Przedsiębiorczość kobiet wykluczonychEntrepreneurship of excluded women

Przedsiębiorczość kobiet wykluczonychEntrepreneurship of excluded women

Przedsiebiorczosc kobiet wykluczonychPrzedsiębiorczość to specyficzna filozofia, sposób działania ludzi, funkcjonowania przedsiębiorstw. To ogromna siła sprawcza, czynnik rozwoju pojedynczych osób, przedsiębiorstw, regionów, jak i całych gospodarek. To jeden z najistotniejszych atrybutów rynkowego modelu gospodarowania. Rozwój przedsiębiorczości jest jedną z najbardziej kluczowych kwestii we współczesnej ekonomii. Czynniki warunkujące powodzenie działalności gospodarczej oraz motywy jej podejmowania od lat stanowią przedmiot pogłębionych badań, które przeprowadzane są wśród różnych grup społeczno-ekonomicznych. Przedsiębiorczość wydaje się też receptą na problemy współczesnego świata, gdzie kryzys ekonomiczny, bezrobocie czy zagrożenie ubóstwem wymuszają podejmowanie samodzielnej aktywności gospodarczej.

Publikacja wydana przez Wydawnictwo Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” ma na celu przybliżenie tematyki przedsiębiorczości przejawianej przez kobiety narażone na wykluczenie z trzech powodów. Dotyczy ono bowiem kobiet:

Przedsiebiorczosc kobiet wykluczonychEntrepreneurship is a specific philosophy, the way of human activities, operation of enterprises. This is a huge driving force, factor in the development of individuals, companies, regions, and entire economies. This is one of the most important attributes of market management model. Development of entrepreneurship is one of the key issues in contemporary economics. Factors influencing the success of economic activities and motives of her making years are the subject of in-depth studies that are conducted among different socio-economic groups. Entrepreneurship seems to be a recipe for problems of the modern world, where the economic crisis, unemployment and the risk of poverty necessitate making independent economic activity.

Publication published by the Association “The Center for Education and Enterprise Support” aims to bring the subject of entrepreneurship expressed by women at risk of exclusion for three reasons. It concerns women:

  • pochodzących z terenów wiejskich,
  • osiągających niskie dochody oraz
  • kobiet młodych.

Wybór takich grup kobiet wynikał z przyjętych założeń w ramach projektu „BADGE: Business Advice and Guidance training for women Entrepreneurs”finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie realizowanego przez Danmar Computers wspólnie z partnerami z siedmiu krajów pod kierunkiem greckiego stowarzyszenia „Family and Childcare Centre”. Celem projektu jest transfer i adaptacja innowacyjnego programu wsparcia dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, który dzięki szkoleniom i warsztatom z umiejętności miękkich i zawodowych pomoże usamodzielnić się i założyć własną firmę. Niniejsze opracowanie stanowi element realizacji wymienionego wyżej projektu i przedstawia jedynie zarys tematyki poruszanej w jego ramach.

Do pobrania – E. Szczygieł, T. Piecuch, Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych, Wyd. Stowarzyszenie CWEP, Rzeszów 2014, (ISBN 978-83-938774-0-9).

  • Coming from rural areas,
  • Low-income and
  • Young women.

The selection of such groups of women was due to the assumptions in the framework of the project “BADGE: Business Advice and Guidance training for women Entrepreneurs”, funded by the European Commission under the Lifelong Learning Programme implemented by Danmar Computers, together with partners from seven countries under the guidance of the Greek association “Family and Childcare Centre”. The aim of the project is the transfer and adaptation of innovative support program for women in difficult situations, who are supported to become independent and start their own company through training and workshops with professional and soft skills. This study is part of the implementation of the above-mentioned project and presents an outline of topics within it.

Downloads – E. Szczygieł, T. Piecuch, Entrepreneurship of excluded women, Ed. Association CWEP, Rzeszow 2014 (ISBN 978-83-938774-0-9).