DiSC – Digital Security for Senior Citizens

DiSC – Digital Security for Senior Citizens

Czas realizacji: 01.12.2020 – 30.11.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA204-082121

Opis projektu:

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest jednym z najważniejszych i „gorących tematów” w Komisji Europejskiej, ale na szczeblu politycznym koncentruje się ono naturalnie na planowaniu strategicznym na szczeblu paneuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy, przemysłu, infrastruktury cyfrowej, edukacji i innych szybko rozwijających się branż i sektorów, które są narażone na zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i naruszeniami danych. Podkreśla to zainicjowanie przez Komisję Europejską w 2017 r. sieci krajowych ośrodków koordynacji, wspólnoty kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz europejskiego ośrodka kompetencji w zakresie przemysłu, technologii i badań nad bezpieczeństwem cybernetycznym. Do 2022 r. ratingi bezpieczeństwa cybernetycznego staną się równie ważne jak ratingi kredytowe dla przedsiębiorstw i stron internetowych (Gartner Innovation Insight for Security Rating Services, 2018).

Grupy docelowe projektu:

  • nisko wykwalifikowani seniorzy w wieku powyżej 55 lat.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Rezultaty projektu:

O1: Ramy kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego – określi kluczowe elementy kompetencji potrzebnych starszym obywatelom do skutecznego włączenia protokołów dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego do ich lokalnych warunków, a także zapewni i zatwierdzi ramy referencyjne UE w zakresie rozwijania i oceny kompetencji dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego;

O2: Narzędzie benchmarking do oceny kompetencji z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego – narzędzie do wykorzystania przez osoby starsze, które chcą ocenić swój poziom kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego;

O3: Cyfrowa gra planszowa DiSC– gra online będa cyfrową wersją typowej turowej gry planszowej;

O4: Bezpieczeństwo cyfrowe dla seniorów. Sprawozdanie z pilotażu i ocena skutków oraz zalecenia dotyczące polityki – Rezultatem będzie sprawozdanie z oceny skutków oparte na danych naukowych, w którym zostaną przedstawione informacje zwrotne zebrane w każdej z faz pilotażowych i działań angażujących zainteresowane strony, analiza ustaleń i zalecenia polityczne oparte na ocenianym wpływie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Partnerzy:

  • CWEP – Rzeszów, Polska (koordynator)
  • FYG Consultores – Walencja, Hiszpania
  • E-Seniors – Paryż, Francja
  • Cuiablue– Reading, Wielka Brytania
  • InnoHive – Larissa, Grecja