Free2Link

Free2Link

Czas realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2022
Numer projektu:101005690 — F2L – Free2Link — REC Action Grant

Opis projektu:

Projekt Free2Link ma na celu połączenie organizacji pracujących w zakresie systemów azylowych, programów integracyjnych i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi we Włoszech, Grecji i Polsce w celu zwiększenia umiejętności ich pracowników, jak również publicznych i prywatnych sieci, do wczesnej identyfikacji ofiar handlu ludźmi przez Internet. Mimo tego, że ten rodzaj handlu ludźmi jest coraz powszechniej stosowaną metodą zwabiania kobiet i dziewcząt w Europie, to jest on nadal nieodpowiednio traktowany w krajach przyjmujących. Zgodnie z założeniami, niezwykle ważne jest nawiązanie kontaktu z personelem oraz organami prywatnymi i publicznymi, które już działają na rzecz ofiar handlu ludźmi, ale także przekazanie im aktualnej wiedzy na temat nowych przejawów tego procederu oraz innowacyjnych narzędzi służących jego zwalczaniu, w celu promowania dialogu, wsparcia i kształtowania polityki.

W ramach projektu F2L solidna sieć obejmująca organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze publiczne połączy siły w celu opracowania i rozpowszechniania wiedzy w celu promowania wczesnego wykrywania handlu ludźmi przez Internet. Szczególna uwaga zostanie poświęcona:

  • Stworzeniu aktualnej i dostępnej wiedzy na temat handlu ludźmi przez Internet
  • Stworzeniu internetowej, wielojęzycznej platformy dotyczącej handlu ludźmi przez Internet, która będzie dostępna dla personelu i zainteresowanych osób, w celu wczesnej identyfikacji ofiar handlu ludźmi przez Internet i e-rekrutacji.
  • Przeszkoleniu pracowników oraz podmiotów publicznych i prywatnych (w tym władz lokalnych i funkcjonariuszy organów ścigania) w zakresie korzystania z platformy poprzez kursy bezpośrednie i moduły e-learningowe.
  • Podniesieniu świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi w Internecie. We Włoszech, w Polsce i w Grecji zorganizowane zostaną specjalne działania w zakresie rozpowszechniania i komunikacji, aby zebrane doświadczenia dotyczące handlu ludźmi przez Internet zostały włączone do głównego nurtu działań podmiotów lokalnych i odpowiednich podmiotów europejskich, w tym władz regionalnych i przedstawicieli innych państw docelowych UE.

Strona internetowa: https://free2link.eu/

Partnerzy:

  • Cooperativa Sociale Progetto Tenda – Włochy
  • Danish Refugee Council – Grecja
  • LABC S.R.L. – Włochy
  • CWEP – Polska
  • Fondazione Innovazione Sociale per L’Italia – Włochy