Wsparcie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowejThe support programme for double disadvantaged women

Wsparcie dla kobiet w trudnej sytuacji życiowejThe support programme for double disadvantaged women

baloonsWsparcie dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymaga zastosowania niestandardowego podejścia i nowych metod działania. Takie podejście przyświeca też realizacji projektu BADGE, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Celem projektu jest transfer i adaptacja innowacyjnego programu wsparcia dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, który dzięki szkoleniom i warsztatom z umiejętności miękkich i zawodowych pomoże założyć własną firmę.

baloons

Support for double disadvantaged women requires a non-standard approach and innovative methodology. Both are the highlights of  project BADGE, which is funded by the European Commission in Longlife Learning Programme. The project aims to transfer and adapt innovative support programme for double disadvantaged women to assist them starting up their own business by providing training and workshops on valuable soft skills and competences.

 

Cele osiągniemy dzięki:

  • Adaptacji warsztatów dla kobiet w trudnej sytuacji;
  • Stworzeniu platformy społecznościowej dla kobiet szukających wsparcia i wymiany doświadczeń;
  • Ścisłej współpracy z i adaptacji narzędzi dla nauczycieli i trenerów kształcenia zawodowego.

Ze wstępnych badań wynika, że niewiele kobiet decyduje się na samozatrudnienie z obawy przed ryzykiem. 7% Europejek stwierdziło, że woli być zatrudnioną w cudzej firmie ze względu na potencjalne konsekwencje prawne i społeczne jakie niesie ze sobą porażka we własnym biznesie.

Bezrobocie wśród kobiet jest problemem we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. BADGE chce zwiększyć powszechność i umożliwić kobietom z różnych środowisk łatwy dostęp do wsparcia biznesowego.

Dzięki realizacji projektu BADGE:

  • Kobiety otrzymają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do prowadzenia własnej firmy.
  • Specjaliści kształcenia zawodowego lepiej poznają potrzeby kobiet w trudnej sytuacji i dzięki temu zapewnią im wsparcie

Czas trwania projektu: listopad 2013 – październik 2015

Dodatkowe informacje znajdują się w materiałach:Logo BADGE banner black text

 

 

llp pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

We want to achieve it by:

  • Adaptation of workshops for double disadvantaged women,
  • Creating an on-line social platform for mutual support and exchange of experiences,
  • Close cooperation with and adaptation of tools for VET teachers and trainers.

Based on an initial and in-depth research not many women decide on self-employment because they continue to perceive such career as to risky. Seven percent of European women declared they prefer working as employees because they are afraid of legal and social consequences in case of failure.

Unemployment among women is a concern for all partner countries. BADGE wants to mainstream business support and make it available to all women from diverse backgrounds.

As a result of BADGE projec:

  • Many women will have better knowledge, skills and competences for running own business,
  • VET specialists will have better insight on the needs of double disadvantaged women and will be able to provide better support.

ProjectdurationNovember 2013 – October 2015

More information in:

Logo BADGE banner black text

 

llp en

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.