Warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole” w BiałobrzegachWorkshop for learners „Fight with violence in the school” in Białobrzegi

Warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole” w BiałobrzegachWorkshop for learners „Fight with violence in the school” in Białobrzegi

DSC 3786Już piąta szkoła włączyła się w realizację warsztatów „Walcz z przemocą w szkole”. Tym razem w dniach 3 i 4 marca br. mieliśmy przyjemność gościć w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Białobrzegach. Podobnie jak dotychczas, dzieci aktywnie włączyły się w proponowane zabawy i ćwiczenia oraz chętnie podjęły dyskusję na temat sposobów ochrony przed zagrożeniami. Elementem warsztatów, który zawsze budzi największe zainteresowanie wśród uczestników, jest rozmowa mentorska. I tym razem, dzieci chętnie uczyły się sposobów na odbycie dobrej rozmowy z rówieśnikami by wesprzeć ich radą w rozwiazywaniu problemów.

DSC 3786The fifth school included in the implementation of the workshop “Fight against violence in schools”. This time, on 3rd and 4th March, we had the pleasure to be hosted in the Middle Public School name of Pope John Paul II in Białobrzegi. As before, children actively engaged in the proposed fun and exercises, and were willing to take the discussion on how to protect against threats. The element of the workshop, which is always the most interesting among the participants, was the conversation with mentor. And this time, the children eagerly learned how to hold a good conversation with peers to support their advice in solving problems.

Continue reading

Next schools participate in workshops „Fight with violence in the school”

Next schools participate in workshops „Fight with violence in the school”

Next schools participate in workshops „Fight with violence in the school”

P1010339

On 24 and 25 February 2014 took place workshops for students of next schools: the Complex of Schools No 3 and High School No 2 in Łańcut. These are the third and fourth of the workshops, which were organized by our Association in the framework of the project “CyberMentors Europe”. Their effect is not only increase of awareness in area of violence and bullying among young people, but also the interest of the platform beatbullying.org. In this tool, our consultants provide on-line help for children and young people reporting different problems.

Continue reading

CONVET – meeting in Rzeszow

CONVET – meeting in Rzeszow

convet8Meeting in Rzeszów – CONVET – ECVET for recognition of qualifications in construction sector

On 10th and 11th February 2014, the Center for Education and Enterprise Support acted as the host at the first meeting in framework of CONVET project. It was a great responsibility and satisfaction, as the Association acts as the coordinator of the project. We hosted partners from Bulgaria, Greece, Spain and the UK.

Continue reading

Workshops for learners „Fight with violence in the school”

Workshops for learners „Fight with violence in the school”

Workshops for learners „Fight with violence in the school”

DSC 3692

The next cycle of workshops entitled “Fight with violence in the school” has been launched in High School No 1 and Complex of Technical Schools in Łańcut. These workshops are carried out within the project ” CyberMentors Europe ” and are aimed at young people aged 11 to 17 years of age. The main aim is to make them aware in area of threats in daily life and virtual world but also to learn them proper behaviour allowing to stop negative phenomena regarding young people.

Continue reading

Główne kierunki eksportu polskich firm z sektora MŚP a ogólna sytuacja gospodarcza

Główne kierunki eksportu polskich firm z sektora MŚP a ogólna sytuacja gospodarcza

Projekt EPIC – Wzmacnianie i promocja międzynarodowej komunikacji biznesowej jest projektem realizowanym przez Danmar Computers wspólnie z partnerami europejskimi w ramach Programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Jego głównym celem jest zaimplementowanie w 4 krajach (Polska, Litwa, Hiszpania: region Basków, Włochy: Sycylia) programu audytu zdolności językowych oraz komunikacji w MŚP, co pozwoli na identyfikację i usunięcie barier językowych i kulturowych, które wynikają z handlu transgranicznego zwiększając tym samym ich konkurencyjność. Pierwszym elementem aplikacji takiego podejścia jest dokonanie analizy sytuacji gospodarczej danego kraju w powiazaniu z kondycją eksportu. Dopiero na tej podstawie możliwe jest określenie jak sytuacja taka powinna wyglądać docelowo w danej firmie.

Continue reading

Informacja prasowaPRESS RELEASE

Informacja prasowaPRESS RELEASE

INFORMACJA PRASOWA 28/01/2014

iorEuropejski projekt identyfikuje Dzień Ochrony Danych Osobowych jako szansę na skupienie się na potrzebach młodych ludzi.

Od pierwszego Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych 28 stycznia jest dedykowany realizacji działań edukacyjnych mających na celu zachęcenie ludzi do ochrony swojej prywatności i danych osobowych podczas korzystania z Internetu, przede wszystkim podczas dokonywania zakupów produktów i usług w sieci.

PRESS RELEASE 28/01/2014

European Project identifies Data Privacy Day as an opportunity to focus on the needs of Young People

ior

Since the first International Data Privacy Day in 2006, 28 January has been dedicated to the effort of empowering and educating people in the protection of their privacy and personal data whenever surfing or purchasing goods and services on the net.

 

Continue reading

The results of National Census of Population and Housing conducted in 2011 as a part of diagnosis of the problem of the homelessn

The results of National Census of Population and Housing conducted in 2011 as a part of diagnosis of the problem of the homelessn

The homelessness among young people is first of all an alarming phenomenon[1].

As a social problem, the homelessness itself, most frequently perceived as a problem affecting people around 50 year of age; the males more often than females. When the problem in question is considered in the context of children, it meets not only with the barrier connected with acceptance of possibility of existence of such a phenomenon, but also with barrier of reliability of data concerning the scale and range of such a homelessness. The aim of this study is to present the figures confirming the existence and to show the scale of the phenomenon of homelessness of children and teenagers in Poland on the basis of the results of National Census of Population and Housing conducted in 2011.[2].

This article was written as part of an international research project entitled: “A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children” carried out by the “Centre for Education and Enterprise Support” in Rzeszów, together with partners from nine European countries within the framework of the Daphne III Program under the supervision on University of Wolverhampton (United Kingdom).

Continue reading

Warsztaty dla moderatorów, doradców, trenerów i mentorów – projekt CMEWorkshops for moderator, advisers, coaches and mentors – CME project

Warsztaty dla moderatorów, doradców, trenerów i mentorów – projekt CMEWorkshops for moderator, advisers, coaches and mentors – CME project

DSC 2648Problemy szykanowania i przemocy, z jakimi spotkać się mogą w środowisku młodzi ludzie są szczególnie przykre jeśli nie może on ich rozwiązać sam. Jak udzielić fachowego wsparcia, wskazać ścieżkę wychodzenia z błędnego koła agresji oraz jak to zrobić przy pomocy Internetu uczyli się moderatorzy, doradcy, trenerzy i mentorzy na zorganizowanych w dniach 29-31 października br. warsztatach. Przedstawiciele brytyjskiej organizacji BeatByllying, specjalizującej się w ochronie dzieci i młodzieży w Internecie, uczyli jak wykorzystać model wsparcia, który sprawdził się w Wielkiej Brytanii. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „CyberMentor Europe” realizowanego w ramach Programu Daphne III. Kolejnym krokiem będą warsztaty edukacyjne dla młodzieży organizowane w szkołach.

DSC 2648The problems of persecution and violence, which young people can encounter in their own environment, are really painful experiences, especially, when youngsters are not able to deal with them on their own. How to give the professional support, show the way out of the vicious circle of aggression and how to do it with the use of Internet? All these aspects were taught during the workshops for moderators, advisers, coaches and mentors lasting from 29th to 31st of October of this year. The representatives of British organization ‘BeatBullying’ specializing in protection of children and youngsters in the Internet, were teaching how to use the model of support which proved useful in Great Britain. The workshops were held within the “CyberMentor Europe” project, realized as a part of Daphne III Program. The next step will be the educational workshops for young people carried out in schools.

Continue reading

Spotkanie partnerów projektu “Children Rough Sleepers” w LeidenThe meeting of partners in framework of the CRS project in Leiden

Spotkanie partnerów projektu “Children Rough Sleepers” w LeidenThe meeting of partners in framework of the CRS project in Leiden

DSCN2270Powody, dla których dzieci tracą swój własny dom i stają się bezdomne są w wielu krajach zbliżone do siebie. Problemy pojawiające się w rodzinach, nasilające się dysfunkcje w tych komórkach społecznych oraz pojawiające się nierzadko patologie są głównymi czynnikami sprawczymi zjawiska bezdomności dzieci. Do takich wniosków doszli uczestnicy spotkania partnerskiego w ramach projektu Children Rough Sleepers, które miało miejsce w dniach 21-22 listopada br. w Leiden w Holandii. Partnerzy prezentowali wyniki przeprowadzonych badań wśród instytucji zajmujących się dziećmi nie mającymi swojego domu oraz wśród samych dzieci. W większości krajów badania już się zakończyły, a obecnie trwa tłumaczenie wywiadów. Przygotowanie raportu na temat zdiagnozowanej sytuacji planowane jest na styczeń 2014 r.

DSCN2270The reasons why children lose their own home and become homeless in many countries are similar to each other. Problems in families, escalating dysfunction in these cells and emerging social pathologies often are the main causative factor of homelessness among children. These conclusions were reached by participants of the meeting a partner in the project “Children Rough Sleepers“, which took place on 21-22 November in Leiden (Netherlands). Partners presented the results of studies conducted among institutions dealing with children not having their home and among the children themselves. In most of countries the research have already finished, and now takes the translation of interviews. Preparation of a report on the diagnosed situation is planned for January 2014.

Continue reading