ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals

ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-DE02-KA202-007583

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie uznawania, zapewnienia przejrzystości i porównywalności kwalifikacji i efektów uczenia się dostawców usług IC (interkulturowych) (tj. trenerów IC, doradców i trenerów) poprzez opracowanie i ustanowienie ram dotyczących standardów zawodowych, przepisów dotyczących procesu akredytacji oraz narzędzia samooceny dla dostawców usług IC. Ramy będą oferować przejrzyste, oparte na dowodach, zrozumiałe i wiarygodne wytyczne w zakresie podejmowania decyzji klientom, osobom uczącym się, usługodawcom świadczącym usługi IC oraz instytucjom oferującym interkulturowe kwalifikacje szkoleniowe. Wytyczne i narzędzie samooceny dostarczą informacji na temat poziomu aktualnych kwalifikacji i wskazówek dotyczących uzyskania akredytacji.

W trakcie trwania projektu, powstaną 3 rezultaty:

 1. ECILP – Zestaw wytycznych dla europejskiego certyfikatu dla specjalistów w zakresie uczenia się interkulturowego.
 2. GRR – Regulacje i inne wymogi dotyczące procesu akredytacji ECILP.
 3. ECLIP centrum samooceny i walidacji online.

GRUPA DOCELOWA

Główną grupą docelową są trenerzy i organizatorzy szkoleń zawodowych, którzy już świadczą lub zamierzają świadczyć profesjonalne usługi interkulturalne.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

 • Koordynator: SIETAR Deutschland e.V. – Niemcy
 • Assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH – Niemcy
 • I.B.I. Intercultural Business Improvement b.v. – Holandia
 • CWEP – Polska
 • LABC S.R.L. – Włochy
 • Stichting Katholieke Universiteit Brabant – Holandia
Cub@Work – Cultural Unconscious Bias in the workplace

Cub@Work – Cultural Unconscious Bias in the workplace

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-DE02-KA202-007418

Opis projektu:

Głównym celem projektu Cub@Work jest rozwijanie wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej i rekrutacyjnej MŚP w zakresie rozpoznawania, refleksji i zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami, a także walidacja kompetencji, w celu zatrudnienia odpowiednich pracowników. Główny cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój rezultatów Cub@Work.

W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów z sześciu krajów UE (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Polska, Dania). Partnerzy zostali wybrani ze względu na ich zaangażowanie oraz doświadczenie w dziedzinie VET i/lub szkoleń międzykulturowych we własnym kraju.

Rezultaty projektu Cub@Work:

 • Zestaw narzędzi do zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami – będzie on zawierał 6 komponentów, które umożliwią samoocenę nieświadomego uprzedzenia, testowanie, analizę, zdobywanie wiedzy i umiejętności a także ich walidację.
 • Szkolenie online Cub@Work – 4 moduły szkoleniowe, mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych przedsiębiorców i kadry rekrutacyjnej.

Grupy docelowe:

 • Kadra kierownicza i rekrutacyjna MŚP,
 • Trenerzy VET oraz pracownicy publiczni odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń VET.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

 • Koordynator: assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH– Niemcy
 • LABC – Włochy
 • Co&so – Włochy
 • Instalofi Levante – Hiszpania
 • Institute of Technology Tralee – Irlandia
 • Krajowa Izba Gospodarcza – Polska
 • CWEP – Polska
 • Brainlog – Dania
VISE – Virtual Integrated Startups Ecosystem

VISE – Virtual Integrated Startups Ecosystem

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: wkrótce

Opis projektu:

Głównym celem projektu VISE jest wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości u osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub osób które chcą zostać przedsiębiorcą w obszarze trzech najbardziej potrzebnych obszarów przedsiębiorczości przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu wzmocnienia działalności gospodarczej. Punktem odniesienia dla osiągnięcia tego celu będą ramy EntreComp.

W ramach projektu powstanie jeden główny rezultat: Virtual Integrated Start-ups Ecosystem. W trakcie trwania projektu zostaną opracowane również inne, mniejsze rezultaty: Metodologia badań i narzędzia (kwestionariusze, scenariusze grup fokusowych), raport z badań, zestaw pytań, quizy, mini-sceny dla narzędzia samooceny, mechanizm tworzenia planu działania, 6 modułów szkoleniowych, program kursu, kurs e-learningowy, plan testowania i raport.

Grupy docelowe projektu:

 • Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, lub chcą zostać przedsiębiorcą
 • Przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, organizatorzy szkoleń zawodowych oraz szkoleniowcy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego i inne zainteresowane podmioty.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

 • Koordynator: BrainLog – Dania
 • Markeut Skills Sociedad Limitada – Hiszpania
 • CWEP – Polska
 • LABC – Włochy
 • Panepistimio Thessalias – Grecja
 • CKE – Polska
 • E&D Knowledge Consluting – Portugalia
FLYie – Female Legends Youth innovation and entrepreneurship

FLYie – Female Legends Youth innovation and entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-2-CY02-KA205-001601

Opis projektu:

Międzynarodowy projekt Erasmus+ “FLYie- Female Legends Youth innovation and entrepreneurship” promuje równość płci w innowacyjnej i społecznej przedsiębiorczości poprzez działania opierające się na grach. Projekt “FLYie” ma na celu podkreślenie roli kobiet w przedsiębiorczości poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia.

Cele projektu

 • Promowanie edukacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej wśród młodych dziewcząt i kobiet (w wieku 16-24)
 • Podkreślenie znaczącej roli kobiet w przedsiębiorczości I wspieranie ich w określaniu umiejętności i kompetencji, aby mogły z powodzeniem rozwijać własne, zrównoważone przedsiębiorstwa (społeczne)
 • Zwalczanie stereotypów wobec kobiet jako przedsiębiorców
 • Inspirowanie młodych dziewcząt i kobiet poprzez edukację w oparciu o wzór do naśladowania, do podążania za karierą i podejmowania ryzyka założenia własnego przedsiębiorstwa
 • Zwiększanie poziomu nabywania kluczowych umiejętności i kompetencji przez młode dziewczęta i kobiety
 • Zwiększanie umiejętności edukatorów, trenerów młodzieżowych, doradców zawodowych i odpowiednich specjalistów w zakresie integracji społecznej.

Strona internetowa: www.femalelegends.eu

Partnerzy:

 • Citizens In Power (CIP) – Cypr – Koordynator
 • Challedu -Grecja
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Polska
 • Logopsycom – Belgia
UPthEM – Upskilling Pathways for Employability

UPthEM – Upskilling Pathways for Employability

Czas realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-BG01-KA204-062299

Opis projektu:

Projekt UPthEM ma na celu wykorzystanie zróżnicowanych doświadczeń krajowych w zakresie wspierania grup defaworyzowanych, w celu wprowadzenia innowacyjnego programu szkoleniowego UPthEM, aby wzmocnić szanse na zatrudnienie i perspektywy zatrudnienia osób defaworyzowanych. Partnerzy chcą skupić się na tych grupach docelowych i zaangażować je w udaną ścieżkę kariery zawodowej jako pracowników najemnych lub przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek.

Cele  projektu:

 • Opracowanie programu szkoleniowego UPthEM dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Nakręcenie 40 filmów z historiami motywującymi osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.
 • Przeszkolenie 25 edukatorów osób dorosłych w celu realizacji programu.
 • Zaangażowanie 50 osób dorosłych z grup defaworyzowanych w celu zbadania korzyści płynących z programu, poprzez działania w zakresie upowszechniania online oraz w ramach spotkań.

Rezultaty projektu:

 • Program szkoleniowy UPthEM
 • Audiowizualny zbiór dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości dla osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Grupa docelowa:

Nasz projekt będzie skierowany do dorosłych edukatorów i dorosłych ze środowisk defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych.

Ponadto, w oparciu o doświadczenia każdego z partnerów, zgodziliśmy się skierować uwagę na osoby dorosłe stojące w obliczu: trudności społeczno-kulturowych – związanych z doświadczaniem dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub religię, ekonomicznych – związanych z bezrobociem i ubóstwem oraz geograficznych – obywateli mieszkających w małych miastach lub na obszarach wiejskich, gdzie możliwości zatrudnienia są ograniczone, a stopa długotrwałego bezrobocia jest wyższa w porównaniu z innymi regionami, osoby niepełnosprawne

Partnerzy:

 • Know and Can Association (Koordynator) – Bułgaria
 • ADES – Rumunia
 • CWEP – Polska
 • ADRM „Danube” – Bułgaria
 • STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE – Grecja

Facebook: https://www.facebook.com/UPthEMProject

Entre-Forward: Enhancing Entrepreneurship Skills

Entre-Forward: Enhancing Entrepreneurship Skills

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-FR01-KA204-062880

Opis projektu:

Projekt Entre-Forward skupia się na podnoszeniu kwalifikacji i pokazuje, jak ważny jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Projekt ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do wzmocnienia współpracy pomiędzy przemysłem i edukacją w kierunku przedsiębiorczości oraz zaproponowanie innowacyjnych metod opartych na praktyce, w których uczniowie są zaangażowani w pracę nad projektem i/lub w działania motywacyjne.

Cele projektu

Głównym priorytetem Entre-Forward jest poszerzanie i rozwijanie kompetencji trenerów i innych osób pracujących z osobami dorosłymi, gdyż kluczowe jest dla nich wypracowanie określonego zestawu kompetencji. Główne cele projektu :

 • Promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i poczucia inicjatywy, szczególnie wśród młodych ludzi.
 • Wspieranie znaczenia innowacji, kreatywności i zdolności do planowania oraz zarządzania procesami.

Grupy docelowe:

Bezpośrednio:

 • młodzież i dorośli, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i wzmacnianiem rozwoju osobistego, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie jako pracownik lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 • edukatorzy, trenerzy i doradcy, którzy będą doskonalić swoje umiejętności, wiedzę i metody w celu zapewnienia młodym ludziom spersonalizowanego i odpowiedniego wsparcia.

Pośrednio:

 • Instytucje edukacyjne i szkoleniowe, decydenci polityczni, podmioty publiczne i prywatne

Strona internetowa:  www.entre-forward.eu

Partnerzy:

 • Coopérative d’Initiative Jeunes – Francja – Koordynator
 • ISON Psychometrica -Grecja
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Polska
 • União das Freguesias Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim – Portugalia
 • Studio Risorse – Włochy
 • DEP Institut – Hiszpania
CTV – Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects

CTV – Complex Toolbox for Volunteers on preparing and running international projects

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-IT02-KA204-063430

Opis projektu:

Projekt koncentruje się na wzmocnieniu pozycji nisko wykwalifikowanych dorosłych wolontariuszy zaangażowanych w działania, w organizacjach wolontariackich, rozumianych jako wszystkie organizacje non-profit, które angażują wolontariuszy i świadczą wszelkiego rodzaju usługi wolontariackie.
W wyniku projektu nisko wykwalifikowani dorośli wolontariusze podniosą swoje kompetencje w zakresie przygotowywania projektów europejskich i zarządzania nimi, podniosą swoje umiejętności cyfrowe, kompetencje międzykulturowe oraz poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości. Organizacje wolontariackie będą mogły wzmocnić swoją pozycję w regionie, pozyskać nowe źródła finansowania, prowadzić bardziej efektywne operacje oraz tworzyć nowe, międzynarodowe sieci kontaktów.

Cele:

 • poprawa i rozszerzenie oferty wysokiej jakości możliwości uczenia się dostosowanej do potrzeb wolontariuszy;
 • zacieśnienie współpracy międzyregionalnej i transnarodowej oraz rozwijanie i wzmacnianie sieci kontaktów europejskich, zwłaszcza wśród tych organizacji, które nie są częścią EVS / ESC;
 • zwiększenie zdolności organizacji wolontariackich do podejmowania działań o charakterze ponadnarodowym;
 • opracowywanie cyfrowych materiałów edukacyjnych i narzędzi, w szczególności OER, oraz wsparcie wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji i szkoleniach.

Grupa docelowa:

Nisko wykwalifikowani dorośli pracujący jako wolontariusze tych organizacji wolontariackich, które nie są częścią EVS, działają w małych społecznościach, pracują na poziomie lokalnym i regionalnym, i nie są świadome możliwości, jakie mogłyby im przynieść projekty finansowane przez UE.

Rezultaty projektu:

 • Otwarte zasoby edukacyjne dla dorosłych wolontariuszy, w tym praktyczny zestaw narzędzi dotyczący różnych aspektów współpracy w ramach projektów UE;
 • Interaktywny e-katalog dobrych praktyk.

Partnerzy:

 • CSVnet – Rzym, Włochy (koordynator)
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • Valencia Innohub – Walencja, Hiszpania
 • assist GmbH – Paderborn, Niemcy
 • EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE – Bruksela, Belgia

Strona internetowa projektu: https://ctv.erasmus.site/

Gen-Z: Developing competences and opportunities for social media entrepreneurship

Gen-Z: Developing competences and opportunities for social media entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-UK01-KA202-061407

Opis projektu:

Projekt Gen-Z ma na celu wzmocnienie pozycji Pokolenia Z w przedsiębiorczości związanej z mediami społecznościowymi, przy jednoczesnym rozwijaniu kluczowych kompetencji i umiejętności związanych z zatrudnieniem. Kolejnym efektem tego projektu będzie umożliwienie powiązań, dzięki którym beneficjenci projektu Gen-Z będą mogli wspierać inne przedsiębiorstwa posiadające możliwości korzystania z mediów społecznościowych w celu usprawnienia swojej działalności.
Kluczowym aspektem do osiągnięcia tego celu jest zapewnienie, że wyposażamy również profesjonalistów VET tak, aby mieli oni pewność siebie i zdobywali niezbędne know-how do nauczania VET osób uczących się biznesu z wykorzystaniem mediów społecznościowych Gen-Z.

W trakcie realizacji projektu, zostaną opracowane cztery główne rezultaty:

 1. Profile przedsiębiorców na mediach społecznościowych.
 2. Program szkoleń dotyczący mediów społecznościowych w biznesie.
 3. Sesje szkoleniowe.
 4. Gen-Z hub – cyfrowe narzędzia dydaktyczne.

Dzięki cyfrowemu, otwartemu i swobodnemu dostępowi do rezultatów projektu, uczenie się i umiejętności, przynoszą długoterminowe korzyści pokoleniom – młodzieży, nauczycielom i instytucjom edukacyjnym, nie tylko w krajach partnerskich, ale także w całej Europie.

Strona internetowa: https://genz-project.eu

Partners:

 • Koordynator – West Lothian College – Wielka Brytania
 • Institute of Entrepreneurship Development – Grecja
 • Instituto Para el Fomento del Desarrollo y la Formacion – Hiszpania
 • Mindshift Talent Advisory lda – Portugalia
 • Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology – Cypr
 • Evolve Global Solutions Ltd – Wielka Brytania
 • CWEP – Polska
 • The Rural Hub CLG – Irlandia
4 EXPORT – Apprenticeship training for internationalization activities

4 EXPORT – Apprenticeship training for internationalization activities

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-ES01-KA202-063864

Opis projektu:

Celem jest pomoc MŚP w rozwoju programów praktyk zawodowych, głównie interdyscyplinarnych, mających na celu ułatwienie internacjonalizacji poprzez tworzenie transgranicznych form działalności gospodarczej. Aby osiągnąć swoje cele, w ramach projektu zostanie opracowany program nauczania dla firmowych opiekunów (MŚP) działań internacjonalizacyjnych (MOOC – massive open online course), interaktywna platforma internetowa, która będzie zawierała MOOC i podręcznik samodzielnego uczenia się w celu wsparcia firmowych trenerów w korzystaniu z programu nauczania i MOOC do nauczania praktykantów na temat działań związanych z internacjonalizacją.

Założenia:

 • Opracowywanie nowych i innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia
 • Rozwój interdyscyplinarnych praktyk zawodowych w UE
 • Poprawa umiejętności związanych z internacjonalizacją
 • Zwiększenie szans na umiędzynarodowienie
 • Zwiększenie udziału w kształceniu dorosłych, a także podjęcie inicjatywy i zwiększenie szans na zatrudnienie
 • Poprawa relacji pomiędzy edukacją, szkoleniem i międzynarodowym światem biznesu
 • Wspieranie oceny kluczowych kompetencji, w szczególności przedsiębiorczości
 • Promowanie edukacji i kultury w ramach uczenia się przez całe życie, w celu podniesienia świadomości kulturowej i wspólnych wartości poprzez internacjonalizację

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz bardziej szczegółowo, do opiekunów zakładowych, którzy zapewnią praktykantom najnowsze innowacyjne możliwości i umiejętności związane z interdyscyplinarnymi praktykami w środowisku międzynarodowym.

Partnerzy:

 • FYG CONSULTORES – Walencja, Hiszpania – Koordynator
 • CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED – Dublin, Irlandia
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • ERIFO VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING – Rzym, Włochy

Strona internetowa: https://4export.erasmus.site/

Fb: https://www.facebook.com/4EXPORTEU/

EAST – Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET

EAST – Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-ES01-KA202-064035

Opis projektu:

Głównym celem projektu EAST jest opracowanie planu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości / zarządzania małymi przedsiębiorstwami zgodnie z zaleceniami ECVET, a zatem mogącego mieć zastosowanie w różnych krajach. Kwalifikacja EAST będzie opisywać jednostki i efekty uczenia się odpowiadające profilowi przedsiębiorcy oraz określać wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby stać się przedsiębiorcą. Pozwoli to na elastyczność ścieżki szkoleniowej dzięki rozwiązaniom w zakresie oceny i modułowej strukturze. Zostanie on streszczony w Suplemencie do certyfikatu Europass, w celu ułatwienia jego rozpoznania w całej Europie.

Cele projektu EAST są następujące:

 • Promowanie wysokiej jakości przedsiębiorczości i samozatrudnienia w całej Europie,
 • Zdefiniowanie profilu przedsiębiorcy z powiązaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami,
 • Opracowanie propozycji wniosku do systemu ECVET w nieformalnym i pozaformalnym kształceniu, w zakresie przedsiębiorczości, wraz z definicją Europass i ścieżki kształcenia, która będzie pasować do systemu efektów uczenia się,
 • Ustalenie zaleceń dotyczących stosowania ECVET w ustawicznym kształceniu w krajach partnerów,
 • Ustanowienie i promowanie metod e-learningu i uczenia się z wykorzystaniem aplikacji, a także korzystania z OER dzięki platformie internetowej,
 • Promowanie mobilności w kształceniu dorosłych i wkład w europejski obszar umiejętności i kwalifikacji.

Grupa docelowa:

Głównymi grupami docelowymi są osoby bezrobotne, kobiety i mężczyźni, w tym migranci i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które poszukują nowych możliwości na zmieniającym się rynku pracy w erze pokryzysowej. Brak im przygotowania do osiągnięcia profilu przedsiębiorcy i gubią się wśród szerokiej oferty szkoleniowej bez wyraźnej świadomości swoich potrzeb szkoleniowych i możliwych ścieżek kształcenia. Nie obowiązuje żadna granica wiekowa, jednak projekt EAST spodziewa się skierować swoje działania do osób w wieku 30-49 lat, o średnim lub długim stażu pracy, które stanowią największy blok ludności aktywnej zawodowo potencjalnie zainteresowanej samozatrudnieniem.

Partnerzy:

 • Asociación Valencia Inno Hub – Walencja, Hiszpania – Koordynator
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Łódź, Polska
 • Center for Social Innovation CSI – Nikozja, Cypr
 • KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE – Karditsa, Grecja
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Rzeszów, Polska
 • AMIStaDeS – Fai Amicizia con il Sapere – Rzym, Włochy
 • Centrum Badań nad Globalną Gospodarką – Poznań, Polska

Strona internetowa Projektu: https://east.erasmus.site
Facebook: https://www.facebook.com/EASTProjectUE/