

Partnerzy:

 • CSVnet – Rzym, Włochy (koordynator)
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • Valencia Innohub – Walencja, Hiszpania
 • assist GmbH – Paderborn, Niemcy
 • EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE – Bruksela, Belgia

Strona internetowa projektu: https://ctv.erasmus.site/