Projekt – Digital Security for Senior Citizens (DiSC)

Projekt – Digital Security for Senior Citizens (DiSC)

Projekt DiSC ma na celu wspieranie i podnoszenie kwalifikacji seniorów w celu zwiększenia ich umiejętności i wiedzy w zakresie technologii cyfrowych, aby byli w stanie proaktywnie identyfikować i chronić się przed zagrożeniami i oszustwami związanymi z bezpieczeństwem cybernetycznym, podczas korzystania z technologii i urządzeń cyfrowych. Więcej

BRIDGES – Improving work-based learning through employers links

BRIDGES – Improving work-based learning through employers links

Czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-UK01-KA202-078809

Opis projektu:

BRIDGES będzie wspierał i ułatwiał podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym na wszystkich poziomach (nauczycieli, szkoleniowców, opiekunów, autorów kursów, zespołu ds. rozwoju biznesu, kadry kierowniczej) poprzez stworzenie ram bazowych i dostosowanych do potrzeb w zakresie skutecznego zaangażowania pracodawców oraz wysokiej jakości otwartych i innowacyjnych działań w zakresie doskonalenia zawodowego, zasobów cyfrowych oraz społeczności praktyków.

Punktem wyjścia tego procesu jest wewnętrzna analiza potrzeb przeprowadzona przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego uczestniczących w projekcie BRIDGES, a także paneuropejska analiza porównawcza praktyk i wyzwań związanych z zatrudnieniem, która doprowadzi do uzyskania rezultatów krótkoterminowych i wielojęzycznych (tj. do zakończenia projektu), a także rezultatów długoterminowych i trwałych (tj. po zakończeniu projektu) dla zaangażowanych krajów, jak również dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w całej UE.

Grupy docelowe projektu:

 • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (VET);
 • Specjaliści w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET);
 • Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Rezultaty projektu:

 • O1: Ramy Zaangażowania Pracodawców BRIDGEDS – przegląd literatury i definiowanie zaangażowania pracodawcy (na czterech poziomach)
 • O2: Program BRIDGES CPD – szkolenie mieszane dla osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, oferujące elastyczny program nauczania, który można dostosować do różnych krajów i kontekstów
 • O3: Cyfrowe zasoby edukacyjne BRIDGES i społeczność praktyków – zestaw infografik opartych na O1, treści e-learningowe wspierające O2, filmy wideo przedstawiające dobre praktyki w zakresie zaangażowania pracodawców oraz społeczność praktyków promujących wymianę doświadczeń i oferująca wspólną przestrzeń do dyskusji na tematy związane z zaangażowaniem pracodawców.

Partnerzy:

 • Belfast Metropolitan College – Belfast, Wielka Brytania (koordynator)
 • City of Dublin Education and Training Board – Dublin, Irlandia
 • Internationaler Bund – Chemnitz, Niemcy
 • Mindshift Talent Advisory – Lizbona, Portugalia
 • Evolve Global Solutions Ltd – Stratford Upon Avon, Wielka Brytania
 • Infodef – Valladolid, Hiszpania
 • Center for Social Innovation Ltd – Nikozja, Cypr
 • CWEP – Rzeszów, Polska
DiSC – Digital Security for Senior Citizens

DiSC – Digital Security for Senior Citizens

Czas realizacji: 01.12.2020 – 30.11.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-PL01-KA204-082121

Opis projektu:

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest jednym z najważniejszych i „gorących tematów” w Komisji Europejskiej, ale na szczeblu politycznym koncentruje się ono naturalnie na planowaniu strategicznym na szczeblu paneuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy, przemysłu, infrastruktury cyfrowej, edukacji i innych szybko rozwijających się branż i sektorów, które są narażone na zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i naruszeniami danych. Podkreśla to zainicjowanie przez Komisję Europejską w 2017 r. sieci krajowych ośrodków koordynacji, wspólnoty kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz europejskiego ośrodka kompetencji w zakresie przemysłu, technologii i badań nad bezpieczeństwem cybernetycznym. Do 2022 r. ratingi bezpieczeństwa cybernetycznego staną się równie ważne jak ratingi kredytowe dla przedsiębiorstw i stron internetowych (Gartner Innovation Insight for Security Rating Services, 2018).

Grupy docelowe projektu:

 • nisko wykwalifikowani seniorzy w wieku powyżej 55 lat.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Rezultaty projektu:

O1: Ramy kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego – określi kluczowe elementy kompetencji potrzebnych starszym obywatelom do skutecznego włączenia protokołów dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego do ich lokalnych warunków, a także zapewni i zatwierdzi ramy referencyjne UE w zakresie rozwijania i oceny kompetencji dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego;

O2: Narzędzie benchmarking do oceny kompetencji z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego – narzędzie do wykorzystania przez osoby starsze, które chcą ocenić swój poziom kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego;

O3: Cyfrowa gra planszowa DiSC– gra online będa cyfrową wersją typowej turowej gry planszowej;

O4: Bezpieczeństwo cyfrowe dla seniorów. Sprawozdanie z pilotażu i ocena skutków oraz zalecenia dotyczące polityki – Rezultatem będzie sprawozdanie z oceny skutków oparte na danych naukowych, w którym zostaną przedstawione informacje zwrotne zebrane w każdej z faz pilotażowych i działań angażujących zainteresowane strony, analiza ustaleń i zalecenia polityczne oparte na ocenianym wpływie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Partnerzy:

 • CWEP – Rzeszów, Polska (koordynator)
 • FYG Consultores – Walencja, Hiszpania
 • E-Seniors – Paryż, Francja
 • Cuiablue– Reading, Wielka Brytania
 • InnoHive – Larissa, Grecja
StartCraft – Training for managerial competences in VET for the small businesses of the crafts sector

StartCraft – Training for managerial competences in VET for the small businesses of the crafts sector

Czas realizacji: 31.10.2020 – 30.09.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu:2020-1-BE01-KA202-074896

Opis projektu:

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają zasadniczą rolę w poprawie jakości życia, a ponieważ mogą mieć wpływ na stabilność i spójność społeczeństwa, są nieodzowną częścią przyszłości. Jednak w wysoce konkurencyjnej gospodarce, dobre know-how nie zawsze wystarcza do opracowania udanego projektu biznesowego.

Głównym celem projektu StartCraft jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców rzemieślniczych w zakresie kluczowych umiejętności przekrojowych w oparciu o nowe badania oraz wzmocnienie ich umiejętności biznesowych. StartCraft to partnerstwo UE, którego celem jest opracowanie podstawowych i innowacyjnych metod nauczania, które będą wspierać sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej, odpowiadając na zapotrzebowanie na kształcenie i szkolenie dzięki innowacyjnej propozycji opartej na uczestnictwie i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Grupy docelowe projektu:

 • Przedsiębiorcy z branży rzemieślniczej;
 • Przedsiębiorcy z kręgów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinach związanych z rzemiosłem (szycie i moda, przetwórstwo spożywcze, stolarstwo, projektowanie mebli).

Strona internetowa: https://startcraft.erasmus.site/

Rezultaty projektu:

O1: Raport mobilny dotyczący nauczania przedsiębiorczości rzemieślniczej i zapotrzebowania na umiejętności w jej zakresie według danych uzyskanych od przedstawicieli sektora – Raport mobilny będzie miał formę interaktywnego zasobu, który pozwoli na wyszukiwanie i filtrowanie odpowiedzi według różnych kryteriów (np. użytkownik będzie mógł wybrać umiejętność i na tej podstawie zaprezentowane zostaną metody jej rozwijania, czy też wyszukać umiejętności najbardziej poszukiwane na rynku przez przedsiębiorców rzemieślniczych, itp) i przedstawi najbardziej potrzebne umiejętności. Będzie również dostępny jako aplikacja mobilna, do której można się szybko dostać z dowolnego miejsca za pośrednictwem telefonu. Ponadto, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym, będzie zawierać wskazówki dotyczące samorozwoju dla edukatorów i uczniów.

O2: Pakiet szkoleniowy StartCraft – Pakiet będzie stanowił zbiór narzędzi dotyczących głównych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności miękkich potrzebnych przedsiębiorcom rzemieślniczym.

O3: Narzędzie szkolenia rynkowego – będzie interaktywnym narzędziem online dostępnym na platformie StartCraft, i będzie miał na celu wsparcie uczących się rzemiosła w symulacji ich pomysłu biznesowego w rzeczywistym kontekście rynkowym.

O4: Notatki dydaktyczne dla osób prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe – notatki te pomogą uzupełnić szkolenie online o zalecenia i treści pedagogiczne w celu zwiększenia korzyści dla użytkownika końcowego.

Partnerzy:

 • Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg – Bruksela, Belgia (koordynator)
 • KAINOTOMIA & SIA EE – Larisa, Grecja
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • Valencia Innohub – Walencja, Hiszpania
 • Markeut Skills – Picassent, Hiszpania
 • Smooland – Lukka, Włochy
 • WICI – Bełchatów, Polska
 • Center for Social Innovation Ltd – Nikozja, Cypr
ULOTKA PROJEKTU EAST

ULOTKA PROJEKTU EAST

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki projektu EAST. Można znaleźć w niej ogólne informacje na temat projektu, jego celów, grupy docelowej, a także opisy rezultatów, nad którymi pracuje partnerstwo w ramach projektu.

Otwórz i przeczytaj tutaj!

VISE – Pierwsze spotkanie partnerstwa

VISE – Pierwsze spotkanie partnerstwa

W dniu 1 grudnia 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „VISE – Virtual Integrated Startups Ecosystem”. Partnerzy projektu, z uwagi na obecną sytuację spotkali się online, aby omówić działania w projekcie. Więcej

E-BROSZURA PROJEKTU EAST

E-BROSZURA PROJEKTU EAST

E-broszura projektu EAST jest już gotowa. Poniżej znajdziesz informacje o projekcie w pigułce!

Jesteś zainteresowany? Otwórz i zobacz!

ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals

ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-DE02-KA202-007583

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie uznawania, zapewnienia przejrzystości i porównywalności kwalifikacji i efektów uczenia się dostawców usług IC (interkulturowych) (tj. trenerów IC, doradców i trenerów) poprzez opracowanie i ustanowienie ram dotyczących standardów zawodowych, przepisów dotyczących procesu akredytacji oraz narzędzia samooceny dla dostawców usług IC. Ramy będą oferować przejrzyste, oparte na dowodach, zrozumiałe i wiarygodne wytyczne w zakresie podejmowania decyzji klientom, osobom uczącym się, usługodawcom świadczącym usługi IC oraz instytucjom oferującym interkulturowe kwalifikacje szkoleniowe. Wytyczne i narzędzie samooceny dostarczą informacji na temat poziomu aktualnych kwalifikacji i wskazówek dotyczących uzyskania akredytacji.

W trakcie trwania projektu, powstaną 3 rezultaty:

 1. ECILP – Zestaw wytycznych dla europejskiego certyfikatu dla specjalistów w zakresie uczenia się interkulturowego.
 2. GRR – Regulacje i inne wymogi dotyczące procesu akredytacji ECILP.
 3. ECLIP centrum samooceny i walidacji online.

GRUPA DOCELOWA

Główną grupą docelową są trenerzy i organizatorzy szkoleń zawodowych, którzy już świadczą lub zamierzają świadczyć profesjonalne usługi interkulturalne.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

 • Koordynator: SIETAR Deutschland e.V. – Niemcy
 • Assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH – Niemcy
 • I.B.I. Intercultural Business Improvement b.v. – Holandia
 • CWEP – Polska
 • LABC S.R.L. – Włochy
 • Stichting Katholieke Universiteit Brabant – Holandia