Spotkanie przed inauguracją projektu CyberMentor EuropeMeeting before inauguration of the project CyberMentor Europe

W dniu 17 maja 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia BeatBullying w Londynie odbyła się dyskusja przed inauguracją projektu dotyczącego przemocy rówieśniczej dotykającej dzieci i młodzież.

On May 17, 2013, at the office of the Association Beatbullying in London there was a discussion before the inauguration of the project on peer violence against children and youth.

Planowany do realizacji projekt pod nazwą „CyberMentor Europe” miałby na celu przeniesienie doświadczeń brytyjskich w zakresie tworzenia Internetowego portalu wsparcia dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy. W przygotowanie projektu są zaangażowane instytucje z siedmiu krajów europejskich.

The project planned to implement under the name “CyberMentor Europe” would have to transfer the British experience in the creation of the Internet portal to support children and young people experiencing violence. In the preparation of the project are involved institutions from seven European countries.