T- Games – Games for Tolerance

T- Games – Games for Tolerance

Czas realizacji: 01.11.2020 – 30.06.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-BG01-KA201-079206

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania gier w nauczaniu. Partnerstwo w ramach projektu T-Games planuje stworzyć nowe edukacyjne gry, które będą pomagać walczyć z prześladowaniem oraz bazę danych z analizą gier i zasobów dla trzech grup wiekowych (4-5, 6-7, 8-10 lat).

Prześladowanie to jedno ze słów, które wywołuje niepokój u uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Chęć zmniejszenia i złagodzenia problemu tego zjawiska należy rozpocząć profilaktykę od najmłodszych lat i przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków zastraszania.

Cele projektu

– wyszkolenie nauczycieli i personelu pomocniczego w zakresie przeciwdziałania prześladowaniu we wszystkich jego formach;

– poinformowanie o problemie lokalną społeczność, dzieci, i rodziców;

– zwiększenie zaufania do korzystania z gier w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasie i poza nią w celu stworzenia bezpiecznych miejsc do omawiania prześladowania i innych spornych kwestii;

– ulepszenie treści programów przeciwdziałania prześladowaniu wśród małych dzieci w ramach sektora edukacji obowiązkowej poprzez przyjęcie metodologii gier jako szkolnego podejścia do przeciwdziałania prześladowaniu;

– zmniejszanie dysproporcji w wiedzy, umiejętnościach i zrozumieniu pomiędzy krajami partnerstwa w zakresie prześladowania i jego skutków;

Grupa docelowa:

Bezpośrednia grupa docelowa:

 • nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych;

Pośrednia grupa docelowa:

 • dzieci w wieku od 4 do 10 lat w przedszkolach i szkołach podstawowych, członkowie społeczności i rodziny.

Rezultaty

W ramach projektu zostaną opracowane, przetestowane i upowszechnione trzy produkty:

1: Metodologia tworzenia gier edukacyjnych

Zidentyfikowanie narzędzi i zasobów, z których korzystają nauczyciele w klasie, zajmując się problemem prześladowania

2: Przewodnik i scenariusze testowe dotyczące metodologii gier dla nauczycieli

Przygotowanie uzupełniających się zasobów dla innowacyjnych gier, które będą efektywnie przystosowane dla uczniów.

3: Baza gier i zajęć oraz zasobów dotyczących zapobieganiu zastraszania

Zebranie najlepszych praktyk dla nauczycieli na temat jakie interwencje działały w przeszłości. Projekt zgromadzi zasoby i innowacyjne narzędzia, które zostały opracowane i są używane przez nauczycieli podczas praktycznych lekcji w klasach.

Strona internetowa projektu: w trakcje realizacji

Partnerzy projektu:

 • Mise HERo s.r.o. – Praga, Czechy
 • ZŠ Orangery s.r.o. – Praga, Czechy
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI – Boguchwała,  Polska
 • CPIP – Timisoara, Rumunia
 • ARGES – Pitesti, Rumunia
 • KMOP – Ateny, Grecja
 • Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Macedonia – Kozani,  Grecja
 • Kindergarten 75 Sarchice  – Sofia, Bułgaria
 • Know and Can Association – Sofia, Bułgaria
TeleGrow: „Enhancing the Teleworking Digital Skills for the Middle aged employees”

TeleGrow: „Enhancing the Teleworking Digital Skills for the Middle aged employees”

Czas realizacji: 01.03.2021 – 28.02.2023
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-ES01-KA226-VET096306

Opis projektu:

Przed pandemią COVID-19 z pracy zdalnej korzystało bardzo mało krajów i branż – wielu osobom brakowało potrzebnych umiejętności do wykonywania pracy zdalnej. Pracownicy w wieku 50+ wydają się być grupą szczególnie wrażliwą na dzisiejszą sytuację – są oni nie tylko szczególnie narażeni na zarażenie się wirusem, ale też dodatkowym problemem mogą być szybko zmieniające się warunki pracy.
Pracownicy w wieku 50+ wykazują niższe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych niż pracownicy młodszego pokolenia. Muszą więc stawiać czoła większym wyzwaniom w zakresie zdobywania nowej wiedzy cyfrowej.

Przedstawiamy projekt TeleGrow – poprzez odpowiednie materiały szkoleniowe, projekt zapewni trenerom i organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego niezbędną wiedzę oraz narzędzia, aby (prze) szkolić i podnosić kwalifikacje pracowników w wieku 50+ umożliwiając im wydajną pracę z domu.

Głównym celem projektu TeleGrow jest zapewnienie odpowiedniej metodologii, aby pomóc pracownikom w starszym wieku dostosować się do nowej rzeczywistości zawodowej.

Grupa docelowa:

– Trenerzy przedmiotów zawodowych

– Słuchacze oraz pracownicy w wieku 50+

Rezultaty projektu:

Partnerzy przygotują cztery innowacyjne rezultaty pracy, odpowiadające wyżej wymienionym potrzebom oraz oparte na rzeczywistych doświadczeniach trenerów oraz słuchaczy:

-IO1 – Interaktywny Raport

-IO2 – Przewodnik/ Podręcznik

-IO3 – Program Szkoleniowy

– IO4 – Platforma Online

Strona internetowa projektu: https://imedial.erasmus.site/

Partnerzy projektu:

 • Arad Development Centre (CDA) – koordynator
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości
 • E&D Knowledge Consulting
 • LABC
 • CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE
 • VALENCIA INNO HUB
 • Center for Social Innovation (CSI)
IMEDIAL – Increasing MEDIA Literacy skills of adults to fight misinformation, fake news and cyberbullying

IMEDIAL – Increasing MEDIA Literacy skills of adults to fight misinformation, fake news and cyberbullying

Czas realizacji: 1.10.2020 – 30.09.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-RO01-KA204-079798

Opis projektu:

Umiejętność korzystania z mediów jest obecnie „chwytliwym” terminem, ale niewiele prac przygotowawczych poświęca się wspieraniu umiejętności świadomej konsumpcji przekazów rozpowszechnianych w mediach wśród dorosłych. Zostało to stwierdzone podczas jednego ze spotkań organu KE, Grupy Ekspertów ds. Umiejętności Medialnych. „Umiejętność korzystania z mediów” jest definiowana przez nich jako zbiorcze wyrażenie obejmujące wszystkie techniczne, poznawcze, społeczne, obywatelskie i kreatywne zdolności, które pozwalają obywatelowi na dostęp do mediów, krytyczne ich zrozumienie i interakcję z nimi. Wszystkie te zdolności umożliwiają obywatelom uczestnictwo w gospodarczych, społecznych i kulturowych aspektach społeczeństwa oraz odgrywanie aktywnej roli w procesach demokratycznych. MLEG w czerwcu 2018 r. podsumował badania przeprowadzone wśród obywateli UE i stwierdził, że istnieje „potrzeba wzmocnienia wysiłków na rzecz zwiększenia umiejętności korzystania z mediów na wszystkich poziomach”. A. Hellman, zastępca szefa MLEG, po wymienieniu kilku inicjatyw, stwierdził, że to nie wystarczy i jedną z rekomendacji jaką dał było „dostarczenie odpowiednich materiałów edukacyjnych edukatorom”. Nauczyciele dorosłych działający w imieniu uczących się jako część społeczeństwa obywatelskiego muszą nauczyć się rozpoznawać, analizować i wyjaśniać uczniom kluczowe terminy i pomysły na zrozumienie metod działania dezinformacji za pomocą zasad umiejętności korzystania z mediów.

Cel projektu:

Projekt IMEDIAL ma na celu podniesienie umiejętności dorosłych w zakresie korzystania z mediów w celu zwalczania dezinformacji, fałszywych wiadomości i cyberagresji.

Celem projektu jest:

 • Poszerzanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie edukacji medialnej dorosłych edukatorów w skutecznym nauczaniu tych umiejętności (szczególnie tych pracujących z uczniami ze środowisk defaworyzowanych);
 • Zwiększanie umiejętności korzystania z mediów przez dorosłych uczniów (szczególnie z grup defaworyzowanych).

Grupy docelowe:

 • Edukatorzy osób dorosłych, zwłaszcza ci, którzy pracują w placówkach edukacji nieformalnej, centrach kształcenia dorosłych, ośrodkach społecznych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, a także freelancerzy pracujących z uczniami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji;
 • Uczniowie z grup defaworyzowanych, w tym osoby o niskich umiejętnościach i niższym poziomie kwalifikacji, o niskich dochodach, z obszarów oddalonych; bezrobotni, kobiety, imigranci.

Rezultaty projektu:

IO1 – podręcznik IMEDIAL

Podręcznik będzie zawierał metodykę, materiały, przykłady, ćwiczenia, testy ujawniające techniki stosowane przez twórców mediów i pomagające edukatorom osiągnąć cel szkoleń – pozwolić uczestnikom wejść w świat czytania i rozumienia różnych informacji przekazywanych przez media.

IO2 – karty IMEDIAL

Będą to fizyczne karty zawierające konkretne działania/ćwiczenia – instrukcje dla edukatora.  Karty będą zestawem aktywności. Każda z nich będzie zawierała następujące elementy: nazwa aktywności, opis, wskazówki, czas trwania, materiały potrzebne do realizacji aktywności.  Karty będą miały również przedstawioną kategorię i kolor z nią związany (inny dla każdej z nich). Przewidziano 5 kategorii: przełamywanie lodów, analiza tekstu pisanego, analiza treści wizualnych, analiza treści multimedialnych, refleksje.

IO3 – aplikacja mobilna IMEDIAL

Posłuży ona jako narzędzie dla edukatorów dorosłych i uczestników ich warsztatów poprzez dostarczenie kart IMEDIAL dla obu grup.

Aplikacja będzie zawierała 2 rodzaje kart:

– karty dla edukatorów – cyfrowa wersja kart,

– karty dla uczących się – z materiałami/zasobami (zdjęcia, teksty, wideo, itp.) do wykorzystania podczas warsztatów.

Posiadanie aplikacji mobilnej IMEDIAL umożliwi edukatorom dorosłych prowadzenie warsztatów w nowoczesny sposób.

Strona internetowa projektu: https://imedial.erasmus.site/

Partnerzy projektu:

 • Arad Development Centre (CDA) – koordynator
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości
 • E&D Knowledge Consulting
 • LABC
 • CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE
 • VALENCIA INNO HUB
 • Center for Social Innovation (CSI)
DigiER – Digital Transborders Entrepreneurship Readiness

DigiER – Digital Transborders Entrepreneurship Readiness

Czas realizacji: 01.05.2021 – 30.04.2023
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-VET-096054

Opis projektu:

Rewolucja cyfrowa zmieniła sposób, w jaki ludzie bawią się, uzyskują dostęp do informacji, komunikują się i uczą. Aby sprostać tym wyzwaniom, niniejszy projekt ma na celu pomóc organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego w wykorzystaniu technologii w nowy i innowacyjny sposób, aby wspierać MŚP w cyfrowej gotowości do przedsiębiorczości transgranicznej. Jednocześnie badamy możliwości znalezienia nowych metod pedagogicznych, które pozwolą sprostać wyzwaniom XXI wieku, promować partnerskie uczenie się między systemami edukacji na poziomie ponadnarodowym oraz katalizować rozwój niezbędnych kompetencji przekrojowych, tj. rozwiązywanie problemów, współpracę i kreatywność.

Cel projektu

Głównym celem projektu DigiER jest podnoszenie świadomości na temat skutków cyfrowej przedsiębiorczości transgranicznej wśród pracowników Izb Gospodarczych, Agencji Rozwoju Regionalnego, władz lokalnych i ośrodków rozwoju przedsiębiorczości, ale także nauczycieli, trenerów i mentorów VET.

Grupy docelowe:

 • pracownicy Izb Gospodarczych,
 • Agencje Rozwoju Regionalnego,
 • samorządy i ośrodki rozwoju przedsiębiorczości,
 • nauczyciele, trenerzy i mentorzy VET,
 • MŚP, przedsiębiorcy i start-upy

Rezultaty projektu:

IO1: Przewodnik po strategiach cyfrowej przedsiębiorczości transgranicznej w środowisku biznesowym.

Materiał szkoleniowy DigiER będzie składał się z rozdziałów, które są postrzegane jako najnowocześniejsze tytuły modułów szkoleniowych.

IO2: Aplikacja mobilna DigiER dla przedsiębiorców

Aplikacja mobilna DigiER zapewni spersonalizowane ścieżki szkoleniowe poprzez wstępne sprawdzenie wiedzy i świadomości na temat cyfrowej przedsiębiorczości transgranicznej wśród przedsiębiorców i startupowców. Aplikacja będzie również opracowywać spersonalizowaną strategię dla przedsiębiorstw i startupów, aby pomóc zająć się słabymi punktami i wzmocnić swoje podejście do cyfrowej przedsiębiorczości transgranicznej.

Strona internetowa projektu: w przygotowaniu

Partnerzy projektu:

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – koordynator projektu
 • Ke.Di.Vi.M2 Kainotomia
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości
 • Civic Computing Limited
 • Gospodarska Zbornica Slovenije
 • Camera de Comert Si Industrie Bistrita Nasaud

erasmus
Zmienia życie. Otwiera umysły.
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Digi4SME – Digital Competences of VET Trainers for SME

Digi4SME – Digital Competences of VET Trainers for SME

Czas realizacji: 01-04-2021 – 31-03-2023
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-IT01-KA226-VET-009004

Opis projektu:

Obecny kryzys spowodowany pandemią COVID-19 uderza w przemysł. Małe i średnie przedsiębiorstwa na całym świecie są w szczególnie trudnej sytuacji – pomimo pomocy finansowej. W tych trudnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują one doskonale wyszkolonych ludzi: właścicieli, menedżerów oraz pracowników.

Celem DIGI4SME jest poszerzenie zakresu umiejętności cyfrowych trenerów zawodowych, którzy szkolą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W czasach, gdy pandemia zabiera nam nawet szansę na kształcenie, a trenerzy nie są przygotowani do prowadzeń zajęć online, edukacja w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego  musi charakteryzować się jakością kształcenia – uwzględniając przy tym wykorzystanie edukacji cyfrowej.

Grupy docelowe:

Podstawową grupą docelową projektu są trenerzy zawodowi wykazujący mały stopień umiejętności cyfrowych (lub ich brak), pracujący w centrach edukacji zawodowej oraz szkolący MŚP oferując różne treningi. Odniosą oni bezpośrednie korzyści z działań projektowych i będą mogli zdobyć lub ulepszyć swoje umiejętności cyfrowe. Drugorzędną grupę docelową można zdefiniować jako pracowników MŚP – osoby szkolone przez trenerów zawodowych- którzy poprzez cyfrowe metody uczenia się poprawią swoje umiejętności cyfrowe i umiejętności potrzebne do pomyślnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Rezultaty projektu

Najważniejszymi rezultatami projektu są ulepszone kompetencje cyfrowe trenerów, zgodne z wytycznymi. Projekt przyniesie też więcej rezultatów wpływając na trenerów zawodowych, a także na inne grupy – pracowników MŚP, interesariuszy z obszaru edukacji zawodowej, uczestników i organizacje.

Strona internetowa: w trakcje realizacji

Partnerzy:

Diciannove Società Cooperativa – Koordynator (Włochy)

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (Polska)

LABC S.R.L. (Włochy)

KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja)

SC Ludor Engineering SRL (Romania)

INSTALOFI LEVANTE SL (Hiszpania)

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (Polska)

 

SEEDS: Substance of circular Economy concept as Efficacious Determinant for the development of Successful entrepreneurship

SEEDS: Substance of circular Economy concept as Efficacious Determinant for the development of Successful entrepreneurship

Czas realizacji: 2020-12-01 – 2022-11-30
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-ES01-KA202-083137

Opis projektu:

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ogromnym wyzwaniem dla krajów rozwijających się i wschodzących, pod względem możliwości zapewnienia efektywnego przetwarzania odpadów i odpowiedzialności za zachowania społeczne. Ponadto, to co można zaobserwować w całej UE, to walka samorządów o gospodarkę odpadami, która nie jest już tylko gospodarką odpadami komunalnymi, ale przemysłowymi.

Odpowiedzialność za to spoczywa na samych przedsiębiorcach, co w większości przypadków wiąże się też z ich problem i niewiedzą w jak poradzić sobie z tym problemem. Pytanie brzmi, jak wspierać symbiozę i współpracę pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami, aby ich odpady zostały włączone do zamkniętych strumieni reprezentowanych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ten sposób gospodarka ta stała się tematem, którego nie można ignorować, ale który też niejako został koniecznością. Gospodarka o obiegu zamkniętym zwiększy konkurencyjność Unii Europejskiej poprzez ochronę przedsiębiorstw przed niedoborem zasobów i niestabilnymi cenami, pomagając w tworzeniu nowych możliwości biznesowych oraz innowacyjnych, bardziej wydajnych sposobów produkcji i konsumpcji (Plan działania UE na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej).

Grupy docelowe:

 • start-upperzy, młodzi przedsiębiorcy, trenerzy VET

Rezultaty projektu:

O1: Rozwiązanie m-learningowe SEEDS dla startupperów – będzie mobilnym środowiskiem dostarczającym kursy z zakresu gospodarki o obiegu zamknietym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb startupperów. Dzięki temu będą oni mogli rozwijać swoje umiejętności zawodowe w zakresie zrównoważonego rozowju. Zrównoważony rozwój jest kluczowym czynnikiem w dzisiejszej rzeczywistości. Ten rezultat łączy się z następującymi celami:

 • umożliwienie startupperom oraz organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego organizowania i prowadzenia nauki w zakresie wpływu aspektów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym na współczesną przedsiębiorczość,
 • wspieranie przejścia startupperów od bycia młodymi przedsiębiorcami do bardziej świadomych uczestników społeczeństwa, biegłych w złożoności aspektów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

W ramach tego rezultatu pracy intelektualnej poruszono 6 tematów:

 • Wykorzystanie odpadów jako zasobów;
 • Ponowne wykorzystanie wody (w rolnictwie, przemyśle, itp.) z oczyszczalni ścieków;
 • Projektowanie zorientowane na przyszłość;
 • Przemyślenie na nowo modelu biznesowego dla zrównoważonego rozwoju;
 • Włączenie technologii cyfrowej do zrównoważonego rozwoju;
 • Skuteczne i zrównoważone znakowanie produktów.

O2: SEEDS OER – rozpoznanie i walidacja– Ten rezultat pracy intelektualnej ma działać w obszarze uznawania i walidacji kompetencji nabytych poprzez uczestnictwo w nieformalnych kursach szkoleniowych dotyczących aspektów związanych z gospodarką o obiegu zamknietym i ich wdrażania w codziennej działalności startupów. Rezultat będzie skupiał się nad kompetencjami dotyczącymi „Poczucia inicjatywy i odpowiedzialnej przedsiębiorczości” poprzez:

 • rozwijanie takich kompetencji wśród startupowców,
 • tworzenie możliwości walidacji tych kompetencji,
 • stworzenie testu rozpoznawania i walidacji.

OER będzie dostępny bez żadnych ograniczeń dla wszystkich startupów, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innych odpowiednich instytucji w sześciu językach partnerstwa SEEDS.

Strona internetowa: w trakcje realizacji

Partnerzy

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI – Tarragona, Hiszpania (koordynator)

CWEP – Rzeszów, Polska

LABC – Turyn, Włochy

BEST – Wiedeń, Austria

QUARTER MEDIATION – Utrecht, Niderlandy

SC Ludor Engineering SRL – Valea Adanca, Rumunia