Ubóstwo i wykluczenie społeczne w wybranych krajach europejskich

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w wybranych krajach europejskich

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w wybranych krajach europejskich – spojrzenie z dwóch stron na funkcjonujący system

Ubóstwo i wykluczenie społeczne są zjawiskami bardzo złożonymi, nie tylko ze względu na przyczyny ich powstawania, ale także z powodu odmiennego przebiegu i wielu możliwych rozwiązań, które nie zawsze mogą zostać zastosowane. Problemy te różnią się także w zależności od kraju, w którym występują. W najnowszych monografiach wydanych przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” poruszono zagadnienie ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych punktów widzenia: od strony osób dotkniętych tymi problemami oraz od strony instytucji pomocowych.

Pierwsza z publikacji zatytułowana „Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich” prezentuje wyniki badań wśród osób ubogich i wykluczonych społecznie oraz zagrożonych tymi zjawiskami w sześciu krajach Unii Europejskiej: Estonii, Hiszpanii, Holandii, Polsce, Rumunii i Włoszech. W monografii poruszono krótko teoretyczne aspekty tych zjawisk i różnice wynikające z przyjmowania odmiennych definicji w każdym z krajów. Kluczowym elementem publikacji była jednak analiza zjawisk w oparciu o wypowiedzi uczestników badań.

Jedna z badanych kobiet wyznała:

„Sytuacja jest trudna, żeby zaspokoić bieżące potrzeby, zmuszona jestem zbierać złom, butelki po piwie i za to otrzymuję jakieś drobne pieniądze, które przeznaczam na opłaty: czynsz, prąd, gaz. Taka sytuacja jest bardzo upokarzająca […]. Nie wszystkim odpowiada to, że grzebię w śmietnikach w poszukiwaniu puszek, butelek i namawiają swoje dzieci, żeby mi dokuczały, jest to bardzo upokarzające.” [Kobieta, lat 55].

Ten krótki fragment prezentuje z jak złożonym zjawiskiem miano do czynienia przeprowadzając badania. Jednym z celów publikacji była ocena możliwości zaradzenia tej trudnej sytuacji poprzez rozwój umiejętności przedsiębiorczych w badanej grupie osób. Ich opinie stanowiły dla badających główne źródło wiedzy o możliwej skuteczności takiego sposobu wychodzenia z ubóstwa i dokonania ponownej inkluzji społecznej. Badania te ujawniły pewne preferencje i schematy myślowe w zależności od stopnia dostępności wsparcia oferowanego takim osobom. Im system był bardziej efektywny i bliżej klienta, tym wiara w powodzenie takiej formy wsparcia była większa. Duże znaczenie miały tu także rozmiar i głębokość ubóstwa oraz wykluczenia z jakim przyszło się mierzyć badanym. Ze względu na tematykę proponowanego rozwiązania – rozwój kompetencji przedsiębiorczych – recenzentem publikacji był prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej, jeden z bardziej znanych ekspertów z zakresu przedsiębiorczości.

Druga z przygotowanych pozycji wydawniczych odnosiła się do funkcjonujących modeli zabezpieczenia społecznego, których celem ma być pomoc osobom ubogim i wykluczonym społecznie oraz prewencja tych zjawisk. Publikacja pt. „Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich” prezentuje nie tylko rozwiązania przyjęte w każdym ze wspomnianych już krajów, ale także wskazuje co istotnego powinno zostać wzięte pod uwagę by możliwe było ulepszanie systemów. Monografia została opracowana również na podstawie badań przeprowadzonych tym razem wśród pracowników instytucji wchodzących w skład systemu zabezpieczenia społecznego. Ich wypowiedzi, uwagi i propozycje zostały wzięte pod uwagę w proponowanych rekomendacjach. Również i te osoby zostały poproszone o wypowiedź, w jaki sposób kompetencje przedsiębiorcze mogłyby wspierać wychodzenie z ubóstwa i jaki jest najlepszy sposób ich przekazania osobom dotkniętym lub zagrożonym badanymi problemami społecznymi. Recenzentem publikacji był prof. Giancarlo Rovati z Mediolańskiego Uniwersytetu Cattolica del Sacro Cuore.

Obie monografie powstały w ramach projektu „TAP – Razem Przeciw Ubóstwu” (TAP – Razem przeciw ubóstwu) realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie wspólnie z partnerami.

Do pobrania:

o1_publication_pl

wesja polska
wesja angielska

o2_publication_pl

wesja polska
wesja angielska