No Cyberbullying at the School!

No Cyberbullying at the School!

Czas realizacji: 19.09.2016 – 18.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-TR01-KA201-034233

Opis projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, uzyskanie informacji o tym, co zrobiono do tej pory w celu zapobiegania nękaniu oraz wykorzystania tych informacji w szkołach partnerskich poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.

Aby osiągnąć ten cel, Partnerzy projektu ustalili, że przeprowadzą serię szkoleń (LTTA) dedykowanych partnerom i członkom grupy docelowej (tj. nauczycielom). Podczas tych szkoleń, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest cyberbullying, poznali metody zapobiegania temu niebezpieczeństwu oraz sposoby pomocy ofiarom i ich rodzinom. Podczas realizacji projektu Partnerzy opracowali stronę internetową oraz utworzyli konta społecznościowe (na Instagramie, Facebooku, YouTube), aby publikować przydatne informacje na temat tego zjawiska.
W ramach projektu został opracowany e-book zawierający wszystkie niezbędne informacje, działania oraz wyniki projektu. W celu lepszego rozpowszechnienia efektów projektu, Partnerzy wykorzystali platformę eTwinning do dzielenia się informacjami i uzyskanymi wynikami, a także stworzyli „kącik eTwinning” w swoich organizacjach partnerskich.

Partnerzy:

 • Faik Erbagi Ortaokulu – Ankara, Turcja (koordynator)
 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska
 • Ud’Anet Srl – Torrevecchia Teatina, Włochy
 • Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva – Vila Verde, Portugalia
 • Ankara Milli Egitim Mudurlugu – Ankara, Turcja
Strona projektu: nocyberbullying.udanet.it
TAP – Together Against Poverty

TAP – Together Against Poverty

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1-PL01-KA204-003326

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych w odniesieniu do dwóch grup docelowych.

Główne rezultaty intelektualne projektu związane są z przeprowadzeniem zaplanowanych działań w ramach dwóch faz projektu. W pierwszej fazie – badawczej – przewiduje się przeprowadzenie badań pogłębionych nad zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz badań nad funkcjonowaniem modeli zabezpieczenia społecznego. Rezultatem tych działań będą:

 • Publikacja naukowa dotycząca ubóstwa;
 • Publikacja naukowa w zakresie funkcjonowania modeli zabezpieczenia społecznego.

W drugiej fazie – warsztatowej – zaplanowano opracowanie metodologii i przeprowadzenie warsztatów wśród dwóch grup docelowych. Rezultatem działań prowadzonych w tej fazie będą:

 • Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych

Grupa docelowa

 • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bezrobotne, o niskim poziomie kwalifikacji lub wykształcenia, samotnie wychowujące dzieci lub rodziny wielodzietne oraz osoby osiągające niskie dochody);
 • decydenci i politycy społeczni.

Partnerzy:

 • CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA – Hiszpania
 • Mittetulundusühing MITRA – Estonia
 • Volontariato Torino – Włochy
 • Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice – Rumunia
 • Stichting LEIDO – Holandia
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu: http://arch.cwep.eu/tap
Skuteczny mentoring

Skuteczny mentoring

Okres realizacji: 10.2013 – 06.2014
Program pomocowy: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Numer projektu: II/FST/27

Opis projektu:

Celem projektu było umożliwienie nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a planowanym do pozyskania partnerem szwajcarskim w obszarze instytucji działających w oparciu o mentoring.

Więcej

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw

Okres realizacji: 10.2013 – 12.2014
Program pomocowy: program realizowany w ramach środków własnych Stowarzyszenia
Opis projektu:

Głównym celem projektu określenie stopnia wpływu czynnika jakim jest ocena użyteczności dochodów na decyzje o konsumpcji lub jej odroczeniu przez gospodarstwa domowe.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Charakterystyka kondycji dochodowej polskich gospodarstw domowych w latach 2010-2012;
 • Charakterystyka zróżnicowania dochodowego, wydatkowego i oszczędnościowego gospodarstw domowych rozpatrywanych ze względu na czynniki społeczno-ekonomiczne i demograficzne;
 • Analiza rozkładu dochodów, wydatków i oszczędności gospodarstw domowych analizowanych j.w.;
 • Analiza zróżnicowania dochodów i zjawiska ubóstwa gospodarstw domowych w przekroju j.w.

Rezultaty projektu
Głównym rezultatem projektu będzie syntetyczny raport dotyczący analizy sytuacji materialnej gospodarstw, użyteczności dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe rozpatrywane z punktu widzenia różnych cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych, w tym modelowania funkcji użyteczności dochodów i jej wpływu na decyzje gospodarstw a także analiza ubóstwa w badanych gospodarstwach. Rezultatami dodatkowymi będą publikacje naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień rozpatrywanych w ramach projektu.
Główni odbiorcy wyników
Naukowcy,  instytucje zajmujące się pomocą osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, politycy społeczni.

CWEP
CRS – Children Rough Sleepers

CRS – Children Rough Sleepers

CRS – Children Rough Sleepers
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG/3022

Opis projektu:

CRS – Children Rough Sleepers: A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children

Zbadanie skali zjawiska dzieci uciekających z domu w wyniku doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia i zaoferowanie im kompleksowej pomocy oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się takimi dziećmi.
Rezultaty projektu
 • raport z badań nad zjawiskiem bezdomności dzieci z przyczyn doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia,
 • przewodnik dla osób zajmujących się pomocą takim dzieciom,
 • konferencje i materiały informacyjne dotyczące zjawiska bezdomności wśród dzieci i skutecznych metod prewencji,
 • program edukacyjny mający na celu skuteczna pomoc takim dzieciom.

Grupa docelowa

Bezdomne i uciekające z domów dzieci doświadczające przemocy, wykorzystania lub nadużycia, instytucje pomocowe, decydenci z obszaru polityki społecznej, naukowcy zajmujący się problematyką społeczną.

Partnerzy:

 • University of Wolverhampton (Wielka Brytania),
 • Communicate NGO (Czechy),
 • International Child Development Initiatives – ICDI (Holandia),
 • Conversas de Rua Associacao (Portugalia),
 • CCRESS Ltd. (Wielka Brytania),
 • Romanian Society for Lifelong Learning (Rumunia),
 • AGreenment Association (Włochy),
 • Euro Coop (Słowenia),
 • Simetrias (Hiszpania),
 • Regional Social Welfare Resource Centre (Węgry).

GEPP

Projekt GEPP
Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011
Program pomocowy: Program uczenie się przez całe życie Grundtvig
Numer projektu: 2009-1-AT1-GRU06-01530 4

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu było dostarczenie szkoleń, kursów i wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem, co pomoże w utrzymaniu lub uzyskaniu zatrudnienia. Realizacja projektu wynikała z dostrzeżenia dużego zróżnicowania w podejściu do problemu w krajach UE.
Cel projektu

Stworzono platformę, która zawiera zbiór dobrych praktyk, przykładów i porad jak wspierać osoby z grup zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym (niepełnosprawni, imigranci, osoby po 50 roku życia, mniejszości etniczne i religijne, osoby posiadające niskie wykształcenie, samotni rodzice, emigranci oraz byli więźniowie).

Zasadniczym celem projektu było dostarczenie szkoleń, kursów i wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem, co pomoże w utrzymaniu lub uzyskaniu zatrudnienia. Realizacja projektu wynikała z dostrzeżenia dużego zróżnicowania w podejściu do problemu w krajach UE. Projekt ma więc także dostarczyć miejsce do dyskusji nad kształtem wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem, ułatwić zrozumienie zróżnicowania kulturalnego, społecznego i ekonomicznego w Europie i jego wpływem na zatrudnienie i działania go wspierające oraz umożliwić wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Platforma służy do porównania prawa państw europejskich w kwestii zapobiegania bezrobociu, ustanowieniu przez partnerstwo zasad określania efektywności programów zapobiegających bezrobociu, dyskusji oraz zebraniu przez instytucje uczestniczące w projekcie narzędzi i sposobów szkolenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem, publikacji ekspertyz oraz zawiera forum dyskusyjne dla kooperacji w dziedzinie szkoleń zawodowych w Unii Europejskiej.

Rezultaty projektu

Stworzono platformę dla potrzeb gromadzenia najlepszych praktyk przykładów pomocy wejścia na rynek pracy osobom wykluczonym i utrzymania zatrudnienia.

Grupa docelowa

Szkoły (w tym szkolnictwo zawodowe), doradcy zawodowi, pracodawcy.

Partnerzy:

 • Karriere Club (Austria) – Coordinator,
 • Vocational Rehabilitation Consultants Ltd (Wielka Brytania),
 • Interattiva S.a.s. (Włochy),
 • Institut Republike Slovenije za Rehabilitacijo (Słowenia),
 • Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (Estonia),
 • MEROSYSTEM s.r.o. (Czechy),
 • Arbes Gesellshaft für Arbeitsförderung, Bzeschäftigung und Strukturentwicklung mbH (Niemcy),
 • Regionális Szociális Forrásközpont Kht. (Węgry).
Strona projektu: www.gepp-project.eu