CTV – Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects

CTV – Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-IT02-KA204-063430

Opis projektu:

Projekt koncentruje się na wzmocnieniu pozycji nisko wykwalifikowanych dorosłych wolontariuszy zaangażowanych w działania, w organizacjach wolontariackich, rozumianych jako wszystkie organizacje non-profit, które angażują wolontariuszy i świadczą wszelkiego rodzaju usługi wolontariackie.
W wyniku projektu nisko wykwalifikowani dorośli wolontariusze podniosą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania projektów europejskich i zarządzania nimi, podniosą swoje umiejętności cyfrowe, kompetencje międzykulturowe oraz poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. Organizacje wolontariackie będą mogły wzmocnić swoją pozycję w regionie, pozyskać nowe źródła finansowania, prowadzić bardziej efektywne operacje oraz tworzyć nowe, międzynarodowe sieci kontaktów.

Cele:

 • poprawa i rozszerzenie oferty wysokiej jakości możliwości uczenia się dostosowanej do potrzeb wolontariuszy;
 • zacieśnienie współpracy międzyregionalnej i transnarodowej oraz rozwijanie i wzmacnianie sieci kontaktów europejskich, zwłaszcza wśród tych organizacji, które nie są częścią EVS / ESC;
 • zwiększenie zdolności organizacji wolontariackich do podejmowania działań o charakterze ponadnarodowym;
 • opracowywanie cyfrowych materiałów edukacyjnych i narzędzi, w szczególności OER, oraz wsparcie wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji i szkoleniach.

Grupa docelowa:

Nisko wykwalifikowani dorośli pracujący jako wolontariusze tych organizacji wolontariackich, które nie są częścią EVS, działają w małych społecznościach, pracują na poziomie lokalnym i regionalnym, i nie są świadome możliwości, jakie mogłyby im przynieść projekty finansowane przez UE.

Rezultaty projektu:

 • Otwarte zasoby edukacyjne dla dorosłych wolontariuszy, w tym praktyczny zestaw narzędzi dotyczący różnych aspektów współpracy w ramach projektów UE;
 • Interaktywny e-katalog dobrych praktyk.

Partnerzy:

 • CSVnet – Rzym, Włochy (koordynator)
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • Valencia Innohub – Walencja, Hiszpania
 • assist GmbH – Paderborn, Niemcy
 • EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE – Bruksela, Belgia

Strona internetowa projektu: https://ctv.erasmus.site/