Konferencja Przeciwdziałanie bezdomności dzieciConference on Preventing homelessness children (CRS)

Konferencja Przeciwdziałanie bezdomności dzieciConference on Preventing homelessness children (CRS)

logo crsmwseZapraszamy na konferencję pt. Przeciwdziałanie bezdomności dzieci organizowaną wspólnie z Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie dnia 27  listopada 2014 r.

Konferencja poświęcona będzie problemom dzieci, które na skutek wielu zaniedbań, głównie rodzinnych i społecznych, zostały zmuszone do szukania domu na ulicy. Będzie doskonałą okazją do poznania przyczyn bezdomności dzieci w Polsce, a także prawnych oraz pedagogicznych rozwiązań nakierowanych na przeciwdziałanie temu zjawisku. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń teoretycznych i praktycznych osób oraz przedstawicieli instytucji pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

logo crsmwseWe invite you to the conference entitled Preventing homelessness children organized jointly with the Lesser Poland Higher School of Economics in Tarnów on 27 November 2014.

The conference will be devoted to the problems of children who due to a number of shortcomings, mainly family and social, have been forced to look for a house on the street. It will be a great opportunity to get to know the causes of homelessness of children in Poland, as well as the legal and pedagogical solutions aimed at combating this phenomenon. The conference will exchange experiences theoretical and practical people and representatives of institutions working with children at risk of social exclusion.

Celami organizowanej konferencji będą:

 1. Poznanie skali zjawiska bezdomności dzieci w Polsce oraz wskazanie jej najczęstszych przyczyn (m.in. rozpad rodziny, uzależnienia rodziców/opiekunów, doświadczania przemocy psychicznej, fizycznej i/lub seksualnej);
 2. Podniesienie świadomości istnienia problemu dzieci psychicznie, fizycznie i społecznie zaniedbanych oraz bezdomnych z powodu ucieczki lub wyrzucenia z domu;
 3. Wsparcie merytoryczne opiekunów i osób pracujących z dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi;
 4. Ukazanie sposobów dotarcia do rodzin zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;
 5. Przegląd dostępnych polityk oraz instrumentów badawczych, nakierowanych na zniwelowanie zjawiska marginalizacji społecznej;
 6. Zaprezentowanie „dobrych praktyk”, stosowanych przez instytucje pomocowe i prewencyjne w przypadku dzieci bezdomnych i uciekających z domu.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu CRS – Children Rough Sleepers. O projekcie można przeczytać tutaj. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu http://www.childrenroughsleepers.tk.

 

daphne  daphne eu 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

The objectives of the conference will be organized:

 1. Understanding the scale of homelessness of children in Poland and an indication of the most common causes (such as family breakdown, addiction of parents / carers experience, psychological, physical and / or sexual abuse);
 2. Raising awareness of the issue of children mentally, physically and socially disadvantaged and homeless because of the escape or ejection from home;
 3. Substantive support carers and people working with children neglected and abandoned;
 4. Showing the ways to reach families at risk of exclusion;
 5. Overview of the available policies and research instruments, aimed at overcoming social marginalization;
 6. Presentation of “best practices” used by the relief and prevention for children homeless and fleeing from home.

Applications for participation in the conference will be accepted only by mail, through a registration form for the conference – to 21 November 2014.
The conference is organized as part of the CRS – Children Rough Sleepers. About the project can be read here. All interested are invited to the project page http://www.childrenroughsleepers.tk.

 

daphne  daphne eu 

 

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CRS consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.