Spotkanie w Rimini – projekt IORMeeting in Rimini – IOR project

Spotkanie w Rimini – projekt IORMeeting in Rimini – IOR project

DSC 2216W dniach 24 i 25 października odbyło się spotkanie w ramach projektu IOR. Obecni byli przedstawiciele wszystkich partnerów z wyjątkiem patnerów z Bułgarii i Finlandii.

Spotkanie rozpoczęło się rejestracją, po której uczestników przywitał Prezydent Prowincji Rimini, Pan Stefano Vitali. Podkreślił jak ważny jest projekt i zachęcił do zwiedzenia historycznej części miasta. Następnie rozpoczęły się prezentacje partnerów, którzy pokazali jakie sieci społecznościowe są przez nich animowane i z jakimi wynikami. Większość partnerów uzyskała najlepsze rezultaty za pośrednictwem Facebook’a. Pozostałe sieci są również popularne, ale generalnie mniej niż oczekiwano. Pojawiły się również trudności w raportowaniu statystyk, gdyż nie wszystkie sieci udostępniają odpowiednie do tego celu narzędzia. Prezentacje trwały do godzin wieczornych.

DSC 2216On 24 and 25 October took place an additional meeting in framework of the IOR project. All partners except Bulgaria and Finland attended the meeting.

The meeting began with registration and then the participants were welcomed by the President of the Province of Rimini, Mr. Stefano Vitali. He stressed the importance of the project and encouraged to visit the historic city center. Then began the presentations of partners who have demonstrated which social networks are animated by them, and with what results. Most of the partners obtained the best results through Facebook, other networks are popular in varying degrees, but generally less than expected. There were also difficulties in reporting statistics, not all social networks provide suitable tools for this purpose. Presentations lasted into the evening.

Następny dzień rozpoczął się od wystąpienia Barbary Grazzini, specjalistki z zakresu administracji i zarządzania projektem z firmy InEuropa działającej na zlecenie Prowincji Rimini. Omówiła ona szereg zagadnień, w tym okresy raportowania, zarządzanie projektem, wspólną pracę w zakresie wymiany danych itd. Spotkanie zakończyła prezentacja pana Robina Beecrofta na temat wyników przeprowadzonej wcześniej ewaluacji. Robin omówił szczegółowo wyniki ankiet, później wywiązała się dyskusja na temat przyszłych badań ewaluacyjnych.

Po spotkaniu, we wczesnych godzinach popołudniowych odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli włoskiej prasy i telewizji.ior

Poniżej znajduje się galeria zdjęć ze spotkania w Rimini.
 

 daphne  daphne eu

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Daphne III.

This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of I.O.R. consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

 

The next day began with speech of Barbara Grazzini, specialist from the company InEurope acting on behalf of the Province of Rimini in range of administration and management of the project. She discussed a number of issues, including the period of reporting, project management, working together for the exchange of data etc. The meeting finished with a presentation of Mr. Robin Beecroft on the results of the earlier evaluation. Robin discussed in detail the results of surveys, then took place a discussion on the future evaluation surveys. After the meeting, in the early afternoon took place a press conference with representatives of the Italian press and television.

ior

Below you can find a photo gallery from meeting in Rimini.
 

 daphne  daphne eu

This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of I.O.R. consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.