Kobiety przedsiębiorcy mogą liczyć na pomocWomen Entrepreneurs get Advice and Guidance

Kobiety przedsiębiorcy mogą liczyć na pomocWomen Entrepreneurs get Advice and Guidance

1195959 44316751Jeszcze zanim kryzys uderzył w Europę, trudno było znaleźć środowisko wspierające innowacyjną przedsiębiorczość wśród kobiet w trudnej sytuacji. Teraz jest jeszcze trudniej i próżno szukać szkoleń i wsparcia dla kobiet, które chcą rozpocząć działalność na własną rękę.

Warsztaty Różnorodność w Biznesie zostały zaprojektowane w Wielkiej Brytanii gdzie odniosły sukces i teraz przyczynią się do pomocy kobietom przez szkolenia z umiejętności miękkich i kompetencji dla kobiet, które chcą założyć lub właśnie założyły własną firmę.

1195959 44316751

Even before the crisis hit Europe, it was difficult to find an environment supporting innovative entrepreneurship among women facing double disadvantage. Now it is even more difficult to find support and training improve prospects for entrepreneurial women.

Diversity in Business workshops were developed in the UK and now will aid in delivering the necessary training in valuable soft skills and competences for women who want to start or have just started their own business.

Równouprawnienie w zatrudnieniu

Zmiany na rynku pracy sprawiają, że łatwiej odnaleźć niszę i wykorzystać okazję do rozpoczęcia przez kobiety samozatrudnienia – obszaru, w którym kobiet jest dużo mniej niż mężczyzn. W czasie gdy stopy bezrobocia stoją wysoko w wielu europejskich krajach, firmy prowadzone przez kobiety stanowią kluczowy element gospodarki i domowych budżetów.
Badania Eurobarometru (2011) wskazują, że więcej kobiet niż mężczyzn widzi samo-zatrudnienie jako zbyt ryzykowne przedsięwzięcie i wolą być pracownikiem w obawie przed prawnymi i społecznymi konsekwencjami nieudanego biznesu.

Koncepcje projektu BADGE doskonale pasują do rekomendacji OECD (2012) takich jak: promocja innowacji w programach szkoleń dla kobiet, innowacyjne i angażujące doradztwo dla kobiet oraz promowanie samozatrudnienia jako potencjalnej ścieżki kariery.

Stopa bezrobocia wśród kobiet jest szczególnie niepokojąca w krajach partnerskich uczestniczących w projekcie. Bez względu na różne poziomy zatrudnienia w poszczególnych krajach, we wszystkich to kobiety stanowią większość bezrobotnych.

Warsztaty

Projekt BADGE został stworzony specjalnie dla kobiet przedsiębiorców, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy nie tylko ze względu na swoją płeć, lecz także ze względu na dodatkowe powody. Mogą pochodzić z terenów wiejskich, być niepełnosprawną, samotną matką lub po prostu dużo starszą niż przeciętna osoba zakładająca firmę.

Warsztaty są częścią istniejącego innowacyjnego programu Narzędzia Doradców Zawodowych (Business Advisors’ Toolkit) stworzonego i wdrożonego w Wielkiej Brytanii. Program ten daje doradcom mnóstwo wskazówek i narzędzi zaprojektowanych specjalnie dla kobiet doświadczających podwójnie trudnej sytuacji zawodowej.

Celem projektu jest rozwinięcie warsztatów i uzupełnienie narzędzi tak aby dotrzeć do jak największej i możliwie najbardziej zróżnicowanej liczby osób. Projekt zakłada ujednolicenie wsparcia zawodowego i upewnienie się, że będzie ono wiarygodne, rzetelne i łatwo dostępne dla kobiet z różnych środowisk.

Wyniki badań wśród kobiet podwójnie dyskryminowanych

W ramach projektu BADGE zorganizowano 3 spotkania z przedstawicielkami grup docelowych: 1) młodych kobiet do 34 roku życia, 2) kobiet o niskich dochodach oraz 3) kobiet pochodzących z terenów wiejskich (zamieszkałych na tych terenach), w których wzięło udział 16 uczestniczek. Za najbardziej znaczącą barierą utrudniającą podwójnie wykluczonym kobietom założenie własnej działalności gospodarczej, uczestniczki spotkania uznały brak doświadczenia w prowadzeniu takiej działalności. Kilka z pań wskazało przeszkody finansowe, ale nie były one najbardziej znaczącymi dla nich. Panie wskazywały również strach przed odpowiedzialnością w prowadzeniu działalności, choć nie dotyczyło to momentu jej zakładania (ze względu na znajomość teoretyczną procedury rejestracji działalności gospodarczej). Większość z pań podkreśliła, że znaczącą barierą są problemy rodzinne i zobowiązania z tego faktu wynikające. Panie wskazały, że trudno jest połączyć rodzicielstwo z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Panie wskazały również na istniejące bariery prawne i wielość przepisów prawnych, która w ich opinii jest trudna do odczytania i interpretacji. Podobnie też, prowadzenie działalności jest obarczone dla nich dużym ryzykiem i trudnością w sprostaniu wymogom jakie stawia prawo.

Panie wskazały zachęty finansowe w postaci wsparcia pomostowego (opłaty części należnych danin publicznych) oraz pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej (np. przypomnienia o różnych terminach i zobowiązaniach wynikających z obowiązującego prawa) jako czynniki najbardziej motywujące do rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestniczki spotkania wskazały również, że istnieje stereotyp mężczyzny specjalisty w różnych branżach, ale zdania w tej kwestii były podzielone. Jedna z pań wskazała, że w takich sytuacjach powinno odchodzić się od takiego postrzegania i kłaść akcent na współpartnerstwo, szczególnie w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Logo BADGE banner black text

http://badge-project.eu/

llp pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Equality in self-employment

It is a great time to look at changing labour market to find opportunities for women in an under-represented field – self-employment. With high unemployment rates in many European countries, women-owned businesses make a key contribution to household incomes and economic growth. Eurobarometer (2011) indicated that more women than men see self-employment as too risky and prefer to be employed due to potential legal and social consequences in case of failure.

BADGE perfectly fits the policy recommendations presented by OECD (2012) that include promotion of innovation in training programmes for women, innovative and inclusive business advice and guidance for women, promoting entrepreneurship as a career option for women.

Unemployment among women is a particular concern for all partner countries represented in BADGE. Although rates vary between countries, women unemployment figures are consistently higher than those of men.

Workshops

BADGE is designed specifically for female entrepreneurs who are often disadvantaged not only because of their gender but because of their background as well. They may be from a rural area, disabled, be a single mother or older than average beginning entrepreneur. The workshops are a part of an existing innovative support programme originally designed as a Business Advisors’ Toolkit to provide a range of supportive tools for doubly disadvantaged women when starting up their own business.

The project aims to widen out the workshops and information currently provided to meet the needs and requirements of as diverse a client base as possible. The project’s goal is to streamline business support in order to make sure it is credible, relevant and accessible to women from a diversity of backgrounds.

Results of research among doubly disadvantaged women

Meetings with members of chosen target groups: 1) young women, 2) low-income women and 3) women from rural areas (residing in these areas), took place in late January, 2014. In total, 16 adult women participated. During the discussions, women indicated, that the most significant barrier for double disadvantaged women that is preventing them from considering self-employment and attempting setting up their own business is the lack of experience in running a obstacles, but they were not the most significant for them. Women also showed fear of responsibility in the for running own business, though it did not concern theoretical knowledge of business registration procedures). Most of them stressed that a significant barriers are family problems and obligations arising from this fact. Women indicated that it is difficult to combine parenthood with running your own business. Women also indicated the existing legal barriers and the multiplicity of laws which, in their opinion, it is difficult to read and interpret. Similarly, conducting business is burdened with a high risk for them, and the difficulty in meeting the requirements posed by the law. 

Women indicated financial incentives and assistance in running a business (e.g. a reminders of the various dates and obligations under existing law) as significant factors that motivated to start up their own business. They indicated also, that there is a stereotype of a man skilled in specific industries, but opinions on this issue were divided. One of the women pointed out that in such situations a move away from such a perception, and emphasis on partnership in business is advisable.

  Logo BADGE banner black text

http://badge-project.eu

llp en

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.