Szczegółowa analiza potrzeb firm sektora poligraficznego

Szczegółowa analiza potrzeb firm sektora poligraficznego

W ramach projektu “InMinds – Innovative Mindsets: Bridging the Skills Shortage of the European Printing Industry” opracowany został profil tzw. skrajnych użytkowników szkoleń. Beneficjentami projektu InMinds są przedstawiciele firm branży poligraficznej, która stoi obecnie w obliczu wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, szczególnie tą wywołaną przez kryzys ekonomiczny. W ramach projektu oferowane jest wsparcie polegające na stworzeniu i dostarczeniu innowacyjnej metodologii i treści szkoleniowych, które posłużą za pomoc w dostosowaniu umiejętności pracowników sektora do wyzwań jakie stawia nowoczesny rynek.

Punktem wyjścia do opracowania szkoleń były wyniki badań dotyczących sposobu funkcjonowania i orientacji rynkowej firm branży poligraficznej. Badania te obejmowały szczegółową analizę funkcjonowania firm wspomnianej branży i zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety składającego się z 36 pytań opracowanych przy wykorzystaniu skali Likerta (badanie własnego przekonania firm według skali od 1 do 5, gdzie 1 było oceną najniższą). Na podstawie uzyskanych wyników możliwe było wskazanie tzw. profilu skrajnych użytkowników, których oceny znacznie różniły się od ocen pozostałych badanych.

Metodologia wyłaniania wspomnianych skrajnych użytkowników zakładała, wybranie 10 firm, z których pięć pierwszych uzyskało najniższe oceny własnego sposobu funkcjonowania, a pięć ostatnich – najwyższe. Wszystkie 36 pytań podzielonych zostało na 9 grup po 4 pytania w każdej. Pytanie te dotyczyły:

  • orientacji na klienta
  • nowych trendów w technologii branżowej
  • kreowania innowacji
  • oceny innowacyjnego potencjału zgłaszanych pomysłów
  • doświadczenia i wiedzy w pracy na danym stanowisku
  • podejścia do własnego rozwoju
  • podejścia do wyznaczania celów i ich realizacji
  • podejścia do zarządzania strategicznego
  • podejścia do zarządzania konfliktem i zmianą

 

Poniższy wykres prezentuje łączne średnie wyniki w obu wymienionych grupach.

Na podstawie uzyskanych wyników w każdym z krajów objętych badaniem (tj. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech, w Grecji i Polsce) zostały zaproponowane szczegółowe moduły szkoleniowe dedykowane przedstawicielom sektora poligraficznego. Znalazły się w nich zagadnienia dotyczące obsługi klienta, rozwoju osobistego, zarządzania czasem i myślenia projektowego.

Wszystkie one są dostępne na platformie projektu pod adresem: www.inminds.eu