Relacja z konferencji „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”

Relacja z konferencji „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”

DSCN3942W dniu 27 listopada 2014 r. w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, która została zorganizowana wspólnie przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie. Konferencji była podsumowaniem projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie pt. CRS – Children Rough Sleepers, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne III.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób, większość z nich wzięła czynny udział w debacie podsumowującej konferencję. Nad konferencją Patronat Honorowy objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, a wydarzenie wspierały także tarnowskie instytucje pomocowe i prewencyjne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Komenda Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Straż Miejska w Tarnowie.

Konferencję otworzył Rektor MWSE w Tarnowie – prof. Michał Woźniak, kolejne sesje poprowadzili: prof. MWSE dr hab. Jan Rajmund Paśko (MWSE) oraz mgr Maciej Markowicz (CWEP).

Podczas pierwszej sesji uczestnikom przedstawione zostały rezultaty badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu CRS – Children Rough Sleepers oraz referaty naukowe pracowników Katedry Nauk o Wychowaniu MWSE w Tarnowie. Druga sesja poświęcona była aspektom praktycznym. Referaty wygłosili przedstawiciele instytucji partnerskich.

Zorganizowana w MWSE konferencja była okazją do wymiany teoretycznych i praktycznych doświadczeń osób oraz instytucji pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a jej celami głównymi były m.in.: poznanie skali zjawiska bezdomności dzieci w Polsce oraz wskazanie jej najczęstszych przyczyn (rozpad rodziny, uzależnienia rodziców/opiekunów, doświadczania przemocy psychicznej, fizycznej i/lub seksualnej); podniesienie świadomości istnienia problemu dzieci psychicznie, fizycznie i społecznie zaniedbanych oraz bezdomnych z powodu ucieczki lub wyrzucenia z domu; zaprezentowanie „dobrych praktyk”, stosowanych przez instytucje pomocowe i prewencyjne w przypadku dzieci bezdomnych i uciekających z domu.

Tematyka konferencji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. W debacie wzięli udział m.in. przedstawiciele tarnowskich placówek i instytucji niosących pomoc dzieciom i młodzieży, a także przedstawiciele władz, wykładowcy oraz studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Więcej o projeckie CRS można przeczytać tutaj. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na stronę projektu http://www.childrenroughsleepers.tk.

daphnedaphne eu

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.