TAP – Wstępne podsumowanie wyników badań – dane metryczkowe

TAP – Wstępne podsumowanie wyników badań – dane metryczkowe

TAP Logo FINAL

W ramach projektu TAP – Razem przeciw ubóstwu, od listopada 2014 r. do stycznia 2015 r. przeprowadzono w Polsce 15 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami grupy docelowej projektu: tj. osobami w najwyższym stopniu narażonymi na ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Wśród osób biorących udział w badaniu znaleźć miały się osoby bezrobotne, o niskim poziomie kwalifikacji lub wykształcenia, osoby samotnie wychowujące dzieci lub rodziny wielodzietne oraz osoby osiągające niskie dochody. Spośród 15 uczestników wywiadów, 11 osób było bezrobotnymi, 4 z nich zaś pracowały, jednak dochody uzyskiwane z pracy w opinii badanych nie pozwalały na zaspokojenie wielu potrzeb.

Wszystkie osoby badane nie posiadały oszczędności, ale deklarowały zadłużenie swoich gospodarstw. Tylko w jednym przypadku osoby te nie posiadały ani zadłużenia ani oszczędności. Przeciętny dochód całego gospodarstwa domowego wśród badanych wahał się między 300 zł a 3000 zł, jednak w tym ostatnim przypadku dochód w przeliczeniu na głowę wyniósł zaledwie 500 zł, co uprawniało takie gospodarstwo domowe do skorzystania z zasiłków pomocy społecznej. W ośmiu przypadkach badani mieszkali na terenach wiejskich, w pięciu – byli mieszkańcami miasta o liczbie ludności przekraczającej 100 tys. mieszkańców. W sześciu przypadkach, uczestnikami badań były osoby samotnie wychowujące dzieci, zaś również w sześciu – rodziny wielodzietne. Tylko w przypadku jednego respondenta miał on wykształcenie wyższe, co jednak nie przełożyło się na osiąganie wyższych dochodów (średni dochód wyniósł w tym gospodarstwie zaledwie 900 zł), ani też na posiadanie zatrudnienia. W czterech przypadkach badani mieli wykształcenie zaledwie podstawowe, w jednym gimnazjalne, zaś w czterech – zasadnicze zawodowe. Większość badanych stanowiły panie (11 osób).

http://tap-project.eu

Zmienia życie. Otwiera umysły.

erasmus

 

 

 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.