UPthEM – Upskilling Pathways for Employability

UPthEM – Upskilling Pathways for Employability

Czas realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-BG01-KA204-062299

Opis projektu:

Projekt UPthEM ma na celu wykorzystanie zróżnicowanych doświadczeń krajowych w zakresie wspierania grup defaworyzowanych, w celu wprowadzenia innowacyjnego programu szkoleniowego UPthEM, aby wzmocnić szanse na zatrudnienie i perspektywy zatrudnienia osób defaworyzowanych. Partnerzy chcą skupić się na tych grupach docelowych i zaangażować je w udaną ścieżkę kariery zawodowej jako pracowników najemnych lub przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek.

Cele  projektu:

 • Opracowanie programu szkoleniowego UPthEM dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Nakręcenie 40 filmów z historiami motywującymi osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.
 • Przeszkolenie 25 edukatorów osób dorosłych w celu realizacji programu.
 • Zaangażowanie 50 osób dorosłych z grup defaworyzowanych w celu zbadania korzyści płynących z programu, poprzez działania w zakresie upowszechniania online oraz w ramach spotkań.

Rezultaty projektu:

 • Program szkoleniowy UPthEM
 • Audiowizualny zbiór dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości dla osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Grupa docelowa:

Nasz projekt będzie skierowany do dorosłych edukatorów i dorosłych ze środowisk defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych.

Ponadto, w oparciu o doświadczenia każdego z partnerów, zgodziliśmy się skierować uwagę na osoby dorosłe stojące w obliczu: trudności społeczno-kulturowych – związanych z doświadczaniem dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub religię, ekonomicznych – związanych z bezrobociem i ubóstwem oraz geograficznych – obywateli mieszkających w małych miastach lub na obszarach wiejskich, gdzie możliwości zatrudnienia są ograniczone, a stopa długotrwałego bezrobocia jest wyższa w porównaniu z innymi regionami, osoby niepełnosprawne

Partnerzy:

 • Know and Can Association (Koordynator) – Bułgaria
 • ADES – Rumunia
 • CWEP – Polska
 • ADRM „Danube” – Bułgaria
 • STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE – Grecja

Facebook: https://www.facebook.com/UPthEMProject