12 kwietnia 2014 r. Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy Podnoszenie świadomości w zakresie dzieci śpiących na ulicy w Europie12 April 2014, International Day for Street Children – Raising Awareness on Children who Sleep Rough on the streets of Eur

12 kwietnia 2014 r. Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy Podnoszenie świadomości w zakresie dzieci śpiących na ulicy w Europie12 April 2014, International Day for Street Children – Raising Awareness on Children who Sleep Rough on the streets of Eur

logo crsJak co roku, 12 kwietnia w dniu dzieci ulicy organizacje pozarządowe, decydenci, przedsiębiorcy i osoby prywatne na całym świecie obchodzić będą Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Dzień ten od 2011 r. poświęcony jest uwrażliwianiu społeczeństwa na problemy dzieci śpiących pod gołym niebem. Dzień ten został wprowadzony przez Konsorcjum dla Dzieci Ulicy (Consortium for Street Children – CSC), wiodącą sieć organizacji mającą na celu zagwarantowanie praw dzieciom ulicy na całym świecie.

Projekt Children Rough Sleepers (CRS), finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Daphne III, wykorzystuje okazję by w dniu 12 kwietnia przypomnieć o zwiększającej się liczbie dzieci śpiących pod gołym niebem.

logo crsAgain in 2014 -this year on April 12- street children, NGOs, celebrities, policy makers, businesses and concerned individuals the world over will mark the International Day for Street Children. This annual dedication to an particularly vulnerable group in our society was launched in 2011 by the Consortium for Street Children (CSC), the leading network dedicated to guaranteeing the rights of street children worldwide.

The Children Rough Sleepers Project, funded via the European Commission’s Daphne Programme, is taking the occasion of April 12, 2014 to raise awareness about the significant, annually increasing number of minors who sleep rough throughout Europe.

W dużych ośrodkach miejskich w Europie dzieci te są rzadko zauważane i rozpoznawane przez mieszkańców i władze lokalne, pomimo że ich liczba wciąż rośnie. Jednak oprócz tej prostej obserwacji brakuje szczegółowych danych dotyczących takich dzieci. Te, które są dostępne wskazują, że każdego roku zdarzają się zaginięcia 140 tys. dzieci w samej tylko Wielkiej Brytanii. W Europie dzieci uciekają z domu z różnych powodów, m.in. w wyniku odrzucenia przez rodziców lub opiekunów. Zdarzają się też dzieci przybywające do Europy z rodzinnych krajów znajdujących się poza nią lub też uciekające z jednego kraju do drugiego. Problem dzieci śpiących na ulicy jest poważny i ma zasięg ogólnoeuropejski. Jest on widoczny zwłaszcza w sytuacji obecnego kryzysu gospodarczego, kiedy to następują cięcia środków budżetowych na politykę społeczną. Ponadto, poziom wsparcia przewidziany dla tej grupy przez władze lokalne jest zależny od regionu. Dzieci są w szczególnym stopniu narażone na zagrożenia związane z nadużywaniem substancji psychotropowych (leków, narkotyków), wykorzystanie seksualne czy gwałt. Ponadto, w celu przetrwania na ulicy często stają się sprawcami przemocy wobec innych małoletnich i osób słabszych.

Można zrobić wiele, aby zmniejszyć liczbę dzieci, które śpią na ulicy, szczególnie w zakresie zapobiegania temu zjawisku oraz zwiększaniu „widoczności” tych dzieci. Wszystko to ma na celu ich wsparcie i dostarczenie konkretnych sposobów wyjścia z tej trudnej sytuacji jaką jest bezdomność.

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Children Rough Sleepers (CRS) pozwalają jednoznacznie określić kierunki przyszłych działań dla decydentów na poziomie krajowym i lokalnym. Potrzebne jest większe wsparcie oferowane przez służby socjalne dla dzieci, które żyją w rodzinach dysfunkcyjnych. Jak pokazują wyniki badań, niemal wszystkie dzieci mieszkające na ulicy, miały wcześniej kontakt z opieką socjalną. W związku z tym, istnieje potrzeba wspierania dzieci już zakwaterowanych w ośrodkach opieki społecznej. Często to właśnie one znajdują się później na ulicy. Rozwiązania obejmują strukturyzację odpowiednich ośrodków dla dzieci, które żyją na ulicy, tak aby monitorować ich losy i wspierać przy pomocy profesjonalnych zespołów dorosłych. To rozwiązanie okazało się najlepszą opcją wsparcia. Musimy również dać głos działaczom społecznym, organizacjom pozarządowym, pracownikom socjalnym i organizacjom wolontariackim, które działają na ulicach Europy, abyśmy mogli stać się bardziej wrażliwi na ich pomysły, możliwości i najlepsze praktyki w tym zakresie.

Projekt Children Rough Sleepers (CRS) jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Daphne III.

Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG/3022

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tu:

 

 daphne       daphne eu

Ta publikacja powstała przy wsparciu finansowym Programu Daphne III Komisji Europejskiej. Zawartość tej publikacji przedstawia jedynie stanowisko autorów i nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej.

These children in our large urban centres around Europe are seldom recognized or even noticed by residents and local authorities, though their numbers continue to be on the rise. However, beyond these growing numbers, relatively little information exists regarding children who sleep rough. Figures indicate that over 140,000 children go missing each year in the UK alone. In Europe, rough sleeping children are represented by runaways fleeing their own home for various reasons or as a result of being evicted by family members, children who choose to abandon supported care accommodation, youth escaping institutional care, unaccompanied foreign minors who enter Europe from bordering countries or those relocating alone from one European country to another. The problem raised by issues associated with children and young people who sleep rough is a major one Europewide, especially within the current economic climate in which our governments are implementing austerity measures to cut budget deficits. Furthermore, among local authorities the level of support provided to this client group varies from region to region. It is seldom acknowledged that these children are especially vulnerable to threats posed by substance abuse, sexual exploitation and child rape. Also, in order to survive on the street they are at high risk of becoming perpetrators of violence and crime against weaker people or other minors.

Much can be done to reduce the number of children who sleeping rough, especially in terms of prevention strategies and through raising the visibility of these children with a view to assisting them in concrete ways to rise from their circumstances.

In this respect, current research findings from our Children Rough Sleepers project professionals already give clear indications, showing a workable road ahead for national ministries as well as national and local governments. These are represented by increased support for children who live in dysfunctional homes and/or families followed by the social services. Indeed, as these studies show, almost all the children living on our streets have previously had some form of contact with the social services. Consequently, there remains the urgent need to support children already accommodated in institutional and social care centres. Still it is these who represent a particularly fragile segment of those minors who so often end up on the streets. Solutions include structuring adequate shelter options for children who live on the streets in order to trace and support them with the aid of trustworthy professional adult teams. This has been proven to be a potentially winning option in responsibly addressing rough sleeping among children. We also need to give a voice to social operators, NGOs, social workers and volunteer organizations which work on the streets of Europe so that we can become more attentive to their ideas, options and best practices on this issue.

The Children Rough Sleepers – CRS project is funded by the European Commission under the Daphne III Programme.

It is identified by the code JUST/2011/DAP/AG/3022.

Further information about the project can be found

 

 daphne       daphne eu

This publication has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Union. The contents are the sole responsibility of the CRS Partnership and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.